Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rae valla kaevetööde eeskiri

Rae valla kaevetööde eeskiri - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 68

Rae valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 30.11.2010 nr 41

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kaevetööde eeskirja reguleerimisala

  (1) Rae valla kaevetööde eeskiri (edaspidi - Eeskiri) reguleerib kaevetööde (edaspidi - Kaevetööd) tegemist Rae valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele Kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) Kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maa-alal juhul, kui maa-alal (maapõues) ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja tehnorajatisi või ei ole tegemist nende rajamisega;
  2) Kalmistutel või maa-aladel, kus Kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a kalmistu tehnorajatiste remonttööd, ehitiste püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine või lammutamine;
  3) Eeskirja § 7 lg 6, § 35, § 37, § 38, § 39, § 41 sätteid ei kohaldata Kaevetöödel, mis viiakse läbi seoses tee ehitustööga tee ehitusloa ja tee ehitusprojekti alusel.
18.06.2014 13:28
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 1 lg 2 punktide 1-3 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (3) Kaevetöid tuleb plaanida ja teostada parima ehitustehnilise lahendusega ning tehnoloogiliselt Kaevetööd teostada võimalikult lühema aja jooksul.

  (4) Kaevetöid on lubatud teha ainult kaeveloa alusel.

  (5) Ehitus- ja remonttööde tegemisega kaasnevatest Kaevetöödest põhjustatud avaliku tee, haljasala, pargi, parkla või puhkeala (edaspidi - Üldkasutatav ala) täielik või osaline sulgemine toimub Rae Vallavolikogu poolt kehtestatud korras ja alustel.

§ 2.   Mõisted


Käesolevas Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

  (1) Kaevetööd – maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine ehitiste ehitamiseks, kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne), muudetakse maapinna kõrgust. Kaevetööd on ka tööd, mis on seotud puude ja põõsaste väljajuurimise või istutamisega tehnorajatiste kaitsevööndis.

  (2) Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud mistahes kivimi või setendi tahke osis.

  (3) Mikrokaevetööd (edaspidi kaevetööd ja mikrokaevetööd ühiselt kaevetööd) - maapinnast arvestatuna 5 cm kuni 30 cm sügavuste ja 2 cm kuni 15 cm laiuste süvendite kaevamine (freesimine) tehnovõrkude (side fiiberoptilised jm kaablid ja ühendused) rajamiseks kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne).

  (4) Kaevaja – tehnovõrgu omanik kelle kasuks on maaüksusele seatud notariaalne kasutusvaldus ja kellele on vormistatud kaeveluba. Avariikaevetööde puhul võib olla Kaevajaks tehnovõrgu omaniku poolt kirjalikult määratud isik, kes asub tegema avariikaevetöid tehnovõrgu avarii likvideerimiseks tehnovõrgu omaniku poolt kinnitatud avariikaevetööde akti alusel.

  (5) Avariikaevetööd – Kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades on edasilükkamatud ning hädavajalikud.

  (6) Avaliku maa-ala haldaja – Rae Vallavalitsus, kelle hallataval maa-alal Kaevetööd toimuvad, või haldaja poolt volitatud isik.

  (7) Vastutav isik – kaevaja poolt kirjalikult määratud juriidiline isik kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning ehituse valdkonna tegevusala registreeringut Majandustegevuse registris (MTR-is). Kui vastutavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse liige. Kui kaevaja on füüsiline isik, siis on tal kohustus tellida Kaevetööd vastavat ehitusalast pädevust ja MTR registreeringut ehituse valdkonna tegevusalas „ehitamine“ omavalt isikult.

  (8) Kaeveluba – annab õiguse Kaevetööde tegemiseks, määrab Kaevetööde tingimused ja tähtaja.

  (9) Tehnorajatis – maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, jne.

  (10) Teostusmõõdistamine – paigaldatud tehnorajatise mõõdistamine ja teostusjooniste esitamine.

  (11) Kaevik – Kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.

  (12) Mikrokaevik - Kaevetööde (freesimise) tulemusena maapõue moodustunud 5cm kuni 30 cm sügavusega ja 2 cm kuni 15 cm laiusega süvend.

  (13) Geodeetilised märgid – riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koordineeritud märgid.

  (14) Topo-geodeetiline plaan – mõõdistamise teel koostatud situatsiooni ja maa-aluste trassidega mõõtkavas plaan.

  (15) Kaeveala – Kaeveloas määratud maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse Kaevetöödeks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid, samuti ohutusala ning juurdepääsud Kaevetööde teostajale(tele).

  (16) Garantiikiri – omaniku tagasivõetamatu kirjalik kinnitus.

  (17) Haldaja - Vallavalitsus või Vallavalitsuse struktuuriüksus.
18.06.2014 13:31
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 2 lg 1-17 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

§ 3.   Kaevetööde planeerimine

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade remondi ning ehitusega ja muude töödega selliselt, et Kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöid tuleb planeerida ning läbi viia võimalikult lühikese perioodi jooksul.

