Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara valitsemise kord

Linnavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2024, 14

Linnavara valitsemise kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 15
RT IV, 08.05.2019, 1
jõustumine 15.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2022RT IV, 28.06.2022, 601.07.2022
15.02.2024RT IV, 21.02.2024, 524.02.2024

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Pärnu linna (edaspidi linn) omandis olevate kinnis- ja vallasasjade ning rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste (edaspidi linnavara) valdamist, kasutamist ja käsutamist.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri eluruumide kasutusse andmist ning reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega linnavara koormamist.

§ 2.   Linnavara valitsemine

  (1) Linnavara valitsemine on linnavara valitseja õigus ja kohustus linna nimel korraldada temale õigusaktidega antud linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

  (2) Linnavara valitsejad on Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ja selle hallatavad asutused (edaspidi linnaasutused) või struktuuriüksused, kelle valitseda on linnavara käesoleva määruse § 3 alusel linnavara jaotamise teel antud või kes on linnavara käesoleva määruse 2. peatükis sätestatud alustel omandanud.

  (3) Käesolevas määruses käsitletakse linnavalitsuse struktuuriüksusena linnavalitsuse osakondi, kantseleid, teenistusi, sh osakondade siseseid teenistusi, ja osavallakeskusi.

  (4) Linnavara valitseja on kohustatud tema valitsemisel olevat või temale kasutusse antud linnavara kasutama, valdama ning käsutama heaperemehelikult, eesmärgipäraselt, säästlikult ja otstarbekalt, hoolitsedes selle säilimise ja korrashoiu eest. Linnavaraga tehingute tegemisel on linnavara valitsejad kohustatud juhinduma põhimõttest vältida kahju ja saada linnale võimalikult suurt kasu.

  (5) Käesoleva määrusega reguleerimata varalisi üksikküsimusi otsustab linnavalitsus.

  (6) Linnavara, välja arvatud väikevahendite ja nõuete, üle peetakse arvestust linnavara registris.

§ 3.   Linnavara jaotamine

  (1) Linnavara jaotamine ja üleandmine ühelt valitsejalt teisele toimub linnavara valitsejate kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab linnavara jaotamise ja ühelt valitsejalt teisele üleandmise linnavalitsus.

  (2) Üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatakse akt, milles kajastatavad andmed kehtestatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga.

§ 4.   Linnavara komisjon

  (1) Linnavara komisjoni moodustab ja selle põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

  (2) Linnavara komisjoni põhiülesanne on anda soovitusi linnavara kasutamise ja käsutamise otsustajale ning teha teisi käesolevas määruses sätestatud otsuseid.

  (3) Käesoleva määruse alusel koostatud linnavara komisjoni protokollid avalikustatakse pärast seotud linnavara käsutamise menetluse lõpuleviimist.
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]

2. peatükk LINNAVARA OMANDAMINE 

§ 5.   Vara omandamine

  Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, otsustab vara omandamise:
  1) linnavalitsus;
  2) linnavalitsuse struktuuriüksus või linnaasutus selle käsutusse antud eelarveliste vahendite piires.

§ 6.   Vara omandamise tingimused muudel juhtudel

  (1) Kui kinnisasi omandatakse ilmselt suuremate kohustustega kui on asjaga kaasnevad varalised õigused, otsustab vara omandamise linnavolikogu.

  (11) Avalikuks kasutamiseks määratud eratee ja sellega seotud kinnisasja omandamise otsustab linnavalitsus.
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Pärandi vastuvõtmise otsustab linnavalitsus, välja arvatud seaduses ettenähtud kohaliku omavalitsusüksuse pärimiskohustuse puhul.

  (3) Alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri jääva väärtusega kinke vastuvõtmise otsustab kinke saanud linnavara valitseja. Kui kinke väärtus ületab või on võrdne põhivara kapitaliseerimise alampiiriga, otsustab kinke vastuvõtmise linnavalitsus.

  (4) Peremehetu vallasasja või selle osa hõivamise otsustab linnavalitsus.

  (5) Seaduses ettenähtud kohaliku omavalitsusüksuse omandamis- ja pärimiskohustuse korral korraldab vara omandamise linna omandis oleva vara valdamist, käsutamist ja kasutamist korraldav linnavalitsuse struktuuriüksus (edaspidi linnavarateenistus).

