KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Rae valla koerte registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 71

Rae valla koerte registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 16.11.2010 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 1 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutada Rae valla koerte register.

  (2) Registri ametlik nimi on “Rae valla koerte register” (edaspidi register).

  (3) Registri omanik on Rae vald.

  (4) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Rae Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (5) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
1) Rae vallas registreeritud koerte üle arvestuse pidamine;
2) Rae vallas registreeritud koerte kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;

  (6) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvaid andmeid kasutavad valla asutused, juriidilised ja füüsilised isikud paragrahvis 4 nimetatud eesmärkidel.

  (7) Registrisse võib omaniku soovil registreerida kasse.

§ 2.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega, ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (2) Registri vastutav töötleja on Rae Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (3) Vastutav töötleja registri pidamisel:
1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
2) korraldab registri pidamist reguleerivate Rae valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu:
4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks,
7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
10) täidab muid seadustest, õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Registri volitatud töötlejad on Rae Vallavalitsuse poolt volitatud veterinaararstid (edaspidi volitatud töötleja).

  (5) Volitatud töötleja registri pidamisel:
1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
2) töötleb registriandmeid;
3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest;
5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
6) vastutab registrisse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse ees.

  (6) Register jaguneb kahte ossa:
1) ajakohased andmed- kehtivad andmed Rae vallas registreeritud koerte ja nende omanike kohta;
2) aegunud andmed- Rae vallas registreeritud koerte ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed;

  (7) Ajakohaste ja aegunud andmete andmekossseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Rae valla haldusterritooriumil asuvad koerad vastavalt Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Rae vallas asuvate koerte omanikud.

  (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (4) Volitatud töötleja kannab registreeritud koera ning koeraomaniku andmed registrisse ankeedi täitmise järgse 7 tööpäeva jooksul.

  (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Rae vallas registreeritud koerte ja nende omanike andmed, samuti koera vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (6) Registrisse kantavad koera andmed on:
1) registrikood- tarkvara poolt omistatav koera registrikande identifikaator;
2) registreerimisnumber- volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
3) nimi;
4) vanus/sünniaeg;
5) sugu;
6) tõug või tõuta koera puhul koera välimuse lühikirjeldus;
7) muu eritunnus;
8) asukoht;
9) registreerinud veterinaararsti nimi;
10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (7) Registrisse kantavad koeraomaniku andmed on:
1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) nimi;
3) elukoht;
4) telefoninumber;
5) võimalusel e-maili aadress.

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registri volitatud töötleja võtab koera registreerimisel omanikult nõusoleku andmete avaldamise kohta paragrahvi 4 lõikes 5 sätestatud juhtudel paragrahvi 4 lõikes 6 märgitud ulatuses.

  (10) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 4.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Avalduse võib esitada:
1) kirjalikult;
2) elektroonselt;
3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
1) suulise päringu korral koheselt;
2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
1) avalikus kohas järelevalveta koera leidnud isik soovib koera tagastada omanikule;
2) avalikus kohas järelevalveta koera kinni püüdnud Rae valla poolt määratud juriidiline isik soovib koera tagastada omanikule;
3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud koer on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes paragrahvis 3 lõike 6 punkti 3 ja sama paragrahvi lõike 6 punkti 6; paragrahvi 3 lõike 7 punkti 2 ja sama paragrahvi lõike 7 punkti 4 nimetatud andmed koera ja koeraomaniku kohta.

  (7) Registrist ametliku väljavõtte saamiseks on õigus registri volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Ametlike väljavõtete saamiseks Rae valla koduleheküljelt volitatud kasutajanime ja parooliga on õigus registri volitatud töötlejal.

  (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 5.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Rae Vallavalitsuse poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 6.   Registri järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 7.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Rae valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (3) Registri likvideerimise otsustab Rae Vallavolikogu.

  (4) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (5) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Rae Vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamine. Vallavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (6) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. jaanuar 2011.

Agu Laius
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json