  (2) Vallavalitsusel on õigus teha kaevajale ettepanekuid Kaevetööde läbiviimise kohta.

  (3) Kalendriaasta jooksul avalikel maa-aladel kavandatavate Kaevetööde plaanid esitatakse haldajale hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks. Euroopa Liidu rahastatavate projektide korral kaevetööde plaanid esitatakse haldajale koheselt projekti rahastamise otsuse saamisel.

  (4) Suuremahuliste Kaevetööde planeerimisel on soovitav Kaevetööd jagada etappideks.

2. peatükk Kaevetööde projektdokumentatsioon 

§ 4.   Kaevetööde projektdokumentatsioonile esitatavad nõuded

  (1) Tehnorajatiste projekti graafiline osa koostatakse topo-geodeetilisel plaanil mõõtkavas 1:500 või 1:200.

  (2) Dokumentatsioonis näidatakse järgmised andmed:
  1) Kõrgusarvud;
  2) Kehtivad kinnistu piirid koos aadresside ning katastritunnustega;
  3) Ehitised, sealhulgas varem projekteeritud, kuid lõpetamata ehitised;
  4) Riikliku kaitse all olevad kinnismälestise ja muinsuskaitse alad ning looduskaitse-objektid;
  5) Geodeetiliste alusvõrkude punktid;
  6) Katastriüksuse piirimärgid looduses;
  7) Tehnovõrgud (olemasolevad ja projekteeritavad);
  8) Tee-elemendid (sõidu- ja kõnniteed, ühissõidukite peatused, haljastusribad, veeviimarid, liikluskorraldusvahendid, reklaamikandjad, prügikastid, istepingid jms);
  9) Haljastus ja heakord kooskõlas valla heakorraeeskirja nõuetega.
18.06.2014 13:35
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 4 lg 2 punktide 1-9 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (3) Olenevalt kavandatavatest Kaevetöödest näidatakse tehnorajatiste projekt-dokumentatsioonis järgmised andmed:
  1) Piki teed paiknevate tehnovõrkude haruühendused, samuti reserv- ja manteltorud;
  2) Koordinaadid kaevetrassi mahamärkimisel looduses;
  3) Kaeviku piirjooned ja ristlõige;
  4) Varisemisohtliku pinnase puhul kaeviku nõlva kindlustamise meetmed;
  5) Taastatava teekatte lahendus, ristlõiked ning pikiprofiili ja kõrguse muutmisel uus vertikaalplaan;
  6) Kaevetööde ette jäävad raiumisele kuuluvad puud, meetmed säilivate puude juurestiku, tüve ja võra kaitseks;
  7) Meetmed olemasolevate tehnovõrkude ja külgnevate rajatiste kaitseks;
  8) Kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, sealhulgas äraveetava pinnase liigid, kogused ja väljaveokohad;
  9) Ehitusaegne liikluskorralduse lahendus.
18.06.2014 13:38
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 4 lg 3 punktide 1-9 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (4) Teekatte ja haljastuse taastamise joonis kus on kajastatud taastatava haljasala ulatus, haljastusviisid ja haljastusnõuded.

  (5) Kinnistuomaniku ja tehnovõrkude omanike kooskõlastused.
18.06.2014 13:39
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 4 lg 5 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

§ 5.   Projektdokumentatsiooni koostamisel arvestatavad asjaolud

  (1) Piki teed projekteeritakse tehnovõrgud võimalusel väljapoole sõidutee ja kõnnitee alla jäävat ala, vähendamaks katete lõhkumisi tehnovõrkude avariide, remonttööde ja uute tarbijate liitumise korral.

  (2) Liiklusohutuse tagamiseks ja kõrghaljastuse säilitamise huvides ning eesmärgiga välistada teede läbikaevamist tuleb eelistada kinnist meetodit uute rajatavate või rekonstrueeritavate tehnovõrkude paigaldamisel. Alla viie aasta vanuste teekatete läbimine lahtisel meetodil ei ole lubatud.

  (3) Välditakse õhuliinide liinide kandepostide projekteerimist puude võrade tsooni.

  (4) Kui Kaevetöid teostatakse puude võrade tsoonis, nähakse kevad- ja suveperioodil maist septembrini ette puujuurte kaitsmine läbikuivamisest.

  (5) Puude alune maa korrastatakse vastavuses projekti haljastusnõuetega.