3. peatükk MENETLUS LINNAVARA KÄSUTAMISEL 

§ 7.   Linnavara käsutamise menetluse alused

  (1) Linnavara käsutamine käesoleva määruse tähenduses on vara võõrandamine, asjaõigusega koormamine või teise isiku kasutusse andmine. Linnavara koormamine on linna omandis olevale kinnisasjale servituudi, reaalkoormatise, hoonestusõiguse või ostueesõiguse seadmine.

  (2) Linnavara käsutatakse avalikul elektroonilisel enampakkumisel, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Kui avalik elektrooniline enampakkumine ei ole otstarbekas või linnavara käsutamisest saadav kasu osutuks suuremaks muul viisil, kui seda on elektrooniline enampakkumine, võib linnavara käsutada suulise või kirjaliku enampakkumise või valikpakkumise korras.

  (4) Linnavara käsutatakse:
  1) enampakkumise korras elektroonilises, suulises või kirjalikus vormis;
  2) valikpakkumise korras;
  3) otsustuskorras.

§ 8.   Elektroonilise enampakkumise läbiviimine

  (1) Elektrooniline enampakkumine toimub üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel elektroonilises oksjonikeskkonnas (edaspidi oksjonikeskkond).

  (2) Linnavara käsutamise vahetu korraldaja annab enampakkumisest teada vähemalt internetis Pärnu linna veebileheküljel vähemalt seitse päeva enne enampakkumise toimumist.

  (3) Elektroonilise enampakkumise läbiviimisel lähtutakse oksjonikeskkonnas sätestatud tava ja praktika kohaselt levinud tingimustest arvestusega, et elektrooniline enampakkumine viiakse läbi hoolsalt, läbipaistvalt ning ausalt.

  (4) Elektroonilisel enampakkumisel märgib linnavara käsutamise vahetu korraldaja oksjonikeskkonda käsutatava linnavara kohta kõik teadaolevad andmed ning sõlmitava lepingu olulised tingimused.

  (5) Elektroonilisel enampakkumisel teevad enampakkumisel osalejad pakkumisi ja suhtlevad linnavara käsutamise vahetu korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel ning osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumised on kõigile enampakkumisel osalejatele reaalajas kättesaadavad.

  (6) Linnavara komisjon registreerib enampakkumise tähtaja seisuga oksjonikeskkonnas tehtud kõrgeima pakkumise, loeb selle elektroonilise enampakkumise võitjaks ning kannab pakkumise protokolli. Protokoll koostatakse vahetult pärast parima pakkumise registreerimist ja sellele kirjutavad alla kõik kohal viibivad linnavara komisjoni liikmed.

§ 9.   Suulise enampakkumise läbiviimine

  (1) Linnavara käsutamise vahetu korraldaja annab enampakkumisest teada vähemalt Pärnu linna veebileheküljel 15 päeva ja alates teistkordsest enampakkumisest vähemalt seitse päeva enne enampakkumise toimumist.

  (2) Linnavara käsutamise vahetu korraldaja moodustab enampakkumise korraldamiseks kolmeliikmelise enampakkumise komisjoni ning määrab enampakkumise sammu suuruse.

  (3) Enampakkumise komisjon registreerib enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas enampakkumisest osa võtta soovijad, kes esitavad oma isikut ja volitusi ning tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid ja annavad allkirja, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja käsutamise lepingu tingimustest. Allkirja andmata või oma isikut ja volitusi või tagatisraha tasumist tõendavamata isikut pakkumisele ei lubata.

  (4) Enne enampakkumise alustamist tutvustatakse enampakkumise protseduurireegleid, teatatakse osalejate arv ja nende registreerimisnumbrid ning enampakkumise sammu suurus.

  (5) Osalejad ja kohalviibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma komisjoni liikmete korraldustele. Komisjoni liikmel on õigus nõuda osalejate või teiste kohalviibijate lahkumist, kui nad rikuvad enampakkumise protseduurireegleid või ei täida komisjoni liikme korraldusi.

  (6) Enampakkumine algab linnavara alghinna teatamisest ja haamrilöögist, pakkuja annab oma soovist märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse.

  (7) Enampakkumine lõppeb haamrilöögiga pärast pakutava kõrgeima pakkumise kolmekordset teatamist.

  (8) Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse. Protokolli lahutamatuks osaks on osalejate registreerimisleht ja tehtud pakkumiste leht.

  (9) Kõrgeima pakkumise teinud pakkuja kohustub sõlmima linnavara käsutamise lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel linnavara käsutamise vahetu korraldaja määrataval või määratud tähtajal.

