KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 83

Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 16.11.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 36², loomakaitseseaduse § 2 lõike 3, § 3 lõike 1 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusest nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord» alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Rae valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted


Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:


1) Hulkuv loom on loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomaomaniku/pidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomaomanikule/pidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.


2) Avalik koht on iga territoorium, hoone või ruum, mis on antud avalikuks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid, väljakud), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, saunad, käimlad, lasteaiad, kirikud, palvemajad, elamud vms.).


3) Häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.


4) Ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus.


5) Loomaomanik füüsiline või juriidiline isik, kellele kuulub koer või kass.


6) Loomapidaja füüsiline või juriidiline isik, kelle omanduses on koer või kass.


7) Loom on antud eeskirja kontekstis koer või kass.


2. peatükk Loomapidamise nõuded ja kohustused 

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomaomanikule/pidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Mitmekorterilises elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomaomanik/pidaja kohustatud järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (4) Kui loomaomanikuks/pidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (5) Loomaomanik/pidaja on kohustatud looma pidama kooskõlas avalikku korda reguleerivate õigusaktidega.

  (6) Loomaomanik/pidaja vastutab selle eest, et tema loom ei ohusta inimesi ega tekita neile kahju.

  (7) Loomaomanik/pidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.

§ 4.   Loomaomanik või loomapidaja on kohustatud

  (1) koera pidamisel (v.a korterelamud) paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (2) omaniku/pidaja juuresolekul tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu viibimise loomapidaja territooriumil.

  (3) Alates 01. jaanuarist 2011 peab koer olema registreeritud Rae valla koerte registris, mis ühildatakse üle-eestilise lemmikloomaregistriga (Lemmikloomaregister LLR) . Koera registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.

  (4) Koera surmast või omaniku vahetusest peab loomaomanik/pidaja 7 päeva jooksul teatama registri volitatud töötlejale või Rae Vallavalitsusele kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Koera kadumisest peab loomaomanik/pidaja 24 h jooksul teatama Rae Vallavalitsusele (tel 6056 750, e-post [email protected]).

  (6) Koera registreerimisel esitab loomaomanik/pidaja järgmised andmed:

1) omaniku/pidaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;

2) koera nimi, sünniaeg, sugu, tõug, lühikirjeldus, eritunnused, soovitavalt võiks looma 1.a vanuselt esitada koera foto.

  (7) Alates 01. jaanuarist 2011 peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Loomaomanik/pidaja peab tagama koera registrisse kandmise 7 päeva jooksul arvates päevast, kui koer sai 3-kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb registrisse kanda 7 päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat sätet ei rakendata koerte osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal ning on Rae valla koerte registrisse kantud enne 31.12.2010.

  (8) Loomaomanik/pidaja peab tagama looma vaktsineerimise marutaudi vastu vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele.

  (9) Loomaomanik/pidaja on kohustatud avalikus kohas koristama oma looma väljaheiteid.

  (10) Loomaomanik/pidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

§ 5.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Loomaomanik/pidaja peab tagama järelevalve käitumise poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (2) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kinnises kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma kinnises kandmisvahendis.

  (3) Loomaomanik/pidaja on keelatud loomaga viibida staadionitel, mänguväljakutel, üldkasutatavates hoonetes (ametiasutused, koolid, klubid, raamatukogud, spordihooned, kauplused, saunad, käimlad, lasteaiad, kirikud, palvemajad, elamud), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades v.a Rae Vallavalitsuse eriloaga.

  (4) Lõigetes 1, 2, 3, sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

  (5) Loomaomanikul/pidajal on keelatud ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (6) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

3. peatükk Hulkuvad loomad 

§ 6.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Rae Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada loomaomanikule/pidajale, tuleb loom kuni loomaomanikule/pidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju-või hoiupaika).

  (3) Püütud loomi hoitakse varju- või hoiupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varju- või hoiupaiga interneti koduleheküljel või Rae valla koduleheküljel.

  (4) Nimetatud aja jooksul võib loomaomanik/pidaja looma tagasi nõuda, kuid mitte enne kui ta tasub looma püüdmis-, märgistamis-, registreerimis- ja ülalpidamiskulud Rae Vallavalitsusele ja/ või loomade varjupaigale kellega Rae Vallavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu.

  (5) Pärast §-i 6 lõikes 3 nimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma loomaomaniku/pidajat kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 7.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel § 664 lõikes 2 nimetatud isikute poolt.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Vastutus

  (1) Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 karistatakse Koerte ja kasside eeskirjade rikkumise eest rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003. a. määrus nr 9 „Rae valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ lisa 3 „Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ alates 01. jaanuar 2011.

  (2) Kuni 31.12.2010 Rae Vallavalitsuses peetud andmebaasis registreeritud koerad jäävad vanasse Rae valla koerte registrisse.

  (3) Käesolev eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel.

  (4) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (5) Määrus jõustub 01. jaanuar 2011.

Agu Laius
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json