  (6) Piki teed toimuvate Kaevetööde korral taastatakse kuni 2.0 m laiused jalgratta- ja jalgteede katted, võlvina töötavad parkettkivikatted ning kõik alla viie aasta vanused asfaltkatted kogu sõidutee/jalgtee laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid. Kui Kaevetööde käigus rikutakse tee või teelõigu katte pinda üle 50%, taastatakse teekate kogu pikkuses ja kogu ristlõike laiuselt. Kui piki teed asetsev kaevetöötrass on sõidutee äärest vähem kui 1.0 m kaugusel, taastatakse teekate kuni lähema sõidutee ääreni. Jalgratta- ja jalgteedel, mille laius on suurem kui 2.0 m ning kergliiklusteedel taastatakse teekate kuni lähema ääreni.

  (7) Ühistranspordi liikumise tsoonis toimuvate Kaevetööde korral leitakse vajadusel koostöös Vallavalitsuse või tema poolt volitatud isiku ja vedajaga (veoettevõte) Kaevetööde teostamise ajaks ühistranspordipeatusele uus ajutine asukoht ja vajadusel ehitatakse välja ajutine ooteplatvorm.

  (8) Murupinna taastamisel, s.h ka transpordivahendite liiklemisel tekkinud muu pinnase kahjustuste taastamisel, lähtutakse valla heakorra eeskirjas sätestatud nõuetest.

  (9) Kui Kaevetöödega kaasneb paratamatu teekatte lammutamine teel, mille ehitamisest või kapitaalremondist on möödunud vähem kui viis aastat, siis kaalutakse projekteerija poolt ühte järgmistest võimalustest:
  1) Tööde tegemine kinnisel meetodil teekatet lõhkumata;
  2) Kavandatava tehnovõrgu trassikoridori muutmine;
  3) Haldajalt eriloa hankimine tee lahtisel meetodil läbimiseks, kusjuures huvitatud isikul (kaevajal) on kohustus leppida kokku teekatte taastamistööde maht või võimalik rahaline kompensatsioon haldajale.
18.06.2014 13:42
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 5 lg 9 punktide 1-3 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

§ 6.   Kaevetööde ehitusprojekti kooskõlastamine

  Kaevetöid ette nägev ehitusprojekt kooskõlastatakse Kaevetööde alal asuvate tehnovõrkude omanikega/valdajatega ning kinnistuomanike ja -valdajatega. Riigi omandis oleva maakatastrisse kandmata maa kohta taotletakse enne kaeveloa saamist Harju Maavanemalt nõusolek koormata see maa isikliku kasutusõigusega. Kui tehnovõrk läbib teistele isikutele kuuluvaid kinnistuid, siis tuleb esitada kinnisasjade omanike kirjalikud nõusolekud. Muinsuskaitsealade, kinnismälestiste, looduskaitseobjektide ja nende kaitsevööndis Kaevetöid ette nägev projekt kooskõlastatakse täiendavalt ka Muinsuskaitseametiga ja jälgitakse ameti poolt esitatud nõudeid Kaevetööde läbiviimisel. Kooskõlastus (tee omanikuga või selle volitatud esindajaga) kantakse kõikidesse ehitusprojekti eksemplaridesse. Juhul kui Kaevetööde projekt näeb ette puude raiumise, siis kooskõlastatakse projekt haldaja keskkonnaspetsialistiga.

1. jagu Kaeveluba 

§ 7.   Kaeveloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ja esitamise tähtajad

  (1) Vormikohase avalduse Kaevetööde teostamiseks (Lisa 1) koos kõigi asjaosalistega kooskõlastatud ja kinnitatud tehnorajatiste projektiga esitab kaeveloa taotleja Vallavalitsusele.

  (2) Eramaal toimuvate Kaevetööde korral esitatakse täiendavalt maaomaniku kirjalik nõusolek (kooskõlastus).

  (3) Kaeveloa avaldus koos lisadega esitatakse kahes eksemplaris. Avalduse teine eksemplar pärast avalduse registreerimist valla dokumentide registris tagastatakse registreerimistempliga markeerituna kaevajale.

  (4) Avaldus esitatakse kaevaja juriidilise isiku juhatuse esimehe, juhatuse liikme (äriregistrisse kantud esindamise õigusega) või tegevjuhi (notariaalse volitusega) allkirjaga ning Kaevetööde vastutava isiku allkirjaga.

  (5) Kaeveloa avaldusele lisatakse:
  1) tehnorajatise kinnitatud ja vajalike kooskõlastustega nõuetekohane ehitusprojekt ning ehitusluba;
  2) majandustegevuse registris (MTR) ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala registreeringu väljatrükk.
  3) kaevisejääkide edasise kasutamise kirjeldus (sh ladustamise koht);
  4) tööde ajagraafik mis on kinnitatud kaevaja ja vastutava isiku allkirjadega;
  5) taotlus liikluse ajutise piiramise või sulgemise ning ühistranspordi ümberkorralduse (tee ajutise sulgemise) kohta koos liikluskorralduse ajutise skeemiga;
  6) kaevetööga seotud kohaliku maksu (Teede ja tänavate sulgemise maks) tasumist tõendavad dokumendid;
  7) kaevetööde omanikujärelvalvet teostava isiku andmed ja MTR registreeringu väljatrükk;
18.06.2014 14:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 7 lg 5 punktide 1-7 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (6) Geodeetiliste- ja katastriüksuste piirimärkide osas kooskõlastatakse kaeveloa avaldus enne selle Vallavalitsusele esitamist Vallavalitsuse Maa- ja keskkonnaametis.

