ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2018, 3

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 25.04.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja § 133 lõike 61 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Viljandi vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme tegelikud kulud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

§ 2.   Eluruumi normpind

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind.

  (3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega isikutele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2. Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus normpinna ulatuses;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1,25 eurot eluruumi normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro eluruumi normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  4) olmejäätmete veo tasu vastavalt tegelikule kulule leibkonna kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia ja kütuse maksumus:
5.1) kaugküttega eluruumis tegelike kulude alusel normpinna kohta kuus,
5.2) kaugkütteta eluruumides kütuse (puit, brikett, kivisüsi, gaas, kombineeritud küte) eest kuni 2,50 eurot 1 m2 kohta kuus, aga küttepuude hüvitamisel mitte rohkem kui 500 eurot aastas kütteperioodi kohta,
5.3) elektriküttega eluruumides kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 13 eurot inimese kohta kuus;
  7) kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas kuni 70 eurot kord kuludokumendi alusel;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulu kuni 0,25 eurot 1 m2 kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot 1 normpinna m2 kohta kuus;
  12) muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule, kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses perekonna kohta kalendriaasta jooksul kuludokumendi esitamisel.

  (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või asja müüja poolt esitatud arvete või teenuse osutamise lepingu/müügilepingu alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Viljandi Vallavalitsus vaatab vähemalt üks kord aastas üle kehtestatud piirmäärad ning vajaduse korral esitab Viljandi Vallavolikogule uued piirmäärad kehtestamiseks.

  (2) Toimetulekutoetuse taotluse vormid kehtestab Viljandi Vallavalitsus.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 84 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Viljandi vallas“;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 3 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“;
  3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 18.06.2015 määrus nr 25 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
  4) Viljandi Vallavolikogu 25.06.2014 määrus nr 32 „ Toimetulekutoetuse vahendite ülemineva jäägi kasutamise kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018.

Hellar Mutle
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json