Teksti suurus:

Vormsi valla heakorraeeskirja muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 15

Vormsi valla heakorraeeskirja muutmine

Vastu võetud 21.04.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361, 362ning § 36 alusel.

§ 1.   Vormsi valla heakorraeeskirja muutmine

1) § 1 lõige 1 muudetakse järgmiselt:
"(1) Vormsi valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib heakorranõudeid, kaevetööde teostamist, kasside ja koerte pidamist ning eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Vormsi valla vastavate õigusaktidega tagada heakord valla haldusterritooriumil.";

2) § 1 lõige 3 muudetakse järgmiselt:
"(3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Vormsi valla jäätmehoolduseeskirjaga ning teiste õigusaktidega.";

3) § 4 lõige 4 muudetakse järgmiselt:
"(4) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Vallavalitsus kehtestab vajalikud piirangud korraldusega. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest tuleb teatada Teeseaduse § 31 lõikes 2 sätestatud korras.";

4) § 4 lisatakse lõige 41 järgmiselt:
"(41) Vallateede ja avalike erateede kasutamisel tuleb täita Teeseadusega kehtestatud
nõudeid. Metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalikus kasutuses olevate erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis (lisa 1). Blankett on kättesaadav valla veebilehel www.vormsi.ee DEMOKRAATIA rubriigis alapealkirja Blanketid, avalduste vormid all. Materjali ladustamiseks sõlmitakse kahepoolne leping, milles sätestatakse deposiidi maksmise kohustus eesmärgiga tagada tee endise olukorra taastamine.";

5) § 4 lisatakse lõige 7 järgmiselt:
"(7) Avalikus kohas laagrisse jäämine, telkimine ja lõkke tegemine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud piirkonnas. Eramaadel on telkimine lubatud ainult omaniku loal.";

6) § 4 lisatakse lõige 8 järgmiselt:
"(8) Avalikel telkimisplatsidel ja supluskohtades on keelatud:
1) ujumine esemetega, mis võivad olla ohtlikud isikule enesele ja teistele kohalviibijatele;
2) lemmikloomade jätmine järelvalveta, nende jalutamine ilma jalutusrihmata ning nende vabalt ringijooksmise lubamine;
3) koduloomade ujutamine ja pesemine;
4) prügi jätmine ja mahapanek väljaspool selleks ettenähtud kohta, veekogude ja nende ümbruse risustamine, prahi ning muude risustavate ja ohtlike esemete loopimine vette või rannale, pesuvahendite kasutamine;
5) lõkke tegemine väljaspool selleks ettevalmistatud kohta ja lõkke jätmine järelvalveta või selliselt, et see võib tekitada põlengu ohtu;
6) suplushooajal 1. maist kuni 1. oktoobrini supluskohtades loomade ujutamine;
7) püstitada telki lähemale kui 20 m veepiirist;
8) parkida sõidukit lähemale kui 20 m veepiirist, välja arvatud parkimine selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohta.";

7) § 4 lisatakse lõige 9 järgmiselt:
"(9) Telkimisplatsilt ja supluskohalt lahkudes tuleb võtta endaga kaasa või paigutada selleks ettenähtud kohta tekkinud olmepraht.";

8) Lisatakse § 71 järgmiselt:
"§ 71. Kaevetööde teostamine
(1) Kaevetöid väljaspool oma kinnistut või kui teostatavate kaevetööde mõju ulatub naaberkinnistule, (s.h tiigi, kraavi rajamine) ei ole lubatud teha ilma vormikohase loata. Luba kaevetööde tegemiseks on vallavalitsuse poolt tööde teostajale väljastatud vormikohane dokument (lisa 2).
(2) Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 3).
(3) Kaeveluba ei ole nõutav ehituskrundi siseseks kaevamiseks juhul, kui antud objektile on vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba.
(4) Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel, rekonstrueerimisel või muul analoogsel juhul esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele asjasse puutuvate ametkondadega ja maaomanikuga kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni.
(5) Tehnovõrkude ristumisel asfaltkattega teedel tuleb eelistada tööd tänavakatet lõhkumata (mantel-torude läbisurumine, horisontaalne puurimine ja muud viisid).
(6) Kommunikatsioonide vigastamisel tuleb koheselt informeerida kommunikatsiooni valdajat ja vallavalitsust ning asuda tagajärgede likvideerimisele.
(7) Kaevetööd tuleb läbi viia võimalikult lühikese ajaga.
(8) Kaevetöödega lõhutud teekatted ja kahjustatud teepäraldised taastab kaevetööde teostaja. Kaevetööde taastaja on teede taastamisel kohustatud kinni pidama teedeehituse tehnoloogiast. Teekatte taastamiseni peab kaevetööde teostaja kindlustama häireteta ja ohutu liikluse objektil.
(9) Kaevetöödega lõhutud haljastuse taastab kaevetööde teostaja.
(10) Kaevetööde teostaja on vastutav teekatete ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 12 kuu jooksul pärast katete lõplikku taastamist. Ilmnenud vead (praod, murdumised, vajumised, kaevuluukide ebaõige kõrgus jm.) tuleb likvideerida kaevetööde teostajal.
(11) Juhul, kui kaevetööde teostaja ei ole tähtaegselt taastanud või garantiiaja jooksul likvideerinud taastamistööde vigu on teid korrashoidval ettevõttel õigustellida taastamistööd, kusjuures kulud katab kaevetööde teostaja.
(12) Kaevetööde puhul, mis nõuavad liikluse ümberkorraldamist, peab kaeveloa taotleja sellest informeerima kohaliku ajalehe kaudu, nimetades tööde kestvuse ja ümbersõidu marsruudi.
(13) Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta insenerkommunikatsioone. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoni teel teatama Vormsi vallavalitsuse kinnisvaraspetsialistile. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde teostaja.
1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.";

9) § 19 muudetakse järgmiselt:
"Kulu põletamine on keelatud.
1) Kuluheina põletamine on lubatud ainult kaitstavatel loodusobjektidel vastavalt Tuleohutuse seaduse § 16 sätestatule.";

10) § 20 muudetakse järgmiselt:
"Metsapõlengute ennetamiseks on:
1) kinnistu omanik kohustatud täitma Tuleohutuse seaduse §-is 17 sätestatud metsaga kaetud kinnistuomaniku kohustusi;
2) kinnistu omanik või haldaja kohustatud tagama kinnistut läbiva tee läbitavuse Päästeameti sõidukitele ajavahemikus 1. mai kuni 15. november;
3) kinnistu omanik või haldaja kohustatud tagama heina ja rohumaade niitmise ja koristamise vähemalt 1 kord aastas.";

11) § 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 ja 663 alusel.";

12) § 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad järelvalvet ja käesoleva eeskirjast rikkumisest tulenevate väärtegude toimepanemisel on kohtuvälised menetlejad Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõike 2 ja 3 ning Väärteomenetluse seadustiku sätete alusel:
1) vallavalitsus;
2) Politsei- ja piirivalveamet;
3) Keskkonnainspektsioon.".

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Vormsi Vallavolikogu 2013. aasta 3. juuni määrus nr 6 „Vormsi valla avaliku korra eeskiri" tunnistatakse kehtetuks alates 01.07.2014. a.

  (2) Vallavalitsusel kehtestada Metsamaterjali ladustamise lepingu kohustuslikud tingimused ja vorm.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa 1 Teatise blankett

Lisa 2 Kaevetööde loa vorm

Lisa 3  Kaevetööde loa taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json