Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord

Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 70

Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord

Vastu võetud 15.02.2011 nr 13

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 30 lg 1 p 2; Haldusmenetluse seaduse § 91 lg 2; Rae valla ehitusmääruse, mis on kinnitatud Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2009 määrusega nr 108 (muudetud Rae Vallavolikogu 11. mai 2010 määrusega nr 23) § 4 lg 5 p 7 ja lg 9; Ehitusseaduse § 20 lg 2 ja lg 3; Vabariigi valitsuse 14. aprilli 1994 määrusega nr 138 kinnitatud „Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra“ p 5 ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 määruse nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimustööde tegemise kord“ § 4 lg 1, § 11 lg 2 ja § 13 lg 2 alusel

§ 1.   Üldsätted


1) Käesolev kord määrab kindlaks digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute (edaspidi tööd) andmete esitamise nõuded ja säilitamise tingimused Rae valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Töödele esitatavad nõuded

  (1) Töödele esitatavad üldnõuded:
  1) Rae valla digitaaljooniste arhiivi esitatavate tööde failiformaadid peavad olema mitte uuemas, kui eelviimases AutoCad *.dwg formaadis.
  2) Kõik esitatavad AutoCad .dwg failid peavad olema kahemõõtmelised ja Eesti Vabariigis kehtivas koordinaatsüsteemis.
  3) Kõikidele töödele tuleb lisada mõõdistuspiir, mis on suletud sirglõikudest koosnev murdjoon (kiht: murdjooned) mööda äärmisi mõõdistatud punkte.
  4) Sidusaid objekte kujutav geomeetria peab olema ka digitaalses esitluses sidus.
  5) Autocad’i World-koordinaadistiku suhtes joonist mitte nihutada ega pöörata.
  6) Detailplaneeringuid ja projekteerimistöid Rae valla haldusterritooriumil võib teha ainult arhiivis registreeritud geoalustele.

  (2) Geodeetilistele alusplaanidele ja teostusjoonistele esitatavad nõuded.
  1) Geodeetilised alusplaanid ja teostusjoonised peavad vastama Majandus ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 a määrusele nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.
  2) Geodeetiliste alusplaanide andmed kehtivad kaks aastat. Juhul kui antud piirkonnas on teostatud ehitus- või kaevetöid või andmed on vanemad kui kaks aastat, otsustab geodeetiliste andmete kehtivuse Rae valla maa- ja keskkonnaamet.
  3) Teostusjoonis koostatakse kõigile uutele ehitatud hoonetele, tehnovõrkudele, tänavatele, teedele, rajatud piiretele ja haljastusele.
  4) Teostusjooniste puhul on kohustuslik lisada ka .gml fail (impordi nõuded „Ehitisregistri geoinfosüsteem”). GML- failis on kohustuslikud objekti identifitseerimiseks vajalikud atribuudid ( EHR_KOOD, EGID, TAHIS, NAHTUS, CAD_KOOD).
  5) Kui objekt on mõõtkavaline ja telgjoon ei lange kokku, siis telg peab olema välja joonistatud.
  6) Teostusjoonisel peab olema värvidega eraldatud uued, olemasolevad ja demonteerivad objektid.
  7) Teede, tänavate ja platside digitaalne teostusjoonis peab olema koondplaanis (sh kõik uued objektid ühel joonisel).
  8) Tehnovõrgu trasside liitumispunktid peavad olema koordineeritud.

  (3) Projektidele esitatavad nõuded.
  1) Ehitusprojekt peab vastama ehitisseaduses kehtestatule.

  (4) Detailplaneeringutele esitatavad nõuded.
  1) Vastavalt Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise nõuded.

