KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Keila linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 57

Keila linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.04.2014 nr 4
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirja reguleerimisala

  (1) Keila linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Keila linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele, kui seadus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse-, samuti Keila linna loodud või Keila linna osalusega juriidilise isiku põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta ürituseks eeskirja mõistes.

§ 3.   Ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik või linnavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) linnavalitsusele või elektrooniliselt aadressil [email protected] Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus. Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Keila linna veebileheküljel.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt linnavalitsust elektronposti teel aadressil [email protected]

  (4) Loa väljastaja võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavaks kooskõlastusteks.

  (5) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele linnavalitsuse või volitatud isiku eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi linnavalitsuse pädev ametnik, kes vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajaduse üle.

  (2) Linnavalitsuse pädev ametnik otsustab ürituse korraldamiseks loa andmise 10 päeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse linnavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (3) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) ürituse peatamise ning lõpetamise alused.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab linnavalitsuse pädev ametnik kümne päeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse linnavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Linnavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Keila linna õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  6) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Keila linna õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
  5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  6) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi, mis on antud õigusaktide ning ürituse loas sätestatud tingimuste alusel;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.
  8) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Keila linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad linnavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Keila linnale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määrus nr 13 „Keila linna avaliku korra ja heakorra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json