Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saue valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2018, 11

Saue valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 26.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 361, § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saue valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) Avalik lõke on avaliku ürituse läbiviimise käigus süüdatav lõke;
  3) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, tuulemurru, mahalangenud puulehtede, lume ja jää jms koristamine, libedusetõrje ning muru ja rohu niitmine;
  4) Kaevaja on tehnovõrgu omanik, kelle kasuks on maaüksusele seatud notariaalne kasutusvaldus ja kellele on vormistatud kaeveluba (v.a avariikaevetööde puhul);
  5) Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud mis tahes kivimi või setendi tahke osis, mida kasutatakse tagasitäiteks samal kinnistul või maapinna tõstmiseks samal või muul kinnistul;
  6) Kaevetöö on kaevetööd, mis teostatakse Saue valla kaevetööde loa alusel vastavalt Saue valla kaevetööde eeskirjale;
  7) Kaevetöö koht on kaevealal asuv konkreetne kaevetööde teostamise koht;
  8) Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  9) Korterelamu on kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
  10) Omanik on ehitise ja/ või kinnistu omanik, heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  11) Tiheasustusala on maa-ala, mis on valla üldplaneeringutega määratud tiheasustusalaks, kompaktselt asustatud või kompaktselt hoonestatud alaks, sh selgelt piiritletav kompaktse asutusega aiandusühistute maa-ala;
  12) Kõnnitee on jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  13) Romusõiduk on sõiduk, mis ei ole enam kasutatav sõiduvahendina või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
  14) Puhastusala on kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni.

2. peatükk HEAKORRANÕUDED 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada ainult vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku ja ohutuse tagab selle omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

  (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

  (5) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja vajadusel mänguvahendite, väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi, hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste, -ootekodade, muude avaliku ruumi objektide vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;
  4) kütte-, ehitus-, lammutus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire või inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile (v.a kõnni- ja sõidutee) tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine;
  6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  7) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ja põõsaste ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prügi vallale kuuluvale parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  8) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
  9) pesu kuivatamine avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  10) telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades;
  11) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
  12) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
  13) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;
  14) sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;
  15) romusõiduki parkimine avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek;
  16) grillimine, suitsetamine, riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, terrassil, aknal ja uksel, akna välisküljele sinna mitte sobivate esemete ja toiduainete asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  17) lõkke tegemine teisi oluliselt häirival või inimese elule, varale ja keskkonnale ohtlikul viisil ning tuleohutusnõudeid eirates. Prügi, jäätmete ja puulehtede põletamine lõkkes ning rohke suitsu tekitamine on keelatud.
  18) kulu põletamine.

3. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 5.   Saue Vallavalitsuse kohustused

  Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:
  1) Tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) Tagada valla hallatavate tänavavalgustuspunktide korrashoid;
  3) Tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute, koerte jalutusplatside ja muude avalike kohtade korrashoid;
  4) Paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikkesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;
  5) Kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
  6) Tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu. Tänavasiltide ühtsed kujunduse nõuded kehtestab Saue Vallavalitsus eraldi määrusega.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) Hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahti, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljaspoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) Tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  3) Teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal; puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks, pühapäeval kella 9.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord;
  4) Kõrvaldama ehitiselt lume ja jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid jms ning tagama nende tööde tegemise ajal ohutus, tähistades vajadusel eelnevalt ohtliku töötsooni;
  5) Mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat ja kinnistuga külgnevat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  6) Regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  7) Remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  8) Taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  9) Niitma tiheasustusalal asuval kinnistul regulaarselt muru ja heina. Tiheasustusalal asuval hoonestatud ja selgelt kompaktse hoonestusega ala piirkonda jääval hoonestamata kinnistul tuleb muru ja heina niita sellise sagedusega, et muru ja heina kõrgus ei ületaks 20 cm. Tiheasustusalal asuvatel haritavatel maadel ning hajaasustusalal hoonete või avaliku teega piirnevatel kinnistutel tuleb heina niita ja koristada minimaalselt 1 kord aastas 1. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks sellega tuleohutuse. Niitmine ei ole nõutav, kui see on vastuolus Euroopa Liidu toetuse meetme tingimustega;
  10) Saue valla linnalises piirkonnas (Saue linn ja Laagri) asuval hoonestatud ja selgelt kompaktse hoonestusega ala piirkonda jääval hoonestamata kinnistul tuleb muru ja heina niita sellise sagedusega, et muru ja heina kõrgus ei ületaks 10 cm;
  11) Koristama kasvuhoonelt ohtlikud ja katkised klaasid ning pärast hooaja lõppu katkise kile;
  12) Tagama loomapidamishoonete vastavuse sanitaarnõuetele, hoonete ümbrus peab olema korrastatud ja söödad korralikult paigutatud.