§ 3.   Tööde esitamise ja kontrollimise kord

  (1) Tööde esitamise ja kontrollimise üldnõuded
  1) Digitaalselt esitatavad tööd peavad vastama käesoleva korra §-s 2 toodud töödele esitatavatele nõuetele.
  2) Muud olulised andmed tööde kohta (seletuskiri, kaevuandmed, skeemid jne) saab esitada .dwg; .dxf; .doc; .xls; .zip; .pdf failiformaatides.
  3) Digitaalselt esitatavad tööd peavad olema esitatud ning registreeritud käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud arhiivi.
  4) Pärast töö tegija poolt andmete esitamist arhiivi ning toimiku esitamist vastavale ametile, kontrollitakse töö õigsust ning puuduste mitte ilmnemisel töö registreeritakse arhiivis.
  5) Puuduste ilmnemisel töö tagastatakse tegijale puuduste kõrvaldamiseks.
  6) Töö loetakse esitatuks pärast vastava ameti poolt registreerimist arhiivis.

  (2) Geodeetiliste alusplaanide ja teostusjooniste esitamine ja kontrollimine:
  1) Vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määruse nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ § 11 punktile 2 peab geodeetilise uurimustöö tegija esitama uurimistöö toimiku ühe eksemplari ning digitaalse maa-ala plaani kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul tööde lõpetamise päevast arvates.
  2) Geodeetiliste alusplaanide toimikud ja teostusjoonised esitatakse Rae valla maa-ja keskkonnaametile.
  3) Geodeetiliste alusplaanide ja teostusjooniste kontrollimise ja arhiivis registreerimise eest vastutab Rae Vallavalitsuse poolt valla maa -ja keskkonnaametis määratud isik.
  4) Kasutusluba ei väljastata, kui teostusjoonis ei ole registreeritud arhiivis.

  (3) Projektide esitamine ja kontrollimine:
  1) Projektide toimikud esitatakse Rae valla maa- ja keskkonnametile.
  2) Arhiivi tuleb esitada kõik projekti koosseisu kuuluvad digitaalsed joonised
  3) Kui kasutatakse geoalust faili osana, mitte referentsfailina, siis peavad projekteeritud kihid olema nimega eristatavad geoaluste kihtidest.
  4) Ehitusluba ei väljastata, kui projekt ei ole registreeritud arhiivis.
  5) Projektide kontrollimise ja arhiivis registreerimise eest vastutab Rae Vallavalitsuse poolt valla maa- ja keskkonnametis määratud isik.

  (4) Detailplaneeringute esitamine ja kontrollimine:
  1) Detailplaneeringute toimikud esitatakse Rae valla maa- ja keskkonnaametile.
  2) Detailplaneeringut ei algatata kui detailplaneeringu alusena kasutatav geodeetiline alusplaan ei ole registreeritud arhiivis.
  3) Esitatavate detailplaneeringute seletuskiri peab olema formaadis Microsoft Word .doc ja Adobe Acrobat.pdf.
  4) Esitatavate planeeringujooniste failiformaadid peavad olema AutoCad *.dwg ja Adobe Acrobat .pdf.
  5) Arhiivi tuleb esitada kõik planeeringu koosseisu kuuluvad digitaalsed joonised enne detailplaneeringu vastuvõtmist ja kehtestamist.
  6) Lisaks tuleb põhijoonisest esitada AutoCad .dwg fail, kus sidusa joonega on ära toodud 4 kihti: planeeringuala; kinnistu piir; ehitusala; hoone. Kihtide nimetamisel tuleb kasutada ainult nimesid, mitte numbreid. Nimetatud failis tuleb kasutada järgmisi kihtide nimetusi ning joonetüüpe:

Planeeringuala piir, Pind/suletus murdjoon, planeeringuala 222 (lillakas punane)
  7) Kui kasutatakse geoalust faili osana, mitte referentsfailina, siis peavad planeeringuandmetega kihid olema nimega eristatavad geoaluste kihtidest.
  8) Detailplaneeringut ei kehtestata, kui detailplaneering ei ole registreeritud arhiivis.
  9) Detailplaneeringute kontrollimise ja arhiivi registreerimise eest vastutab Rae Vallavalitsuse poolt valla maa- ja keskkonnaametis määratud isik.
  10) Vigade ilmnemisel esitab tuvastatud valeandmete esitaja omavahendite arvelt uued andmed nii paber- kui elektroonilisel teabekandjal ning laeb nõutud failid üles Rae Valla digitaaljooniste arhiivi.

Veigo Gutmann
Vallavanem

Indrek Metusa
Jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json