Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Vormsi valla heakorra eeskiri

Vormsi valla heakorra eeskiri - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 46

Vormsi valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 31.01.2011 nr 1
RT IV, 19.03.2013, 77
jõustumine 01.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2014RT IV, 08.05.2014, 1511.05.2014
29.10.2018RT IV, 07.11.2018, 3510.11.2018
28.10.2019RT IV, 08.11.2019, 811.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Vormsi valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib heakorranõudeid, kaevetööde teostamist, kasside ja koerte ning kariloomade pidamist, eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Vormsi valla vastavate õigusaktidega tagada heakord valla haldusterritooriumil.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vormsi valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Vormsi valla jäätmehoolduseeskirjaga ning teiste õigusaktidega.
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

§ 2.   Mõisted

  (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;

  (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (4) Puhastusala on kinnistu ääreala, mis piirneb üldkasutatava teega.

  (5) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puude vms koristamine.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (6) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab küla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

  (7) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, bussipeatusele, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

  (8) Teekaitsevöönd on maa-ala tee servast kuni 30 m.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

2. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.   Valla ametiasutuste kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsus korraldab ja koordineerib:
  1) valla haljastus- ja heakorratöid;
  2) heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel matkaradadel, teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist) prügimajades ja prügimajade ümbruses ning bussipeatustes koos inventari paigalduse ja hooldusega;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  3) siltide või viitade paigaldamist;
  4) üldkasutatava ranna heakorratöid;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  5) [kehtetu - RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]
  6) heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides, metsades, haljasaladel kui Vormsi valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  7) [kehtetu - RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Bussipeatuse ooteala ja parkla peavad olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (2) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Paigaldatud esemete korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (3) Veos peab olema kinnitatud ja kaetud nii, et see väldiks ehitusmaterjalide ja prahi sattumist teedele. Veose peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, muld, oksad, esemed, materjalid vms. ning teele kandunud pori tuleb koheselt koristada.

  (31) Materjali teekaitsevööndisse ladustamisel tuleb see eelnevalt kooskõlastada tee omanikuga. Materjali eemaldamisel tuleb koheselt korrastada ka ladustamisplats.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (4) Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest teavitatakse avalikkust ja vastav teade avalikustatakse valla kodulehel. Vallavalitsus võib piirangute kehtimisel ajal väljastada raskeveoste tegemiseks erilubasid.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (41) Vallateede ja avalike erateede kasutamisel tuleb täita liiklusseadusega kehtestatud nõudeid. Metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalikus kasutuses olevate erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis (lisa 1). Blankett on kättesaadav valla veebilehel www.vormsi.ee DEMOKRAATIA rubriigis alapealkirja Blanketid, avalduste vormid all. Materjali ladustamiseks sõlmitakse kahepoolne kokkulepe, milles sätestatakse deposiidi maksmise kohustus eesmärgiga tagada tee endise olukorra taastamine. 
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (42) Deposiidi määramine, kokkuleppe vorm ja teehoiu eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord 3 aasta jooksul ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus pärast ürituse lõppemist hiljemalt avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Avalikus kohas laagrisse jäämine, telkimine ja lõkke tegemine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult selleks ettenähtud piirkonnas. Eramaadel on telkimine lubatud omaniku loal.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (8) Avalikel telkimisplatsidel ja supluskohtades on keelatud:
  1) ujumine esemetega, mis võivad olla ohtlikud isikule enesele ja teistele kohalviibijatele;
  2) lemmikloomade jätmine järelvalveta, nende jalutamine ilma jalutusrihmata ning nende vabalt ringijooksmise lubamine;
  3) mootorsõiduki või motoriseeritud veesõidukiga liiklemine, välja arvatud kalastamisel;
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]
  4) prügi jätmine ja mahapanek väljaspool selleks ettenähtud kohta, veekogude ja nende ümbruse risustamine, prahi ning muude risustavate ja ohtlike esemete loopimine vette või rannale, pesuvahendite kasutamine;
  5) lõkke tegemine väljaspool selleks ettevalmistatud kohta ja lõkke jätmine järelvalveta või selliselt, et see võib tekitada põlengu ohtu;
  6) suplushooajal 1. maist kuni 1. oktoobrini supluskohtades loomade ujutamine ja pesemine;
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]
  7) püstitada telki lähemale kui 20 m veepiirist;
  8) parkida sõidukit lähemale kui 20 m veepiirist, välja arvatud parkimine selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohta.
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

  (9) Telkimisplatsilt ja supluskohalt lahkudes tuleb võtta endaga kaasa või paigutada selleks ettenähtud kohta tekkinud olmepraht.
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

