PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 88

Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend

Vastu võetud 15.02.2011 nr 14

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 1 p 2 ja „Rae valla ehitusmääruse“ § 4 lõike 9 alusel.

1. peatükk Detailplaneeringu eskiis ja lähteseisukohad 

§ 1.   Koos detailplaneeringu (edaspidi Planeering) algatamise taotlusega esitatakse Rae Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) esialgne eskiislahendus koos detailplaneeringu algatamise põhjenduse ja eesmärgiga.

§ 2.   Planeeringu eskiis esitatakse Vallavalitsusele algatamiseks ühes eksemplaris järgmises mahus:

 
  1) Tiitelleht;
  2) Seletuskiri (põhiliste tehnovõrkude asukoha kirjelduseta);
  3) Planeeritava maa-ala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs ning Planeeringu eesmärk;
  4) Planeeringu vastus kehtivale Rae valla üldplaneeringule;
  5) Planeeringu kontaktvööndi analüüsiskeem;
  6) Planeeringu situatsiooniskeem;
  7) Põhijoonis, mis sisaldab krundijaotust, hoonestusala, krundi ehitusõigust (krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus), põhimõttelist liikluslahenduse skeemi ja parkimise lahendust, põhimõttelist haljastuse lahendust, olemasolevaid tehnovõrke ja Vallavalitsuse nõudmisel mahulist illustratsiooni või maketti.

§ 3.   Planeeringu eskiis tuleb esitada mahus, mis võimaldab hinnata kavandatava ruumimuudatuse sobivust ja mõju keskkonnas.

§ 4.   Planeeringu põhijoonise Adobe Acrobat .pdf ja Autocad .dwg fail ning seletuskirja Microsoft Word.doc ja Adobe Acrobat .pdf fail tuleb esitada Rae valla digitaaljooniste arhiivi, vastavalt Rae Vallavalitsuse 15.02.1011 määrusele nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”.

§ 5.   Infot Rae valla detailplaneeringute kohta saab Rae valla geoinfosüsteemist http//gis.rae.ee. Süsteem võimaldab tutvuda ja infot saada kehtivate ja algatatud detailplaneeringute kohta, tutvuda ja alla laadida detailplaneeringu menetlusdokumente ja materjale ning saada infot detailplaneeringu menetlusstaadiumi kohta.

§ 6.   Enne Planeeringu algatamist sõlmitakse vajadusel leping detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ja sotsiaalse ning tehnilise infrastruktuuri väljaehitamisega kaasnevate rahaliste kohustuste enda kanda võtmine huvitatud isiku poolt.

§ 7.   Vallavalitsus väljastab lähteseisukohad, mis on suunised detailplaneeringu koostamiseks.

§ 8.   Planeeringu lähteseisukohtades määratakse planeeritava ala piirid ja suurus, Planeeringu eesmärk, kehtivad kitsendused, arvestamisele kuuluvad dokumendid ja planeeringud ning käesolevas määruses toodud nõudeid täpsustavad ja täiendavad tingimused Planeeringu sisu ja koosseisu kohta ning määratakse Planeeringu eskiislahenduse koostamise ja tutvustamise vajadus.

2. peatükk Nõuded detailplaneeringu koostamisele ja vormistamisele 

§ 9.   Planeering vormistatakse kahe osana: planeering ja planeeringu lisad. Planeeringu erinevad osad võivad olla köidetud ühte kausta, kuid peavad olema eraldatud vahelehtedega.

§ 10.   Planeering esitatakse Planeerimis- ja Maakorralduskomisjonile kooskõlastamiseks ja läbivaatamiseks.

§ 11.   Kui planeeringu algatamisel on sõlmitud huvitatud isikuga kirjalik leping planeeringu realiseerimisega kaasnevate kohustuste võtmiseks, siis sõlmitakse vajadusel enne Planeeringu vastuvõtmist kohustuste täitmise tagatiseks vastavasisuline notariaalselt tõestatud leping.

§ 12.   Peale Planeerimis- ja Maakorralduskomisjoni poolt kooskõlastamist, esitatakse Planeering Vallavalitsusele vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks paberkandjal kahes eksemplaris. Vallavalitsuse nõudmisel esitatakse Planeering täiendavalt A1 planšettidel. Lisaks tuleb Planeeringu põhikaart ja tehnovõrkude kaart Autocad .dwg ja Adobe Acrobat .pdf failina ning seletuskiri Microsoft Word .doc failina üles laadida Rae Valla digitaaljooniste arhiivi. Juhul kui Vallavalitsusel on esitatud Planeeringu kohta märkusi või täiendusi, tagastatakse Planeering vastavasisulise kirjaga Planeeringu koostajale.