  (7) Kaeveloa väljastab Vallavalitsus 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kaevaja poolt Eeskirja nõuetekohase kaeveloa avalduse esitamise päevast.

  (8) Kaeveloa avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) kaeveloa avaldusele ei ole lisatud Eeskirja § 7 lõigetes 1-6 nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) kaevaja on avalduse esitamisele eelneva 1 (ühe) aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud käesolevat Eeskirja või heakorraeeskirja.
  3) kaevajal on teede ja tänavate sulgemise maksuvõlg haldaja ees.
18.06.2014 14:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 7 lg 8 punktide 1-3 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (9) Kaeveloa avalduse puudustest teavitab vallavalitsus kirjalikult avaldajat 5 (viie) tööpäeva jooksul ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta avalduse rahuldamata.

2. jagu Kaeveloa väljastamine 

§ 8.   Kaeveloa väljastaja


Kaeveloa avaldust menetleb ja kaeveloa väljastab vallavalitsus.

§ 9.   Kaeveloa avalduse esitamise tähtajad


Kaeveloa saamiseks esitatakse vormikohane avaldus kaevaja või Kaevetööde eest vastutava isiku poolt haldajale hiljemalt 5 (viis) ning ühistranspordi töö ümberkorraldamise korral 14 (neliteist) päeva enne Kaevetööde algust.

§ 10.   Kaeveloa väljastamise täiendavad tingimused

  (1) Kaevetööde läbiviimiseks võib haldaja esitada täiendavaid tingimusi, sealhulgas:
  1) määrata kaevajale tööde lõpetamise tähtaja, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;
  2) muuta kokkuleppel Kaevetööde teostajaga Kaevetööde lõpetamise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest heakorra- või kaevetöödest;
  3) nõuda Kaevetööde tegemist kindlas ajavahemikus;
  4) nõuda omanikult garantiikirja millega kinnitatakse ühissõidukite ümbersõitudest tingitud kulude hüvitamist ühistransporditeenust osutavale veoettevõtjale;
  5) nõuda garantiikirju muudes lõpetamata kaevetöödega ja kaeveloaga seotud küsimustes (heakorra taastamisel, liikluse korraldamisel jms).

  (2) Erandina võib haldaja lubada uue teekatte läbikaevamist, kui Kaevetööde teostamise vajadus on piisavalt põhjendatud ja kahjude hüvitamine garanteeritud.

  (3) Juhul, kui Kaevetööde käigus tekib ehitus- ja lammutusprahti siis kaevajal on kohustus juhinduda valla jäätmehoolduseeskirjast.

§ 11.   Kaevetöödeks valmisoleku kontroll


Enne kaeveloa väljastamist kontrollib haldaja esindaja kaevaja ettevalmistust Kaevetöödeks (trassi mahamärkimine, ümbersõidutee seisukord, jalakäijate ohutu liikumise võimalus, töötsooni liikluskorraldusvahendite olemasolu, objekti teabetahvli olemasolu, kohaliku teede ja tänavate sulgemise maksu määramine, jms).

§ 12.   Kaeveloa kehtivuse peatamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus peatada Kaevetööd juhul, kui ilmneb, et projekti nõuetest, kooskõlastustingimustest, kehtivatest riiklikest õigusaktidest või valla õigusaktidest pole kinni peetud.

  (2) Kaeveluba peatatakse igal juhul kui selgub, et Kaevetööd on ohtlikud inimestele, nende varale või keskkonnale.

3. peatükk Nõuded Kaevetööde tegemiseks 

§ 13.   Üldnõuded

  (1) Teel või haljasalal korduvate Kaevetööde vältimiseks viiakse võimalikult üheaegselt läbi samale teele (teelõigule) või haljasalale planeeritud erineva otstarbega Kaevetööd.

  (2) Kaevetööd teel teekatte lõhkumisega võivad toimuda ainult haldaja poolt kinnitatud tehnoloogia ja Eeskirja § 5 lõike 9 punktis 3 sätestatud eriloa ja kokkuleppe alusel.

§ 14.   Kaevetööde tegemise koha tähistus

  (1) Kaevetööde ala ja sellega külgnev maa-ala ümbritsetakse ohupiiretega, tähistatakse liikluskorraldusvahenditega ja vajadusel ka valgustusega. Ajutise piirdeaia kasutamisel paigaldatakse see viisil, mis tagab aia püsivuse ja ohutuse.

