HaridusKool

Teksti suurus:

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2023, 62

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Vastu võetud 15.05.2012 nr 25
RT IV, 08.05.2014, 80
jõustumine 19.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT IV, 22.03.2016, 1725.03.2016
20.11.2018RT IV, 28.11.2018, 2401.01.2019
16.06.2020RT IV, 26.06.2020, 3329.06.2020
15.06.2021RT IV, 25.06.2021, 1028.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021
19.04.2022RT IV, 28.04.2022, 2001.05.2022
23.05.2023RT IV, 09.06.2023, 3212.06.2023

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendust ning tunnustada Rae valla parimaid haridustöötajaid, hariduse edendajaid ja õpilasi sh teises omavalitsuses gümnaasiumi edukalt lõpetanud õpilasi.
[RT IV, 09.06.2023, 32 - jõust. 12.06.2023]

  (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist Rae valla poolt järgmistes valdkondades:
[RT IV, 09.06.2023, 32 - jõust. 12.06.2023]
  1) gümnaasiumi lõpetamine medaliga sh teises omavalitsuses gümnaasiumi edukalt lõpetamine õpilasel, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise ajal ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald;
[RT IV, 09.06.2023, 32 - jõust. 12.06.2023]
  2) gümnaasiumi lõpetamine kolme riigieksami (sh eesti keele) parima punktisummaga;
  3) põhikooli lõpetamine kiitusega;
  4) huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
  5) maakondlikel, piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinemine;
  6) haridustöötajate tunnustamine.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Haridusalane tunnustus on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline kingitus või preemia:
  1) õpilasele;
  2) õpilase juhendajale;
  3) haridustöötajale.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Õpilaste ja juhendajate haridusalane tunnustamine

  (1) Vallavalitsus tunnustab gümnaasiumi medaliga lõpetanud õpilasi, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise ajal ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald ning Rae valla koolide lõpetanuid rahalise kingitustega järgmiselt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 600 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
  3) Jüri Gümnaasiumi lõpetamisel kolme riigieksami (sh eesti keel) suurima punktisumma kogunud lõpetanule rahaline kingitus, mis saadakse arvestusega, et üks punkt on rahalises vääringus 0,65 eurot;
  4) Rae valla põhikooli kiitusega lõpetanule 100 eurot;
  5) Rae Huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetanule 100 eurot.
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

  (2) Eduka esinemise eest maakondlikel või piirkondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide ning huvialakooli õpilasi alates 7. klassist k.a rahalise kingitusega ja nende juhendajaid rahalise preemiaga järgmiselt:
  1) I koht - õpilane 70 eurot, võistkond 140 eurot, juhendaja 90 eurot;
  2) II koht - õpilane 50 eurot, võistkond 100 eurot, juhendaja 65 eurot;
  3) III koht - õpilane 35 eurot, võistkond 70 eurot, juhendaja 45 eurot.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a rahalise kingitusega ja nende juhendajaid rahalise preemiaga järgmiselt:
  1) I koht - õpilane 140 eurot, võistkond 280 eurot, juhendaja 180 eurot;
  2) II koht - õpilane 100 eurot, võistkond 200 eurot, juhendaja 130 eurot;
  3) III koht - õpilane 70 eurot, võistkond 140 eurot, juhendaja 90 eurot;
  4) IV koht - õpilane 60 eurot, võistkond 120 eurot, juhendaja 75 eurot;
  5) V koht - õpilane 50 eurot, võistkond 100 eurot, juhendaja 65 eurot;
  6) VI koht - õpilane 40 eurot, võistkond 80 eurot, juhendaja 50 eurot.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Haridusalase tunnustuse määramiseks esitatakse taotlus Rae valla haridus- ja kultuuriametile. § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid esildise kord õppeveerandis, kuid mitte hiljem kui järgmisel õppeperioodil.
[RT IV, 09.06.2023, 32 - jõust. 12.06.2023]

  (5) Haridusalase tunnustuse taotlemine toimub põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise järgselt jooksva kalendriaasta lõpuni.
[RT IV, 09.06.2023, 32 - jõust. 12.06.2023]