4. peatükk KINNISTU JA EHITISE OMANIKU KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 5.   Heakord Vormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridesse jääval kinnistul
[Kehtetu - RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

§ 6.   Heakord Vormsi vallas hoonestatud kinnistul
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (1) Vormsi vallas kinnistul või kinnistu osal, millel asub ehitis, on kinnistu omanik kohustatud:
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (selle olemasolul) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kinnistu korrashoidmine hõlmab muuhulgas õueala ja puhastusala hoidmist võsavabana. Hooldusabinõusid rakendatakse regulaarselt ja vajadusel ka ennetavalt. Kui tee on avalikus kasutuses, siis on maa omanik kohustatud hoidma tee ääre 1 m ulatuses täiesti lageda (välja arvatud vanad kiviaiad), teekraavid võsavabad ja töökorras.
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) teostama heakorratöid kinnistu või ehitisega külgneval puhastusalal, selliselt, et teeääred oleksid niidukiga hooldatavad;
  4) katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud jne) ja hoidma nimetatud katted korras;
  5) tagama et õue ja puhastusala muru oleks muru kasvuperioodil regulaarselt niidetud, vastavalt vajadusele, et oleks välditud kulu tekkimine kuid mitte vähem kui 1 kord aastas.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  6) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  7) tagama kiviaedade säilimise ja korrektse seisukorra puhastades kiviaiad muuhulgas võsast. Kui kinnistul on muud sorti piirdeaed, siis tagama piirdeaia korrektse välimuse;
  8) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  9) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist või purgimist tõendavat dokumentatsiooni;
  10) mitte hoidma kinnistul romusõidukit või vanarauda selliselt, et romusõiduk või vanaraud on nähtav naabrile või möödujatele avalikult teelt.
  11) kõrvaldama ehitiselt või selle varemetelt varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Antud paragrahvis sätestatud nõuded kohalduvad ka kasutusel mitteolevale kinnistule, ehitisele ja selle omanikule. Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud lisaks vältima hoone võimalikku varisemisohtlikkust ning sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.

§ 7.   Heakord hoonestamata Vormsi vallas asuvatel kinnistutel
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (1) Vormsi vallas asuval kinnistul, v.a. § 6 nimetatud kinnistud, on kinnistu omanik kohustatud:
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (selle olemasolul) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kinnistu korrashoidmine hõlmab muuhulgas võsastumise vältimist. Hooldusabinõusid rakendatakse regulaarselt ja vajadusel ka ennetavalt;
  2) tuleohutuse tagamiseks niitma või muul moel tagama kinnistu hooldamise vähemalt ühe korra aastas, kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  3) hoidma korras oma kinnistu osaks oleva metsamaa ja majandama kinnistut vastavalt sihtotstarbele, seda reguleerivatele õigusaktidele ja heale metsamajandamise tavale, kui kinnistu osaks on metsamaa.
  4) [kehtetu - RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]
  5) tagama kiviaedade säilimise ja korrektse seisukorra. Kui kinnistul on muud sorti piirdeaed, siis tagama piirdeaia korrektse välimuse;
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]
  6) katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud jne) ja hoidma nimetatud katted korras;
  7) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Antud paragrahvis sätestatud nõuded kohalduvad ka kasutusel mitteolevale kinnistule ja selle omanikule.

§ 71.   Kaevetööde teostamine

  (1) Kaevetöid väljaspool oma kinnistut või kui teostatavate kaevetööde mõju ulatub naaberkinnistule, (s.h tiigi, kraavi rajamine) ei ole lubatud teha ilma vormikohase loata. Luba kaevetööde tegemiseks on vallavalitsuse poolt tööde teostajale väljastatud vormikohane dokument (lisa 2).

  (2) Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 3).

  (3) Kaeveluba ei ole nõutav ehituskrundi siseseks kaevamiseks ja juhul, kui antud objektile on vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (4) Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel, rekonstrueerimisel või muul analoogsel juhul esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele asjasse puutuvate ametkondadega ja maaomanikuga kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni.

  (5) Tehnovõrkude ristumisel asfaltkattega teedel tuleb eelistada tööd tänavakatet lõhkumata (mantel-torude läbisurumine, horisontaalne puurimine ja muud viisid).

  (6) Kommunikatsioonide vigastamisel tuleb koheselt informeerida kommunikatsiooni valdajat ja vallavalitsust ning asuda tagajärgede likvideerimisele.

  (7) Kaevetööd tuleb läbi viia võimalikult lühikese ajaga.

