HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2018, 6

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Mustvee valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  Laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab arvestust direktor.

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks täidab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) hiljemalt 15. augustiks vormikohase taotluse (lisa 1) ja sõlmib lasteaiakoha kasutamise lepingu (lisa 2).

  (2) Taotlused registreeritakse lasteasutuses nende laekumise järjekorras.

  (3) Lapse lasteasutusse registreerimisel informeerib vanem vajadusel direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (4) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Mustvee vald.

  (5) Lasteasutustesse vastuvõtmine toimub järjekorra alusel.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võib lasteasutustesse vastu võtta lapsi, kelle elukoht registri andmetel ei ole Mustvee vald.

§ 4.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor teatab vanemale koha eraldamisest. Lasteasutuse koha kokkulepitud tähtajaks mittetäitmisel ning vanema poolt sellest teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

  (2) Direktor komplekteerib rühmad hiljemalt jooksva aasta 25. augustiks ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib direktor võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel ja kannab andmed EHISesse jooksvalt.

§ 5.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem taotluse lasteasutuse direktorile.

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis tööpäeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga:
  1) vanema taotluse alusel;
  2) võlgnevuse tekkimisel üle kahe kuu, kui vanem ei ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  3) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
  4) lasteasutuse kodukorra korduval rikkumisel vanema poolt;
  5) lepingu lõppemisel.

  (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteasutuses viibitud päevade eest kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise päevani;
  2) kohatasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteasutuses viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Saare Vallavalitsuse 21. jaanuari 2011. a määrus nr 3 „Saare valla lasteaed Siilike vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mustvee Linnavalitsuse 21. augusti 2015. a määrus nr 4 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Mustvee linnas" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Avinurme Vallavalitsuse 29. detsembri 2008. a määrus nr 1 „Avinurme Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jüri Morozov
Vallavanem

Marju Soop
Jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json