  (2) Kaevetööde alale paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
  1) tööde nimetus;
  2) tehnorajatise omaniku nimi ja aadress;
  3) kaevaja nimi, aadress ja telefon;
  4) Kaevetööde eest vastutava isiku nimi ja aadress;
  5) tööde alg- ja lõpptähtaeg;
  6) tööpiirkonna ulatus;
  7) tööde omanikujärelevalve teostaja nimi ja kontaktandmed.
18.06.2014 14:05
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 14 lg 2 punktide 1-7 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse kehtivatest normatiivaktidest. Teel või avalikult kasutataval haljasalal Eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.

  (4) Kaevaja ja vastutav isik peavad tagama Kaevetööde piirkonnas katastriüksuste piirimärkide alalhoiu või hävingu korral nende taastamise.

  (5) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele aladele, hoonetele, elukohtadele ja kinnistutele, kui juurdepääsud olid varem olemas.

§ 15.   Kaevetööde kohas asuv dokumentatsioon

  Kaevaja tagab Kaevetööde teostamise kohas Kaevetööde iseloomust olenevalt järgmiste dokumentide ja teabetahvli olemasolu objektil:
  1) kaeveluba;
  2) ehitusprojekt koos vallavalitsuse poolt kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemiga;
  3) tehnovõrkude valdajate kooskõlastused Kaevetöödeks tehnovõrkude kaitsevööndis;
  4) tööde tegemise ajagraafik.
18.06.2014 14:06
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 15 lg 1 punktide 1-4 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

§ 16.   Heakord ja ohutus

  (1) Kaevaja poolt tagatakse kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt valla heakorra eeskirjale.

  (2) Kaevetööde kohaga külgnevad teed hoitakse talvel kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras.

  (3) Kaeviku seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendatakse kaevaja poolt koheselt varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.

§ 17.   Materjali käitlemine

  (1) Kaeviku täitmiseks ja katete taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei sega liiklejaid.

  (2) Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

  (3) Kasvupinnas, muu kaevis ja kivid ladustatakse vastavalt valla heakorraeeskirjale ja vallavalitsuse ettekirjutusele.

  (4) Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekõlblikud materjalid veetakse koheselt ära või ladustatakse kohapeal selliselt, et need ei sega liiklejaid ja on tagatud ohutus.

  (5) Materjale, töövahendeid, mehhanisme, pinnast ei tohi ladustada tehnovõrkude kaitsevööndisse, kaevude, puude ja põõsaste peale ega vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

  (6) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele ja Kaevetöödega piirnevale alale, hoonetele ning rajatistele.

  (7) Haldajal on õigus teha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld) ladustamise ja taaskasutamise osas.

§ 18.   Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine

  (1) Kaevetööde läbiviimise korda ja tähtaega võib muuta üksnes haldaja kirjalikul nõusolekul.

  (2) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel võib haldaja esitada täiendavaid tingimusi ja nõuda täiendavaid kooskõlastusi käesolevas Eeskirjas ettenähtud alustel.

§ 19.   Kaevetööde tähtaja pikendamine

  (1) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks esitatakse kaevaja poolt haldajale põhjendatud kirjalik taotlus.

  (2) Koos taotlusega esitatakse Kaevetööde uus ajagraafik.

§ 20.   Kaevetööde peatamine


Kui Kaevetööd ohustavad inimeste elu, tervist ja/või keskkonda, on haldajal õigus nõuda kaevajalt Kaevetööde katkestamist ja ohtliku olukorra likvideerimist.

§ 21.   Nõuded vee ärajuhtimisele kaevetrassist

  (1) Kaevikust väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni/kraavi kooskõlastatakse eelnevalt valla vee-ettevõtjaga või haldaja sadevee vastutava spetsialistiga.

  (2) Kaeveloaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult haldaja kirjalikul nõusolekul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatud vesi ära.

  (4) Suvisel ajal tehtavate kaevamiste korral kokkuleppel haldajaga on lubatud reostamata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata teele ja tee haljasalale.

  (5) Reostatud pinnasevee väljapumpamine ja äravedamine kooskõlastatakse valla vee-ettevõtjaga ja Keskkonnaametiga.

  (6) Kaevetööde käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate sadevee- ja pinnasevee kraavide ja truupide läbilaset ning kahjustada ja likvideerida olemasolevaid sadevee rajatisi. Kaevetööde käigus ja peale kaevetööde lõppemist tuleb säilitada nende normaalne toimimine.

§ 22.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetööde tegemisel kasvavate puude piirkonnas tuleb juhinduda valla heakorra eeskirjast. Juhtudel, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed.

  (2) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 meetrit tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.

  (3) Kui puude alumised oksad segavad Kaevetöid, kooskõlastatakse nende kärpimine vallavalitsusega. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba.

