HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Elva Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 100

Elva Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 29.04.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, Elva Gümnaasiumi põhimääruse § 17 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Elva linna hallatava asutuse Elva Gümnaasiumi (edaspidi gümnaasium) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Elva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui gümnaasiumi direktori ametikoht on vabanemas või vaba.

§ 3.   Komisjoni moodustamine

  (1) Linnavalitus moodustab konkursi läbiviimiseks vähemalt viieliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) komisjoni esimees;
  2) komisjoni liikmed.

  (3) Linnavalitsus nimetab komisjoni esimehe ja käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud esindajad.

  (4) Komisjoni liikmeks on:
  1) volikogu hariduskomisjoni esimees;
  2) gümnaasiumi hoolekogu esindaja;
  3) gümnaasiumi õppenõukogu esindaja;
  4) linnavalitsuse määratud esindajad.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töö toimub koosoleku vormis. Komisjoni koosolek on kinnine.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad lisaks komisjoni esimehele vähemalt pooled komisjoni liikmed.

  (5) Komisjon võtab otsuseid vastu koosolekul viibivate poolthäälte enamusega. Igal osalejal on üks hääl.

  (6) Komisjonil on õigus vajadusel kasutada oma töös eksperte. Eksperdil ei ole otsuste tegemisel hääleõigust. Eksperdil on õigus tutvuda kõikide kandideerimiseks esitatud dokumentidega, kohustudes hoidma saladuses talle teatavaks saanud isikuandmed.

  (7) Kõigi komisjoniliikmete nõusolekul võib korralduslikes küsimustes kiireloomulisi otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Komisjoni liikmed annavad oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (8) Direktori valimisel on hääletamine salajane:

§ 5.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises ja Elva linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kandideerimisavalduste esitamise tähtpäeva. Konkursiteade avaldatakse lisaks eelnevale Õpetajate Lehes.

  (2) Konkursiteates märgitakse:
  1) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;
  4) dokumentide esitamise tähtaeg.

§ 6.   Nõuded kandidaadile ja konkursil osalemine

  (1) Kandidaadi kvalifikatsiooninõudeks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid.

  (2) Juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

  (3) Nõuded kandidaadile sh täpsemad kvalifikatsiooninõuded kehtestab Linnavalitsus.

  (4) Kandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik või CV;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) muud nõutud dokumendid;
  5) kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (5) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks. Tähtaegselt esitatuks loetakse ka dokumendid, mille postitamiskuupäev on dokumentide esitamise lõpptähtpäev.

  (6) Kandidaatide dokumendid registreeritakse linnavalitsuses vastavalt asjaajamiskorrale.

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss koosneb dokumendivoorust ja vestlusvoorust.

  (2) Dokumendivoorusus tutvub komisjon esitatud avalduste ja lisatud dokumentidega ning kontrollib dokumentide vastavust esitatud nõuetele.

  (3) Komisjon teeb pärast dokumentide läbivaatamist ja kontrollimist otsuse konkursi edasise korraldamise kohta, sealhulgas otsustab:
  1) kandidaadi vestlusele lubamise või mittelubamise;
  2) vajadusel kandidaadilt täiendavate dokumentide esitamise nõudmise;
  3) kandidaatide hindamise viisi.

  (4) Komisjon teatab kandidaadile otsusest vestlusele mittelubamise kohta või esitab täiendavate dokumentide esitamise nõude hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Komisjon teavitab vestlusele lubatud kandidaati vestluse toimumise ajast ja kohast vähemalt kolm tööpäeva enne vestlust taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Vestlusvooru alguses tutvustatakse kandidaadile komisjoni koosseisu.

  (7) Kandidaadile võib vestlusvoorus esitada küsimusi ning anda enne vestlusvooru algust või vestlusvooru ajal kandidaadile suulisi või kirjalikult täidetavaid ülesandeid (esse antud teemal vms).

  (8) Kandidaat, kes ei ilmu vestlusvoorule, loetakse kandideerimisest loobunuks.

§ 8.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest ning tutvuda konkursi käigus enda tehtud testide tulemustega.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

§ 9.   Direktori valimine

  (1) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivast komisjonist.

  (2) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus 2 enim hääli saanud kandidaadi vahel.

  (3) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (4) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss nurjunuks.

§ 10.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Komisjon võtab iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat kandideerimisest loobunuks.

  (2) Komisjon informeerib igat konkursist osavõtnut tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse tegemisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees otsuse tegemisele järgneval tööpäeval linnavalitsusele ettepaneku kandidaadi ametisse kinnitamiseks.

§ 11.   Kandidaatidega seotud dokumentide käitlemine

  Kõik kandidaatidega seotud dokumendid on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ja mittevalituks osutunud kandidaatide dokumendid kuuluvad pärast konkursi lõppu hävitamisele.

§ 12.   Avalikkusele informatsiooni andmine

  Kui komisjon ei ole otsustanud teisiti, siis avalikkusele annab informatsiooni konkursi kohta komisjoni esimees.

§ 13.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada kolme tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest kaebus linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsus vaatab kaebuse läbi ühe nädala jooksul ja teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- või vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- või vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 14.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ametikohale valituks osutunud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus ja töölepingu sõlmib linnapea.

  (2) Linnapea ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud;
  3) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad esitatud kandidaadiga töölepingu sõlmimise.

  (4) Kui linnapea ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 3 nimetatud asjaoludel töölepingut, otsustab linnavalitsus, kas kinnitada ametisse valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss nurjunuks.

§ 15.   Konkursi nurjumine

  (1) Linnavalitsus loeb konkursi nurjunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Kui konkurss loetakse nurjunuks, kuulutab linnavalitsus välja uue konkursi.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval arvates avaldamisest Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
Linnapea

Salle Ritso
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json