Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raieloa andmise kord Rae vallas

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 74

Puu raieloa andmise kord Rae vallas

Vastu võetud 22.02.2011 nr 17

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45, Rae valla heakorraeeskirja § 14 lõike 3 ning Rae Vallavolikogu 08.12.2009 otsuse nr 14 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Puu raieloa andmise tingimuste ja korra põhimõtted

  (1) Puu raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi - Kord) reguleerib puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist Rae vallas.

  (2) Puu raie toimub käesoleva Korra kohaselt Rae Vallavalitsuse Maa- ja keskkonnaameti keskkonnaspetsialisti (edaspidi keskkonnaspetsialist) poolt kooskõlastatud avalduse puude raieks (edaspidi - raieluba) alusel (lisa 1).

  (3) Kord ei reguleeri kasvava metsa (Metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude raiet.

  (4) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga puude ja põõsaste raiumiseks.

  (5) Raieloa väljastamisel lähtutakse kehtivast detailplaneeringust.

  (6) Ehitusprojekti kohaselt mahavõtmisele määratud puude raiumiseks loetakse luba antuks koos ehitusloaga ning §-s 4 nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

  (7) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (8) Keskkonnaspetsialist võib loa väljastamisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, asendusistutuse või raie keelamise osas (nt tuleohtlikul või lindude pesitsemise ajal). Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab raieloa väljastaja.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) Puu raiumine:

3.1. puu likvideerimine juurekaelalt;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  5) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud;
  6) tiheasustusala - Lagedi, Jüri, Assaku ja Vaida alevike ning Peetri küla territooriumid administratiivpiirides; kõik menetletava üldplaneeringu maakasutuskaardil esitatud olemasolevad või kavandatavad elamumaad, ärimaad, tootmis- ja ärimaad, keskusemaad ning ühiskondlike ehitiste maad;
  7) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puude raiumist võib mitte lubada;
  8) püsihaljastus – asendusistutuse korras istutatav puu/puud, põõsas/põõsad.

2. peatükk Raieloa taotlemine 

§ 3.   Raieloa taotleja

  (1) Raieluba võivad luba taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu(te) omanik(ud) või omaniku(e) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) riigimaa valitseja;
  3) Rae valla omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel või muul seaduslikul alusel nimetatud maa(del) heakorratöid tegev ettevõtja või volitatud esindaja.

§ 4.   Raieloa taotlus

  (1) Puu raiumiseks esitatakse avaldus, mis peab sisaldama:
  1) puu asukoha kirjeldust (aadress, kinnistu nr) koos asendiplaaniga;
  2) põhjendust puu raiumiseks (kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav jne);
  3) avalduse esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms);
  4) informatsioon selle kohta, kas avalduse esitaja on paragrahvis 3 nimetatud isik;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel jälgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel avalikus kohas heakord.

  (2) Avaldusele tuleb lisada koopia:
  1) volitusest, kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  3) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
  4) Muinsuskaitseameti loast, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  5) Keskkonnaameti nõusolekust, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemiseks.

3. peatükk Loa andmine või selle andmisest keeldumine 

§ 5.   Raieloa taotluse läbivaatamine

  Raieloa andmise menetluse käigus keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt. dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  6) määrab vajadusel puu(de) asendusistutuse.

§ 6.   Raieloa andmine

  (1) Raieloa andmise või sellest keeldumise otsustab loa andja hiljemalt ühe kuu jooksul arvestades nõuetekohase avalduse esitamisest.

  (2) Raieluba luba kehtib maksimaalselt 1 (üks) aasta.

§ 7.   Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Keskkonnaspetsialist võib keelduda raieloa andmisest kui:
  1) raieloa avalduses esitatud andmed on puudulikud või on esitatud valeandmeid;
  2) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) puu raiumise põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- või kultuurmaastike, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  5) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest;
  7) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus kuni planeeringu kehtestamiseni;
  8) kinnistule või muu ala osale, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni ehitusloa väljastamiseni;
  9) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 8.   Raieloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Keskkonnaspetsialistil on õigus peatada loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et raiutakse loale mitte kantud puid;
  3) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi.

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 9.   Asendusistutus

  (1) Keskkonnaspetsialistil on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust arvestades määruse § 9 lõikes 4 punktis 6 nimetatud tingimusi. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri (lisa 2).

  (2) Keskkonnaspetsialistil on õigus määrata asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse aeg ja koht. Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi.

  (3) Keskkonnaspetsialistil on detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust arvestades korra § 9 lõikes 4 nimetatud tingimusi.

  (4) Keskkonnaspetsialistil on õigus määrata tingimused asendusistutuse korral istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (5) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (6) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, on õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

  (7) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

4. peatükk Järelevalve 

§ 10.   Vastutus

  (1) Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

  (2) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade üle teostab Rae Vallavalitsuse Maa ja- keskkonnaamet.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult Rae Vallavalitsusele.

  (2) Määrus avaldatakse ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (3) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 06. märtsi 2007 määrus nr 14 “ Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

  (4) Määrus jõustub 25.02.2011

Veigo Gutmann
Vallavanem

Indrek Metusa
Jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa 1 AVALDUS/RAIELUBA

Lisa 2 ASENDUSISTUTUSE GARANTIIKIRI

/otsingu_soovitused.json