§ 13.   Planeering esitatakse kehtestamiseks viies eksemplaris köidetult “greenbinder”- köitesse paberkandjal. Lisaks tuleb Planeeringu põhikaart ja tehnovõrkude kaart Autocad .dwg ja Adobe Acrobat .pdf failina ning seletuskiri Microsoft Word .doc ja Adobe Acrobat .pdf failina esitada elektroonilisel kandjal ja üles laadida Rae Valla digitaaljooniste arhiivi.

§ 14.   Eksemplaride jaotus:

 
  1) Üks originaalkooskõlastustega ja üks koopiaeksemplar Planeeringu kaustast Vallavalitsuse maa- ja keskkonnaameti arhiivi;
  2) Üks koopiaeksemplar Planeeringu kaustast Maa-ameti katastribüroole;
  3) Üks koopiaeksemplar Planeeringu kaustast Harju Maavalitsusele;
  4) Üks koopiaeksemplar Planeeringu kaustast tagastatakse tellijale;

§ 15.   Planeeringu koosseis: Esimene osa – planeering – esitatakse Vallavalitsusele järgmises mahus:

 
  1) Tiitelleht. Tiitellehel peab olema Planeeringu nimi vastavalt Planeeringu koostamise algatamise korraldusele/otsusele, töö number, planeerija, tellija ja/või huvitatud isiku nimi, planeerija, tellija ja/või asjast huvitatud isiku postiaadress, telefon ja e-posti aadress, planeerija registreerimisnumber ja/või litsentsinumber;
  2) Sisukord. Sisukorras anda kõikide Planeeringu koosseisus olevate materjalide nimetus koos viitega leheküljenumbrile;
  3) Seletuskiri. Seletuskirja peatükkide pealkirjad peavad olema identsed ja samas järjekorras Planeeringu lähteseisukohtades määratud nimetustega. Seletuskirjas peavad kajastuma kõik Planeeringu kooskõlastamisega seotud ning muud Planeeringu käigus sõlmitud kokkulepetest tulenevad tingimused. Seletuskiri tuleb koostada võimalikult lühike ja konkreetn. Planeeringuga esitatavad nõuded anda tabeli kujul. Ei ole lubatud esitada dubleerivaid andmeid (seletuskirjasiseselt, kaartidel ja seletuskirjas olev info omavahel);
Seletuskirja ülesehitus:
3.1. Planeeringu koostamise alused;
3.2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning Planeeringu eesmärk. Juhul, kui Planeering sisaldab järgnevaid ettepanekuid, tuleb see eraldi välja tuua: 1. kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepaneku sisu ja muutmise vajaduse põhjendused; 2. samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneeringu muutmise ettepaneku põhjendus. Analüüsis peab arvestama olemasoleva keskkonnaga ja pakkuma lahendusi piirkonna arenguks. Tiheasustusega aladel peab analüüsima piirkonda teenindavate sotsiaalobjektide, puhke- ja virgestusalade asukohti ning teedevõrgu olemasolu. Kui planeeritava maa-ala kontaktvööndis need puuduvad, kavandada need planeeritavale maa-alale. Vajadusel näha planeeritaval alal ette piirkonda teenindavad sotsiaalasutused ja äriettevõtted.
3.3. Olemasoleva olukorra iseloomustus:
3.3.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus;
3.3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus;
3.3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus;
3.3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud;
3.3.5. Olemasolev tehnovarustus;
3.3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond;
3.3.7. Kehtivad piirangud;
3.4. Planeeringuettepanek:
3.4.1. Krundijaotus;
3.4.2. Krundi ehitusõigus;
3.4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded;
3.4.4. Piirded;
3.4.5. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus;
3.4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted;
3.4.7. Vertikaalplaneerimine;
3.4.8. Tuleohutusnõuded;
3.4.9. Servituutide vajaduse määramine.
3.4.10. Tehnovõrkude lahendus:
3.4.11. Veevarustus;
3.4.12. Tuletõrjevarustus;
3.4.13. Reoveekanalisatsioon;
3.4.14. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine;
3.4.15. Elektrivarustus;
3.4.16. Tänavavalgustus;
3.4.17. Telekommunikatsioonivarustus;
3.4.18. Soojavarustus;
3.4.19. Energiatõhusus ja -tarbimise nõuded.
3.5. Keskkonnatingimused ja võimalik keskkonnamõju hindamine. Analüüsida mõju ümbritsevale keskkonnale lähtuvalt keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses väljatoodud eelhinnangu tingimustele. Hinnata tuleb mõju lähedal asuvatele kaitsealustele objektidele, tegevustega kaasnevate tagajärgedele (vee, pinnase, õhusaastus, jäätmeteke, müra, vibratsioon) keskkonna vastupanuvõimet, kavandatava tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkust.
3.5.1. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.
3.5.2. Planeeringu elluviimise tegevuskava.
3.5.3. Muud vajalikud uuringud.
3.6. Kooskõlastuste tabel koos kooskõlastustega.
3.7. Joonised. Nummerdatud igaüks eraldi kaustas olevate materjalidega samas järjekorras, joonised peavad olema lõplike originaalkooskõlastustega, s.t et kooskõlastajad on kooskõlastanud kehtestatava lahenduse. Kõikidele kaartidele tuleb peale kanda planeeritava ala piir, planeerija kirjanurk, originaalallkiri ning tingmärkide seletused. Lähteseisukohtadega võib Vallavalitsus nõuda täiendavate kaartide esitamist.Planeeringu koosseisusus olevad joonised:
3.7.1. Väljavõte kehtivast üldplaneeringust. Kui Planeering on kehtivat üldplaneeringut muutev, tuleb väljavõttele kanda uus lahendus. Kui Planeering on kehtivat detailplaneeringut muutev peab lisama materjalide hulka väljavõtted kehtivast detailplaneeringust. Vabas mõõtkavas formaadis A4. Peale kanda planeeringuala piir ja tingmärgid.
3.7.2. Situatsiooniskeem. Vabas mõõtkavas formaadis A4. Peale kanda külade või alevike nimed ning tähtsamate teede ja maanteede nimetused.
3.7.3. Kontaktvööndi analüüs koos naaberplaneeringute lahendustega. Soovitavalt M1:5000 mõõtkavas, A4 või A3 formaadis. Joonisel peavad kajastuma kõik kontaktvööndis Planeeringu koostamise ajal esitatud taotlusega, algatatud või kehtestatud detailplaneeringud. Joonisel peab kajastuma analüüs piirkonna olemasolevast sotsiaalsest ja tehnilisest infrastruktuurist ning logistikast. Peale kanda Planeeringuala piir.
3.7.4. Tugiplaan. Planeeringu koostamise aluskaardiks on aktuaalne (olemasolevat situatsiooni tõeliselt kajastav) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M1:500 või M1:1000, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma, nimi, litsentsi nr, töö nr) ja mõõdistamise aeg. Alusplaan peab olema mõõdetud vähemalt 20m Planeeringualast väljapoole. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud (tuleb üles laadida) Rae Valla digitaaljooniste arhiivis.
3.7.5. Põhijoonis. Mõõtkavas M1:500 või M1:1000, olenevalt Planeeringu ala suurusest ja täpsusastmest.Põhijoonisele peab olema kantud:
3.7.5.1. Olemasolev ja kavandatav krundijaotus (mõlemad kihid peavad olema loetavad);
3.7.5.2. Kavandatavad hoonestusalad seotuna mõõtketiga krundi piiridest;
3.7.5.3. Kruntide ehitusõigus aknana valgel põhjal iga üksikkrundi kohta eraldi tabelina (kruntide sihtotstarbed tuleb määrata vastavalt Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2008 määrusele nr 155 „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramine“. Krundi pindala ja ehitusalune pindala anda ruutmeetrites. Hoonete suurim lubatud kõrgus anda suhtelise ja absoluutse kõrgusena meetrites. Määrata hoone korruselisus. Lähteseisukohtadega võib nõuda hoonele lisatingimusi (vähim lubatud ehitusalune pindala, harja vähim kõrgus, räästa kõrgus jne);
3.7.5.4. Tee maa-ala piirid, kavandatavad laiused ja hilisem omand (avalik või erakasutus);
3.7.5.5. Liikluskorralduse põhimõtted;
3.7.5.6. Parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavate kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv;
3.7.5.7. Krundile pääsu asukohad jalakäijatele ja autodele;
3.7.5.8. Teed ja tänavad, mis peavad olema avalikult kasutatavad;
3.7.5.9. Servituutide vajaduse määramine;
3.7.5.10. Säilitatav ja likvideeritav kõrg- ja madalhaljastus, Planeeringus anda puude minimaalne täiskasvamiskõrgus, liik ja arv krundi kohta;
3.7.5.11. Näidata uute hoonete asukohad, ära näidata säilitatavad, renoveeritavad ja lammutatavad hooned ning hooned, millele plaanitakse juurde- või pealeehitust.
3.7.5.12. Piirete rajamise keeld, soovituslikkus või nõue ning nende materjal, kõrgus, tüüp;
3.7.5.13. Nähtavuskolmnurgad ja sellest tulenev kõrghaljastuse rajamise keeluala;
3.7.5.14. Olemasolevate kaitsealuste üksikobjektide asukohad koos registrinumbriga ja kaitsevööndi(te)ga ning kaitse alla võetavad objektid koos põhjendusega;
3.7.5.15. Olemasolevad ja kavandatavad maapinna kõrgusmärgid;
3.7.5.16. Ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded tabelina. (avatäited, maapealne ja maaalune korruste arv, katusekalle ja tüüp, katuse harja suund ja materjal, lubatud elamisühikute ja abihoonete arv, välisviimistluse materjalid ja tonaalsus, kohustuslik ehitusjoon, piirete materjal, kõrgus, tüüp jne)
3.7.6. Tehnovõrkude planeering
3.7.6.1. Olemasolev ja kavandatav krundijaotus.
3.7.6.2. Olemasolev ja kavandatav hoonestus ja haljastus.
3.7.6.3. Olemasolevate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
3.7.6.4. Kavandatavate tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad. Magistraalsed tehnovõrgud kavandada tänava maa-alale, määrates torustike asukohad tänava ristlõikes. Anda planeeritavalt maa-alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni ühenduskohani või eelvooluni.
3.7.6.5. Tänavate välisvalgustuse põhimõte, hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine.
3.7.6.6. Näidata vertikaalplaneerimise põhimõtted ning sademetevee ja drenaaži ärajuhtimine eelvooluni.
3.7.7. Illustreeriv joonis. Vabas mõõtkavas eraldi lehena kavandatav hoonestuse mahuline analüüs.
 
