ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 71

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 30.04.2015 nr 7
RT IV, 08.05.2015, 3
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2016RT IV, 06.04.2016, 509.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse määramise aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Saue vallas.

 (2) Toimetulekutoetust arvestavad ja määravad Saue Vallavalitsuse ametnikud, kellele see on ülesandeks tehtud vastavalt ametijuhendile.

 (3) Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud järgnevalt:
 1) üür, kuni 8 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 25 eurot ühe elaniku kohta kuus;
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 25 eurot ühe elaniku kohta kuus;
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]
 6) tsentraalse küttega eluruumides kütteks tarbitud energia maksumus kuni 10 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]
 7) tsentraalse kütteta eluruumides olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus, puit või elektrienergia) kuni 4 eurot eluruumi 1m2 kohta kuus;
 8) tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 100 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 50 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]
 9) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 10) maamaksukulu kuni 0,4 eurot eluruumga seotud maksustatava elamumaa sihtotstarbega maa ning maatulundusmaa sihtotstarbega maa õuemaa ja hoonealuse maa osa m2 kohta;
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]
 11) hoonekindlustuse kulud kuni 1 euro eluruumi 1m2 kohta kuus;
 12) olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot leibkonna kohta kuus.
[RT IV, 06.04.2016, 5 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. juunil 2015.