Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2018, 8

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Viru-Nigula vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu ja komisjoni liikmete ülesanded.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige ja valla ametiasutuse juht.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagamise korraldab vallasekretär.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Huvide deklaratsioonide registrile andmete esitamine

  (1) Huvide deklaratsioonide registrile alusandmete esitamise tagab ja korraldab vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) volikogu esimees - juhib komisjoni tööd;
  2) revisjonikomisjoni esimees;
  3) vallavanem;
  4) vallasekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida kõigi määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbiviidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjoni esimees süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Vallavanema ülesanded

  Vallavanem koordineerib korruptsiooniennetust vallavalitsuses ning vallavalitsuse hallatavates asutustes ja tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduses nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduses keeldude järgimise üle.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Aseri Vallavolikogu 19.03.2014 määrus nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“;
  2) Kunda Linnavolikogu 17.03.2014 määrus nr 3 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“;
  3) Viru-Nigula Vallavolikogu 27.03.2014 määrus nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json