  (4) Haljasalal võib transpordivahendil liikuda ainult ehitusprojektis määratud ulatuses, liiklusalade taastamisel tuleb juhinduda valla heakorra eeskirjast.

§ 23.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel teavitatakse vallavalitsust ja katkestatakse Kaevetööd kuni avastatud tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Töid võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu omaniku/valdaja kirjaliku kooskõlastuse saamist.

  (2) Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult nende tehnovõrkude omanike/valdajate poolt kirjalikult kooskõlastatud ning ehitisregistri poolt kinnitatud projekti alusel.

§ 24.   Nõuded Kaevetöödel kasutatavale tehnikale

  (1) Kaevetöödel on lubatud kasutada mehhanisme ja sõidukeid, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või rajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel toimuvateks töödeks on lubatud ainult haldaja kirjalikul nõusolekul.

  (2) Mehhanisme ja sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga (treiler). Nimetatud sõidukid võivad teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.

  (3) Ilma haldaja loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusteele, jalg- ja jalgrattateele ning sõiduteele.

  (4) Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada ega ohustada liiklust mistahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on haldaja poolt väljastatud luba või kui tehakse vastav märge kaeveloal ja ehitusloal.

§ 25.   Keskkonnakaitse

  (1) Keelatud on teha töid, mille käigus võib teekattele või haljasalale sattuda mootorikütust, määrdeaineid või muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste tööde hädavajadusel rakendab Kaevetööde teostaja teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

  (2) Kaevamise käigus reostatud pinnase või potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti avastamisel on Kaevaja kohustatud peatama tööd ja informeerima seisukohavõtuks ning meetmete rakendamiseks vallavalitsust, õli- ja kütuselekke korral ka Päästeametit.

§ 26.   Ettenägematud asjaolud

  (1) Juhul, kui Kaevetööde kohas ilmneb ladestunud arheoloogilise kultuurikihi, vanade ehituskonstruktsioonide olemasolu jms, peatatakse kaevaja poolt Kaevetööd ja informeeritakse Muinsuskaitseametit. Muinsuskaitseametil on õigus nõuda arheoloogilisi uuringuid.

  (2) Muude ettenägematute asjaolude ilmnemisel, projektist kõrvalekaldumised või tööde tehnoloogiast tingitud oht inimese elule, tervisele, varale ja/või ümbritsevale keskkonnale (varingud, tehnovõrkude vigastused või purunemised, lõhkekeha leid vms), peatatakse kaevaja poolt Kaevetööd koheselt ja rakendatakse meetmeid ohu kõrvaldamiseks. Ohust informeeritakse vallavalitsust, Keskkonnaametit. Kaevetööde peatamise kohta teeb vallavalitsus kaeveloale kirjaliku märkuse. Vajadusel võib kaevaja taotleda haldajalt uut Kaevetööde lõpetamise tähtaega.

§ 27.   Tee sulgemine ja ajutise ümbersõidu korraldamine

  (1) Ajutise ümbersõidutee ja ajutise ühissõidukite peatuse ehituse korraldab omal kulul kaevaja.

  (2) Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, sõlmib kaevaja maaomaniku või -kasutajaga maakasutuse lepingu.

  (3) Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pärast selle heakskiitmist haldaja poolt ning vastava akti vormistamist.

  (4) Ajutine avalikuks kasutamiseks olev ümbersõidutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutiselt selle korras ja vastutab tee seisukorra eest.

  (5) Pärast Kaevetööde lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ajutine ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.

4. peatükk Avariikaevetööd 

§ 28.   Avariikaevetööde mõiste

  Avariikaevetööd on Kaevetööd, mis on vajalikud tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui:
  1) tehnovõrgu avarii ohustab inimesi, keskkonda ja/või ehitisi;
  2) Kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu vastava võrguteenuse osutamise tarbijale;
  3) tehnovõrgu avarii teemaal ohustab liiklejaid.
18.06.2014 14:07
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 28 lg 1 punktide 1-3 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

§ 29.   Avariikaevetööde teostamise tingimused

  (1) Avariikaevetööde teostamiseks ei ole nõutav kaeveluba, kui avariitööde teostamine ning teekonstruktsiooni ja haljastuse taastamine toimub kuni 3 (kolme) ööpäeva jooksul Kaevetööde alustamisest. Juhul, kui ei jõuta taastada teekonstruktsiooni ja haljastust 3 (kolme) ööpäeva jooksul, taotletakse kaeveluba tavamenetluse korras.

  (2) Enne avariikaevetööde alustamist selgitatakse välja avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetöö teostamise kohas paiknevad muud tehnovõrgud ja nende omanikud.