  4) Planeeringu koosseis: Teine osa - planeeringu lisad - esitatakse Vallavalitsusele järgmises mahus (hilisema kuupäevaga dokumendid pealpool):
4.1. Ärakiri Rae Vallavolikogu otsusest või Vallavalitsuse korraldusest Planeeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise kohta
4.2. Väljavõtted kohalikust ja maakondlikust ajalehest Planeeringu algatamise kohta.
4.3. Koopia Planeeringu koostamise üleandmise ja rahastamise lepingust.
4.4. Kooskõlastus vastavate riiklike organisatsioonide või kohaliku omavalitsuse organisatsioonidega, kui on nõnda ette nähtud seadustes või Rae valla õigusaktides (näiteks, kui planeeritaval alal on kaitsealused objektid või -alad).
4.5. Koopiad Vallavalitsuse ja maavanema kirjavahetusest Planeeringule täiendavate kooskõlastuste määramise kohta (juhul, kui on vajalik).
4.6. Koopiad kirjadest kinnisasjaomanikele Planeeringu algatamisest teatamise kohta (juhul, kui on vajalik).
4.7. Koopiad Planeeringu menetlemise käigus koostatud kirjadest ning Planeerimis- ja maakorralduskomisjoni protokollidest
4.8. Muud Planeeringuga seonduvad dokumendid ja kirjavahetus
4.9. Planeeringu lähteseisukohtasid ja eskiislahendust tutvust u protokoll ja muud sellega seotud dokumendid (juhul, kui toimus).
4.10. Väljavõtted kohalikust ja maakondlikust ajalehest Planeeringu eskiisi tutvustamise toimumise aja ja koha ning selle tulemuste kohta (juhul, kui toimus). Planeeringu esitamisel selle kehtestamisele peab planeeringu lisade kaust sisaldama täiendavalt avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule suunamiseks esitatud kaustas olevale järgmisi dokumente:
4.11. Ärakiri Vallavalitsuse korraldusest Planeeringu vastuvõtmise kohta.
4.12. Koopiad kirjadest kinnistute omanikele, kelle tahte vastaselt muudab Planeeringuga kavandatu krundi senist maakasutust või ehitusõigust või toob kaasa kinnisasja sundvõõrandamise vajaduse (nimetatud juhtumite olemasolul).
4.13. Maavanema heakskiit Planeeringule (juhul, kui esitatakse riiklikule järelevalvele).
4.14. Maavanema seisukohad Planeeringuvaidluse kohta (juhul, kui avalikustamisel jäi lahendamata vaidlusi).
4.15. Kirjad avalikul väljapanekul kirjalikke ettepanekuid teinud isikutele ettepanekute arvestami s ettepanekuid).
4.16. Planeerimis- ja maakorralduskomisjoni protokolliline otsus ettepanekute arvestamise kohta (juhul, kui laekus ettepanekuid).
4.17. Planeeringu avaliku arutelu protokoll (juhul, kui toimus).
4.18. Tähtkirjade väljastusteated, mis tõendavad asjasse puutuvate kinnisasjaomanike teavitamist Planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu kohta.
4.19. Väljavõtted kohalikust ja maakondlikust ajalehest Planeeringu vastuvõtmisest, avaliku väljapaneku toimumise aja ja koha, avaliku arutelu aja ja koha ning selle tulemuste kohta.