  (8) Kaevetöödega lõhutud teekatted ja kahjustatud teepäraldised taastab kaevetööde teostaja. Kaevetööde taastaja on teede taastamisel kohustatud kinni pidama teedeehituse tehnoloogiast. Teekatte taastamiseni peab kaevetööde teostaja kindlustama häireteta ja ohutu liikluse objektil.

  (9) Kaevetöödega lõhutud haljastuse taastab kaevetööde teostaja.

  (10) Kaevetööde teostaja on vastutav teekatete ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 12 kuu jooksul pärast katete lõplikku taastamist. Ilmnenud vead (praod, murdumised, vajumised, kaevuluukide ebaõige kõrgus jm.) tuleb likvideerida kaevetööde teostajal.

  (11) Juhul, kui kaevetööde teostaja ei ole tähtaegselt taastanud või garantiiaja jooksul likvideerinud taastamistööde vigu on teid korrashoidval ettevõttel õigus tellida taastamistööd, kusjuures kulud katab kaevetööde teostaja.

  (12) Kaevetööde puhul, mis nõuavad liikluse ümberkorraldamist, peab kaeveloa taotleja sellest informeerima valla kodulehe kaudu, nimetades tööde kestvuse ja ümbersõidu marsruudi.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (13) Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta insenerkommunikatsioone. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoni teel teatama Vormsi vallavalitsuse kinnisvaraspetsialistile. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde teostaja.
  1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

5. peatükk ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 8.   Teenindusettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Teenindusettevõtja majandustegevuses kasutatavale kinnistule või kinnistu osale kohaldatakse sätteid, mis reguleerivad heakorda Vormsi vallas.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

§ 9.   Teiste ettevõtjate kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistutele või kinnistute osadele, mida kasutatakse ettevõtja (v.a. teenindusettevõtja) majandustegevuses, kohaldatakse käesoleva eeskirja 4. peatüki sätteid tulenevalt kinnistu asukohast ja muudest tingimustest.

§ 10.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud lisaks:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

§ 11.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed. Ehitusjäätmeid saab ladestada endise Rumpo karjääri territooriumil asuvale ehitusjäätmete ladestamise platsile, sorteeritult vastavalt platsil asuvale infotahvlile.

§ 12.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

6. peatükk HEAKORD KODULOOMADE JA –LINDUDE PIDAMISEL 

§ 13.   Koduloomade ja -lindude pidamine

  (1) Koduloomi ja -linde on lubatud pidada kooskõlas loomakaitse ja loomatauditõrje seadusega omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud nende lahtipääsemine ja eeldusel, et tagatakse tema eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve ning kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

  (2) Koduloomade või -lindude pidamisega tekitatud kahjud peab korvama loomade või lindude omanik, samuti on ta kohustatud kinni pidama veterinaariat puudutavatest nõuetest ja loomakaitseseadusest.

§ 131.   Koerte ja kasside pidamine

  (1) Koeri ja kasse on lubatud pidada kooskõlas loomakaitse ja loomatauditõrje seadusega omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud nende lahtipääsemine ja eeldusel, et tagatakse tema eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.

  (2) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke ja teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest.

  (3) Looma pidamisel on keelatud looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, valu ja välditavate füüsiliste ja vaimsete kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (4) Loomapidaja peab arvestama naabrite õigustega ja tagama, et looma pidamisega kaasnev negatiivne mõju ei oleks häiriv ega kahjustaks naabrite õigusi oma omandi kasutamisel. Negatiivse mõju ilmnemisel tuleb loomapidajal koheselt rakendada meetmeid mõju likvideerimiseks.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (6) Avalikus kohas koeraga viibimisel tuleb kasutada jalutusrihma (v.a kui koera kantakse kandekotis) tagades teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord.

  (7) Loomapidaja on kohustatud koristama oma kinnistust väljaspool asuval alal oma looma väljaheited.

  (8) Loomapidajal on keelatud viibida loomaga spordiväljakul, laste mänguväljakul, laste liivakastis, laste- või haridusasutuse territooriumil, v.a selleks ettenähtud üritusel.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

§ 14.   Heakorra lisanõuded kariloomade pidamisel

  (1) Kariloomi tuleb karjatada, aia või elektrikarjusega piiratud alal või karjakuga, omanik peab tagama, et tema loomad ei kahjustaks ümbrust ega reostaks avalikke kohti.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (2) Keelatud on loomade pääsemine haljasaladele, laste mänguväljakutele, parkidesse ja kalmistutele.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (3) Kariloomi ei tohi pidada koolide, lasteasutuste, toitlustusasutuste, kaupluste ja teiste ühiskondlike hoonete vahetus läheduses.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (4) Keelatud on talvisel ajal lume peale sõnniku ja virtsa laotamine.