§ 30.   Avariikaevetöödest teavitamine

  (1) Avariikaevetööde teostaja võib alustada avariitöid kaeveloata, teavitades enne kaevetööde alustamist kirjalikult (s.h elektronposti teel – [email protected]) või faksi 605 6770 teel vallavalitsust, samuti kaeveala vahetu ümbruse teisi tehnovõrkude valdajaid. Kui avariikaevetööde alustamise kuupäev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teavitatakse Kaevetöödest kohe riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval. Teates märgitakse ära avariikaevetööde asukoht (aadress), avariikaevetööde põhjus, tööde alguse ja lõppemise aeg, Kaevetööde eest vastutava isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed.

  (2) Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel, looduskaitseobjektidel ja nende kaitsevööndis toimuvate avariikaevetööde puhul esitatakse teave täiendavalt ka Muinsuskaitseametile. Looduskaitseobjektide alal toimuvate Kaevetööde puhul esitatakse teave objekti valdajale.

§ 31.   Avariikaevetööde akt

  (1) Avariikaevetööde kohta koostab avariilise tehnovõrgu omanik/valdaja avariikaevetööde akti. Erandjuhul koostab selle avariitööde teostaja vastutav isik ja edastab selle haldajale kinnitamiseks 1 (ühe) ööpäeva jooksul arvates avariikaevetööde alustamisest.

  (2) Avariikaevetööde aktile kirjutab alla tehnovõrgu omanik/valdaja või tema esindaja.

  (3) Kui avariikaevetööd toimuvad teel, mille teekate on alla 5 (viie) aasta vana, kooskõlastatakse avariikaevetööde akt haldajaga. Andmed teede teekatte vanuse kohta väljastab vallavalitsus.

  (4) Haldaja kinnitab nõuetekohaselt koostatud avariikaevetööde akti 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest.

§ 32.   Nõuded avariikaevetööde teostamise kohta

  (1) Liikluskorraldus teostatakse vastavalt teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusele nr 59 "Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded".

  (2) Avariikaevetööde koht ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eeskirja § 14 lg 1 nõuetele.

  (3) Avariikaevetööde teostamise kohta paigaldatakse ehitusseadusele ja käesoleva Eeskirja § 14 lg 2 nõuetele vastav teabetahvel.

  (4) Avariikaevetööde teostamise kohas tagab vastutav isik lisaks käesoleva Eeskirja paragrahvis 14 lõigetes 1 ja 2 nõutule:
  1) avariikaevetööde akt või selle koopia;
  2) tehnovõrkude valdaja luba Kaevetöödeks vastava tehnovõrgu kaitsevööndis;
  3) avariilise tehnovõrgu asukoha joonised või skeemid.
18.06.2014 14:09
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 32 lg 4 punktide 1-3 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

§ 33.   Kaeveluba avariikaevetööde korral


Avariikaevetööde kestmisel üle 3 (kolme) ööpäeva taotleb avariilise tehnovõrgu valdaja haldajalt kaeveluba.

5. peatükk Kaevetööde lõpetamine 

§ 34.   Heakorrastamise nõue


Kaevetööde (s.h. ka avariikaevetööde) või teatud kaevetööde etapi lõppjärgus heakorrastab Kaevaja Kaevetööde käigus rikutud maa-ala käesoleva Eeskirja, valla heakorra eeskirja, jäätmehooldus eeskirja haldaja ettekirjutus(t)e ja ehitusprojekti kohaselt.

§ 35.   Tehnovõrkude mõõdistamine

  (1) Paigaldatud tehnovõrk mõõdistatakse vastavat ehitusgeodeetiliste tööde registreeringut (MTR) omava isiku poolt.

  (2) Kaevaja esitab teostusjoonised ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt (failiformaadis AutoCad *. dwg 2004 formaadis) vallavalitsusele ning Kaevetööde tellijale. Vallavalitsus arhiveerib paberkandjal teostusjoonised valla ehitusprojektide arhiivis ja digitaalsed teostusjoonised digitaaljooniste arhiivis.

  (3) Kui avariitööde käigus trassi asukoht ei muutunud, ei ole mõõdistamine nõutav.

§ 36.   Kaeviku tagasitäitmine

  (1) Teekatte alla jääva kaeviku tagasitäitmise alustamisest informeeritakse vallavalitsust vähemalt 24 tundi ette. Töid alustatakse kaeviku põhja tihendamisest enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaevik täidetakse pinnasega kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei tohi ületada 50 cm. Tihendamise kohta esitatakse kaevaja poolt haldajale tiheduse mõõtmise laboratoorne õiend, mis on väljastatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt. Laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja. Mikrokaevamise puhul toimub kaeviku täitmine vastavalt antud tööde kohta ettenähtud tehnoloogiale.