3. peatükk Nõuded detailplaneeringute digitaalseks teostamiseks ja säilitamiseks 

§ 16.   Planeeringu digitaalsete materjalide üleandmine andmete kontrollimiseks ja arhiveerimiseks toimub digitaalsel kujul samaaegselt paberkandjal esitatud tööga. Planeeringu digitaalsed materjalid tuleb esitada Rae Valla digitaaljooniste arhiivi, vastavalt Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrusele nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”. Digitaalselt teostatavate Planeeringute andmete failiformaadi, digitaalfailide parameetrid ja värvide jaotuse määrab Vallavalitsus kuni Eesti Vabariigi ühtse korra kehtestamiseni.

§ 17.   Planeeringu väljatrükil esitatavate joonte kihtide jaotus ja värvid esitada järgmiselt:


Planeeringuala piir – lillakas punane
Planeeritud hoonestusala – vastavalt maa sihtotstarbele vt. p 19
Kinnisasja piir – pruun
Planeeritud kinnisasja piir – punane
Projekteeritud hoone - tumepruun
Planeeritud survekanalisatsioon – pruun
Planeeritud isevoolne kanalisatsioonitrass – roheline
Planeeritud veetorustik – sinine
Planeeritud soojatorustik – roosa
Planeeritud sidekanalisatsioon – oranž
Planeeritud gaasitrass – kollakaspruun
Planeeritud drenaažitorustik – heleroheline
Planeeritud kõrgepingekaabel – punane
Planeeritud madalpingekaabel – punane
Planeeritud sadeveekanalisatsioon – helesinine
Kõikide ülejäänud kihtide nimed võib projekteerija valida vastavalt enda soovile.

§ 18.   Planeeringu väljatrükil esitatav planeeritavate kruntide/hoonestusalade jaotus ja värvid esitada sihtotstarvete kaupa järgmiselt:


Ärimaa – punane
Elamumaa – kollane
Äri- ja tootmismaa/ tootmismaa – magneta
Sotsiaalmaa – sinine
Maatulundusmaa – roheline
Transpordimaa – hall/valge
Mäetööstusmaa – pruun
Veekogude maa – sinine
Krunt tuleb värvida täisvärviga vastavalt sihtotstarbele. Kõikide ülejäänud kruntide sihtotstarvete värvid võib projekteerija valida vastavalt enda soovile.

§ 19.   Vigade ilmnemisel esitab tuvastatud valeandmete esitaja omavahendite arvelt uued andmed nii paber- kui elektroonilisel teabekandjal ning laeb nõutud failid üles Rae Valla digitaaljooniste arhiivi.

§ 20.   Käesolev kord kehtib kuni Eesti Vabariigi poolt vastava korra kehtestamiseni.

Veigo Gutmann
Vallavanem

Indrek Metusa
Jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json