§ 3.   Haridustöötajate tunnustamine

  (1) Rae valla haridustöötajaid tunnustatakse valla üldhariduskoolide, huvialakooli ja koolieelsete lasteasutuste haridustöötajate seas, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Kategoorias „aasta haridustegu“ saab tunnustada lisaks haridustöötajatele ka teiste valdkondade esindajaid.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Haridustöötajaid tunnustatakse igal aastal järgmistes kategooriates:
  1) aasta lasteaiaõpetaja;
  2) aasta huviharidusõpetaja;
  3) aasta klassiõpetaja;
  4) aasta põhikooliõpetaja;
  5) aasta gümnaasiumiõpetaja;
  6) aasta klassijuhataja;
  7) aasta tugispetsialist;
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]
  8) aasta haridustegu;
  9) aasta õppeasutuse juht;
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]
  10) aasta noorsootöötaja;
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]
  11) aasta õpetaja assistent või õpetaja abi.
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

  (3) Aasta lasteaiaõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
  2) rakendanud innovaatilisi meetodeid ja teinud koostööd erinevate osapooltega tegevuste lõimimisel;
  3) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  4) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

  (4) Aasta huvihariduseõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, ringijuhile või treenerile, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
  2) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  3) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalemaks olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms ja saavutamaks võimetekohaseid tulemusi;
  4) rakendanud huvihariduses innovaatilisi ideid ning teinud koostööd erinevate osapooltega tegevuste lõimimisel;
  5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

  (5) Aasta klassiõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
  2) soodustanud oma tegevusega ühtsustunde loomist klassis, kus iga õpilast väärtustatakse, õpilased on koostöövalmid ning oskavad teha meeskonnatööd;
  3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
  4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

  (6) Aasta põhikooliõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikutunde arenemist nende individuaalsust arvestades;
  2) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalema ja saavutama võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms;
  3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
  4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

  (7) Aasta gümnaasiumiõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikutunde arenemist nende individuaalsust arvestades;
  2) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalema ja saavutama võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms;
  3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
  4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

  (8) Aasta klassijuhataja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös õpilaste perekondadega toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
  2) soodustanud oma tegevusega ühtsustunde loomist klassis, kus iga õpilast väärtustatakse, õpilased on koostöövalmid ning oskavad teha meeskonnatööd;
  3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
  4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

  (9) Aasta tugispetsialisti tunnustus omistatakse lasteaia või kooli tugispetsialistile, kes on:
  1) märganud laste ja noorte vajadusi ning toetanud neid nende vajadustest lähtuvalt, on aidanud ennetada laste või noorte probleeme;
  2) aidanud lastel või noortel areneda ja õppida vastavalt nende võimetele;
  3) suunanud lapsi, noori või lapsevanemaid nende või lapse arengut ja võimalusi analüüsima ning teadlikke valikuid tegema;
  4) toetanud ja arendanud koostöövõrgustikku kaasava hariduse rakendamiseks lastele ja noortele parima toe pakkumiseks;
  5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi kaasava hariduse edendamisel ja väärtustamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

  (10) Aasta haridustegu tunnustus omistatakse üksikisikule, grupile või organisatsioonile, kes on:
  1) paistnud silma innovaatilise ettevõtmisega, mis on teistele haridusasutustele eeskujuks ja aitab kaasa hariduse edendamisele Rae vallas;
  2) toetanud soodsa ja innovaatilise õpikeskkonna loomist innovaatiliste ideede või projektidega;
  3) panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse;
  4) toetanud ja arendanud koostöövõrgustikku nii oma asutuses kui väljaspool;
  5) teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

  (11) Aasta õppeasutuse juhi tunnustus omistatakse õppeasutuse juhtkonna liikmele, kes on:
  1) panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse ja mitmekülgse õpikeskkonna loomisse;
  2) loonud asutuses avatud ja toetava organisatsioonikultuuri, kus personal töötab ühtse meeskonnana ning teeb koostööd laste arengu toetamiseks;
  3) märkimisväärselt panustanud õppeasutuse ja kogukonna hariduse edendamisse, olles algatanud ja läbi viinud innovaatilisi ettevõtmisi, mis on aidanud kaasa hariduse edendamisele vallas, olles usaldusväärseks ja professionaalseks partneriks nii kooli meeskonnale kui kogukonnale;
  4) toetanud ja arendanud koostöövõrgustikku nii oma asutuses kui väljaspool ning kasutanud nii kohaliku, riikliku kui ka rahvusvahelise koostöö võimalusi õpikeskkonna parendamisel;
  5) teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks kogukonnas ja ühiskonnas.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