§ 7.   Ehitise omaniku kohustused

  (1) Ehitise omanik on kohustatud:
  1) Hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  2) Tagama vastavate hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgise olemasolu ning tagama selle nähtavuse;
  3) Kooskõlastama hoonete välisilme ning piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jms) vallavalitsusega;
  4) Tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedustõrje;
  5) Tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta.

  (2) Korterelamute korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise ühistu.

  (3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 8.   Ehitus-, remondi-, lammutus - ja kaevetööde tegija kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) Võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa;
  2) Teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
  3) Tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  4) Taotlema kaevise ladustamiseks, sh ajutiseks ladustamiseks, vallavalitsuselt vastava loa. Taotlusele tuleb lisada ladustamiseks kasutatava kinnistu omaniku kirjalik nõusolek ning maaüksuse plaan, millel on näidatud ladustatava kaevise asukoht ja kogus. Vallavalitsusel on õigus nõuda andmeid ladustustööde tehnoloogia ja kaevise käitlemise kohta, ladustamisala piiramist turvaaiaga ning ladustamisala naabrite kooskõlastust. Ladustamisala tuleb heakorrastada peale ladustamise lõpetamist. Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb kaevise ladustamise taotlusi ning allkirjastab kaevise ladustamise lubasid.
  5) Hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  6) Vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele ning naaberkinnistusele;
  7) Pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

  (2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Saue valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid.

  (3) Tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale või vastu ei tohi ladustada materjale, töövahendeid, kaevist jm. Tööde teostamise ajal peab ehitaja või kaevaja tagama juurdepääsu olemasolevatele tehnovõrkudele ja ehitisele ning kaevetööga piirnevale alale;

  (4) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 9.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb kinni pidada tuleohutuse üldnõuetest ning siseministri määruses „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ toodud nõuetest.

  (2) Lõkke tegemisel on lubatud põletada ainult immutamata ja värvimata puitu, sütt, kiletamata paberit ja kuivi oksi. Keelatud on rohke suitsu tekitamine ja muude lõkkesse mittesobilike materjalide ja jäätmete põletamine.

  (3) Avalikul üritusel lõkke tegemiseks tuleb lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus eelnevalt kooskõlastada päästeametiga.

§ 10.   Tehnovõrkude omaniku kohustused

  Tehnovõrkude omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) koostöös tee omanikuga hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

4. peatükk JÄRELEVALVE, VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 12.   Vastutus

  Heakorraeeskirja rikkumise ning koormise täitmata jätmise eest karistatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 662.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel kinnitada kaevise ladustamise taotluse vorm ning kaevise ladustamise vorm.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavolikogu 27.12.2007. a määrus nr 19 „Saue valla heakorra eeskiri“;
  2) Saue Linnavolikogu 19.01.2012. a määrus nr 40 „Saue linna heakorraeeskiri“;
  3) Nissi Vallavolikogu 19.12.2002. a määrus nr 30 „Nissi valla heakorraeeskiri“;
  4) Kernu Vallavolikogu 19.01.2006. a määrus nr 1 „Kernu valla heakorraeeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json