HaridusKool

Teksti suurus:

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 80

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Vastu võetud 15.05.2012 nr 83

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärgiks on tunnustada Rae valla parimaid õpetajaid ja õpilasi.

  (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist Rae valla haridusasutustes järgmistes valdkondades:
  1) gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
  2) gümnaasiumi lõpetamine kolme riigieksami (sh eesti keele) parima punktisummaga;
  3) põhikooli lõpetamine kiitusega;
  4) huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
  5) maakondlikel, piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinemine;
  6) aasta õpetaja valimine

  (3) Haridusalane tunnustus on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline kingitus:
  1) õpilasele;
  2) õpilase juhendajale;
  3) aasta õpetajale.

§ 2.   Õpilaste ja juhendajate haridusalane tunnustamine

  (1) (1) Vallavalitsus tunnustab Rae valla koolide lõpetanuid rahaliste kingitustega järgmiselt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 600 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
  3) gümnaasiumi lõpetamisel kolme riigieksami (sh eesti keel) suurima punktisumma kogunud lõpetanule rahaline kingitus, mis saadakse arvestusega, et üks punkt on rahalises vääringus 0,65 eurot;
  4) põhikooli kiitusega lõpetanule 100 eurot;
  5) huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetanule 50 eurot.

  (2) Eduka esinemise eest maakondlikel või piirkondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a ja nende juhendajaid ning huvialakooli õpilasi ja nende juhendajaid rahalise kingitusega järgmiselt:
  1) I koht - õpilane 40 eurot, võistkond 80 eurot, juhendaja 40 eurot;
  2) II koht - õpilane 30 eurot, võistkond 60 eurot, juhendaja 30 eurot;
  3) III koht - õpilane 20 eurot, võistkond 40 eurot, juhendaja 20 eurot.

  (3) Eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a ning huvialakooli õpilasi ja nende juhendajaid rahalise kingitusega § 2 lõikes 2 toodud kahekordses määras.

  (4) Haridusalase tunnustuse määramiseks § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid vallavalitsusele esildise kord õppeveerandis, kuid mitte hiljem kui järgmisel õppeveerandil.

§ 3.   Aasta õpetajate valimine ja tunnustamine

  (1) Rae valla aasta õpetaja selgitatakse lasteaiaõpetajate, kooliõpetajate ja huvihariduse õpetajate (sh ringijuhid) hulgast.

  (2) Koolide ja lasteaedade aasta õpetaja valitakse nimetatud haridusasutustes kehtestatud korra alusel, mis kooskõlastatakse hoolekoguga. Kehtestatud kord peab sisaldama alljärgnevaid hindamiskriteeriume:
  1) töövaldkonna tundmine;
  2) asutuse arengutegevuses osalemine;
  3) töö tulemuslikkus;
  4) töö planeerimine;
  5) töö-distsipliin ja kohusetunne;
  6) aktiivsus, initsiatiiv tööülesannete täitmisel;
  7) meeskonnatöö oskus;
  8) suhtlemisoskus;
  9) innovaatilisus ja loovus;
  10) usaldusväärsus, lojaalsus ja pühendumus;
  11) enesearendamine;
  12) lastevanemate tagasiside;
  13) juhtkonna hinnang.

  (3) Esildise Rae valla aasta õpetaja (aasta number) nimetuse andmiseks, kooli hoolekogu soovituskirja ja soovitavalt kandidaati tutvustava 1-2 minutilise videolõigu esitavad koolide ja lasteaedade direktorid vallavalitsusele hiljemalt 10. septembriks.

  (4) Lasteaedade ja koolide poolt valitud ja Rae valla aasta õpetaja konkursile esitatud kandidaate tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga, meenega ja rahalise kingitusega 400 euro suuruses summas.

  (5) Rae valla aasta õpetaja valimise komisjoni kinnitab vallavalitsus, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte. Komisjon esitab oma ettepaneku Rae valla aasta õpetaja (aasta number) nimetuse andmiseks vallavalitsusele hiljemalt 25. septembriks.

  (6) Rae valla aasta õpetajat tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga, meenega ja rahalise kingitusega 800 euro suuruses summas.

§ 4.   Tunnustuse üleandmine

  (1) Haridusalase tunnustuse annab koolide lõpetajatele üle Rae Vallavolikogu või vallavalitsuse esindaja kooli pidulikul lõpuaktusel.

  (2) Olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt osalenud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse pidulikel aktustel.

  (3) Koolide ja lasteaedade aasta õpetajat ja Rae valla aasta õpetajat tunnustatakse Rae vallas õpetajate päevale pühendatud pidulikul aktusel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19.05.2012.

Agu Laius
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json