  (12) Aasta noorsootöötaja kandidaadina võib esitada noortekeskuse või -toa töötajaid, noorsootöötajad noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, koolide huvijuhte ja ametikohtade esindajaid, kelle tööülesanded on otseselt seotud noorsootööga. Aasta noorsootöötaja tunnustus omistatakse noorsootöötajale, kes on:
[RT IV, 09.06.2023, 32 - jõust. 12.06.2023]
  1) viinud ellu ühiselt noorte, noorsootöötajate ja/või teiste koostöövõrgustikku kuuluvate partneritega erinevaid noorsootöö alaseid ettevõtmisi, mis toetavad noorte arengut;
  2) märganud noorte vajadusi, toetanud neid nende vajadustest, soovidest ning ideedest lähtuvalt, on aidanud ennetada noorte probleeme, pakkunud probleemide lahendamiseks välja erinevaid viise ning on olnud eeskujuks nende lahenduste elluviimisel;
  3) paistnud silma noortevaldkonda panustamisega läbi erinevate arendavate ja/või edendavate algatuste kaasates erinevaid noortegruppe;
  4) viinud ellu erinevaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel ja/või rahvusvahelisel tasandil;
  5) näidanud eeskuju algatusvõime, avatuse, loomingulisuse ja hea koostööoskusega.
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

  (121) Aasta õpetaja assistendi või õpetaja abi tunnustus omistatakse isikule, kes on:
  1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel, toetanud ja soodustanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
  2) paistnud silma innovaatilise lähenemisega, mis on teistele haridusasutustele eeskujuks ja aitab kaasa hariduse edendamisele Rae vallas;
  3) panustanud tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse;
  4) osalenud arendustegevuses ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
  5) tegelenud enesetäiendusega ning näidanud eeskuju algatusvõime, avatuse ja hea koostööoskusega.
[RT IV, 25.06.2021, 10 - jõust. 28.06.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

  (13) Rae valla haridustöötajate tunnustamise valimise komisjoni kinnitab vallavalitsus, kes võib kaasata otsuste tegemisse eksperte. Komisjon esitab oma ettepaneku haridustöötajate tunnustamiseks vallavalitsusele hiljemalt 25. septembriks.

  (14) Iga kategooria võitjat tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga ja rahalise preemiaga 650 euro suuruses summas. Kahte komisjoni poolt valitud nominenti tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga.
[RT IV, 28.04.2022, 20 - jõust. 01.05.2022]

  (15) Haridustöötajate tunnustamise ettepaneku võivad esitada vallavalitsusele kõik füüsilised ja juriidilised isikud hiljemalt 15. septembriks.
[RT IV, 28.04.2022, 20 - jõust. 01.05.2022]

§ 31.   Elutööpreemia
[RT IV, 28.04.2022, 20 - jõust. 01.05.2022]

  (1) Elutööpreemia tunnustus omistatakse isikule, kelle aastatepikkune panus Rae valla haridusse on pälvinud kogukonna kõrge hinnangu ning kelle senine töö ja ühiskondlik aktiivsus on olnud kaaskodanikele eeskujuks. Elutööpreemiaga tunnustatakse haridusvaldkonna tippspetsialisti – õpetajat, treenerit, ringijuhti, tugispetsialisti või haridusjuhti, kes on:
  1) aidanud kaasa õppimise ja/või õpetamise arengule;
  2) oma tegevusega hariduses Rae vallas või riigis nähtav ning on panustanud hariduse kvaliteeti;
  3) algatanud või eest vedanud haridusalast koostööd;
  4) töötanud tulemuslikult hariduse ja elukestva õppe väärtustamisel ühiskonnas;
  5) oma tegevusega eeskujuks nooremale põlvkonnale;
  6) panustanud pikalt Rae valla haridusse.

  (2) Elutööpreemiaga tunnustamise ettepaneku võivad esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks füüsilised isikud, ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused ja teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud haridusalane tegevus.

  (3) Rae valla elutöö preemia laureaadi valiku teeb vallavalitsuse kinnitatud haridustöötajate tunnustamise valimise komisjoni hiljemalt 25. septembriks.

  (4) Elutööpreemia laureaati tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga ja rahalise preemiaga 2000 euro suuruses summas.
[RT IV, 28.04.2022, 20 - jõust. 01.05.2022]

§ 4.   Tunnustuse üleandmine

  (1) Haridusalase tunnustuse annab koolide lõpetajatele üle Rae Vallavolikogu või vallavalitsuse esindaja kooli pidulikul lõpuaktusel.

  (2) Olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt osalenud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse pidulikel aktustel.

  (3) Haridustöötajate ja elutööpreemia nominentide ja laureaatide tunnustamine toimub Rae valla õpetajate päevale pühendatud pidulikul aktusel.
[RT IV, 28.04.2022, 20 - jõust. 01.05.2022]

§ 5.   Rakendussätted

  Vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 01.02.2019 taotluste vormid.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json