  (2) Haldajal on õigus:
  1) mõõta täitepinnase tihedust ning vajadusel nõuda kaevajalt täiendavat tihendamist;
  2) nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit täitepinnase omaduste kohta.
18.06.2014 14:52
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 36 lg 2 punktide 1-2 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (3) Teekatte alla jääva kaeviku täitematerjalina kasutatakse liiva, mis omab häid filtreerimise ja stabiilseid kandevõimelisi omadusi ning võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (4) Kui kaeviku taastäitmine toimub talvel miinuskraadidel, siis vaegtööde korras võtab kaevaja kevadel täitepinnase uuesti välja kuni esimese tihenduskihini ja täidab kaeviku uuesti ning teostab laboratoorsed tihendusmõõtmised.

§ 37.   Haljastuse taastamine


Haljastuse taastamisel peale kaeviku tagasitäitmist juhindutakse valla heakorra eeskirjast.

§ 38.   Teekatte taastamine

  (1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaldikate sooja vuugiga.

  (2) Kaevaja taastab ja korrastab lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned. Kaevaja taastab ka teekattemärgistuse.

  (3) Taastatava asfaltkatte äär tuleb lõigata sirgeks ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 20 cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalkaldeid ega varisemisi. Mikrokaevamise puhul on asfaltkatte äär freesitud ning vajadusel tuleb lõigata sirgeks ja kiht taastada freesitud osa ulatuses. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalkaldeid ega varisemisi.

  (4) Tee, parkla või selle osa pikisuunaliste Kaevetööde korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või teekatte serva vaheline, alla 1.0 m laiune, asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aasta vanuste asfaltkatete üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemal pool kaevet vähemalt 1.0 m laiemalt. Kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt. Mikrokaevetööde puhul taastatakse mikrokaeviku laiune maa-ala.

  (5) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Kaevaja hoiab omal kulul ajutise teekatte sõidukõlblikuna katendi lõpliku taastamiseni. Talviste Kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti teede osas lõplikult hiljemalt 30. aprilliks ja haljastuse osas hiljemalt 31. maiks.

  (6) Tee või parkla see osa, millele ei ole Kaevetööde lõpetamisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 613-2001.

  (7) Taastatava sõidu-, kergliiklus-, ja jalgtee kattekonstruktsioon ning selleks kasutatavad materjalid kooskõlastatakse haldajaga.

§ 39.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist. Kaevetööde lõpetamisel annab kaevaja kaeveobjekti üle haldajale. Kaevetööde lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse haldaja poolt kaeveloal.

  (2) Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevaja vallavalitsusele või haldajale:
  1) täitepinnase kihtide laboratoorsed õiendid (tihendamine ja kasutatud materjalid);
  2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi. Alla 10 m² suuruste katete puhul võib haldaja loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui visuaalsel vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi suhtes;
  3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
  4) trassi asendiplaani teostusjoonise nii digitaalsel kujul kui ka paberkandjal kui kaevetööde tulemusena on toimunud tehnovõrgu trassi või tee asendiplaanilised muutused;
  5) vajadusel garantiikirja vaegtööde osas;
  6) Keskkonnaametis kinnitatud õiendi jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta, kui Kaevetööde käigus tekkis üle 10 m3 ehitus-lammutusprahti.
18.06.2014 14:53
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 39 lg 2 punktide 1-6 puudunud tekst, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Rae Vallavalitsuse taotlust 18.06.2014

  (3) Katastriüksuse piiritähise hävimise korral taastab kaevaja piiritähise omal kulul. Töö teostatakse vastavat tegevusluba omava isiku poolt. Tööde teostamise akti ja dokumentatsiooni esitab kaevaja vallavalitsusele.

§ 40.   Garantii Kaevetöödele

  (1) Teostatud Kaevetöödele annab kaevaja vähemalt kaheaastase (24 kuud) garantii alates Kaevetööde lõpetamisest. Garantii kestvus ei saa olla lühem kui tehnorajatise ehitusaegne garantii.

  (2) Garantiiaja kestel ilmnenud Kaevetöödest tingitud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul ning haldaja poolt määratud tähtajaks.

  (3) Kui kaevaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib haldaja tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

6. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 41.   Kaevetööde järelevalve


Teekonstruktsioonide ja haljastuse taastamise üle teostab üldjärelevalvet haldaja. Kaevajal on ehitusseadusest tulenev kohustus tellida ehitus- ja kaevetöödele omanikujärelvalve pädevalt MTRis vastavat registreeringut omavalt isikult.

§ 42.   Kaevaja vastutuse ulatus

  (1) Kaevaja kannab täielikku vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kasutatud tehnoloogia, kaevetöödel tekkinud kaevise ladustamise, tööohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse, kohalike maksude ning ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate kooskõlastustingimuste nõuetekohase järgimise eest.

  (2) Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaevaja faktilises ulatuses vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 43.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 08.07.2003.a määrus nr 16 "Rae valla kaevetööde eeskiri".

  (2) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.

  (3) Käesolev määrus jõustub 04. detsembril 2010.

Tarmo Klaar
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json