  (5) Kariloomi on lubatud pidada ainult omaniku maal või siis lepinguga tema kasutuses oleval maal.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

  (6) Kariloomade pidamisega tekitatud kahjud peab korvama loomade omanik, samuti on ta kohustatud kinni pidama veterinaariat puudutavatest nõuetest ja loomakaitseseadusest.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

7. peatükk VÄLIREKLAAMI JA VÄLIREKLAAMIKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 15.   Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused

  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
  1) tagama tööde ajal ohutu liiklemise, piirates objekti ohutsooni tõkkega;
  2) pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse;
  3) kooskõlastama välireklaami ja/või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja vallavalitsusega.

§ 16.   Välireklaamikandja omaniku kohustused

  Välireklaamikandja omanik on kohustatud:
  1) tagama välireklaami eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud;
  2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

8. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 17.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, bussipeatuse, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele vms või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid;
  4) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  6) kahjustada teekatet ning kasutada põllumajandustööde tegemisel ja metsamaterjali väljaveol teid pöörderibadena;
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]
  7) parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  8) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu teeäärses õue osas või kohas, kus romusõiduk on avalikult teelt nähtav. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  9) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid siseveekogudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  10) kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ettenähtud;
  11) põletada kulu;
  12) matta jäätmeid pinnasesse, v.a. kompostimine
  13) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud;
  14) paigutada lund sõiduteele;
  15) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd sissesõiduteedele;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  16) [kehtetu - RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  17) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  18) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras vallavalitsuse vastavasisulise loa olemasolul on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile ja tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  19) kasutada puhastusala kütte-, ehitus- ja muu materjali või üldist ilmet rikkuvate esemete hoidmiseks, samuti hoida loetletud materjale ja esemeid mujal väljaspool kinnistut;
  20) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta vallavalitsuse nõusolekuta;
  21) lasta pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni kütte- ja määrdeõlisid ning teisi keskkonda saastavaid aineid;
  22) kasutada mürkaineid ja pestitsiide;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  23) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  24) grafiti tegemine;
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  25) suitsetada ja alkohoolseid jooke tarbida bussipeatustes, Hullo külakeskuse-, parkla-, kaupluse-, kooli ja lasteaia territooriumil.
[RT IV, 07.11.2018, 35 - jõust. 10.11.2018]

9. peatükk TULEOHUTUSE TAGAMINE 

§ 18.   Lõkke tegemine

  (1) Lõkke tegemine selleks spetsiaalselt ettevalmistamata lõkkekohas, s.h. prahi põletamine on lubatud vastavalt Tuleohutuse seaduse §16 sätestatule.

  (2) Pärast lõkke põlemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

§ 19.   Kulu põletamine

  Kulu põletamine on keelatud, välja arvatud tuleohutuse seaduses sätestatud erijuhtudel.
[RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]
  1) [kehtetu - RT IV, 08.11.2019, 8 - jõust. 11.11.2019]

§ 20.   Tulekahjude vältimine maastikul

  Metsapõlengute ennetamiseks on:
  1) kinnistu omanik kohustatud täitma Tuleohutuse seaduse §-is 17 sätestatud metsaga kaetud kinnistuomaniku kohustusi;
  2) kinnistu omanik või haldaja kohustatud tagama kinnistut läbiva tee läbitavuse Päästeameti sõidukitele ajavahemikus 1. mai kuni 15. november;
  3) kinnistu omanik või haldaja kohustatud tagama heina ja rohumaade niitmise ja koristamise vähemalt 1 kord aastas.
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

10. peatükk VASTUTUS 

§ 21.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 ja 663 alusel.
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

§ 22.   Järelvalve teostaja ja väärtegude menetlejad

  Käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad järelvalvet ja käesoleva eeskirjast rikkumisest tulenevate väärtegude toimepanemisel on kohtuvälised menetlejad Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõike 2 ja 3 ning Väärteomenetluse seadustiku sätete alusel:
  1) vallavalitsus;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]
  3) Keskkonnainspektsioon.

§ 23.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

  Vormsi valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab omanik.

§ 24.   Vaidlused välireklaamikandjate suhtes

  Võimalikes vaidlustes välireklaamkandjate, välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse vallavalitsuse arvamusest.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Teatise blankett
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

Lisa Kaevetööde loa vorm
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

Lisa Kaevetööde loa taotluse vorm
[RT IV, 08.05.2014, 15 - jõust. 11.05.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json