§ 10.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimine

  (1) Linnavara käsutamise vahetu korraldaja annab enampakkumisest teada vähemalt Pärnu linna veebileheküljel 15 päeva ja alates teistkordsest enampakkumisest vähemalt seitse päeva enne enampakkumise toimumist.

  (2) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab isik enda pakkumise linnavara käsutamise vahetule korraldajale hiljemalt enampakkumise teates märgitud tähtajaks ja viisil. Pakkumise ümbrikule või e-kirjale peab olema märgitud, millisele enampakkumisele on pakkumine esitatud.

  (3) Linnavara käsutamise otsustaja võib enampakkumisel osalejate ringi võimaliku parima kasu saamise eesmärgil põhjendatud juhtudel ja selgetel tingimustel piirata.

  (4) Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
  2) nõusolek linnavara kasutusse andmise, võõrandamise või koormamise tingimustega;
  3) kinnitus, et pakkuja on teadlik enampakkumise esemeks oleva linnavara seisukorrast;
  4) asjakohasel juhul dokument tagatisraha tasumise kohta;
  5) pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega;
  6) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning vajadusel esindusõigust tõendav volikiri.

  (5) Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Paberkandjal esitatud pakkumine pitseeritakse.

  (6) Linnavara komisjon avab tähtajaks laekunud pakkumised nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohal viibivad linnavara komisjoni liikmed. Linnavara komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge.

  (7) Enampakkumisel ei osale mittetähtaegselt esitatud või nõuetele mittevastavad pakkumised. Mitteosalevate pakkumiste kohta tehakse protokolli vastav märge.

  (8) Enampakkumise võitjaks osutub pakkuja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab linnavara komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi linnavara komisjon, kes tõmbab ka teistkordse võrdsete pakkumiste tegemisel enampakkumise võitja väljaselgitamiseks loosi.

§ 11.   Valikpakkumise läbiviimine

  (1) Linnavara käsutatakse valikpakkumise korras, kui linnavara käsutamise otsustaja määratud linnavara võõrandamiseks, kasutusse andmiseks või asjaõigusega koormamiseks kehtestatud lisatingimused ei ole lõplikud.

  (2) Linnavara käsutamise vahetu korraldaja annab enampakkumisest teada vähemalt Pärnu linna veebileheküljel 15 päeva ja alates teistkordsest valikpakkumisest vähemalt seitse päeva enne pakkumise toimumist.

  (3) Linnavara käsutamise vahetu korraldaja moodustab valikpakkumise läbiviimiseks vähemalt kolmeliikmelise valikpakkumise eelläbirääkimiste pidamise komisjoni, kuhu kuulub vähemalt üks võõrandatava, kasutusse antava või asjaõigusega koormatava linnavara valitseja esindaja.

  (4) Pakkumised esitatakse kirjalikult linnavara käsutamise vahetule korraldajale valikpakkumise teates märgitud korras ja tähtajaks. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
  2) nõusolek linnavara kasutusse andmise, võõrandamise või koormamise tingimustega;
  3) kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
  4) asjakohasel juhul dokument tagatisraha tasumise kohta;
  5) pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega;
  6) valikpakkumise lisatingimused;
  7) valikpakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning vajadusel esindusõigust tõendav volikiri.

  (5) Eelläbirääkimistele kutsutakse isikud, kelle pakkumised vastavad väljakuulutatud tingimustele.

  (6) Pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise tasu suuruse ja kõigi lisatingimuste kohta eelläbirääkimiste pidamiseks moodustatud komisjoni teates määratud tähajaks ja viisil.

  (7) Lõplike pakkumiste hindamisel arvestatakse pakkumise tasu suurust ja pakutud lisatingimusi. Valikpakkumise eelläbirääkimiste pidamise komisjon võib sobivate lõplike pakkumiste puudumisel kõik pakkumised tagasi lükata.

  (8) Eelläbirääkimiste käik protokollitakse. Protokolliga on huvitatud isikutel õigus tutvuda pärast pakkumise tulemuste kinnitamist.

  (9) Eelläbirääkimised on konfidentsiaalsed.

§ 12.   Linnavara käsutamine otsustuskorras

  (1) Linnavara käsutamise otsustamiseks võib huvitatud isik (edaspidi avaldaja) esitada linnavara omandamise, kasutusse saamise või koormamise soovi osas põhjendatud avalduse linnavara valitsejale.

  (2) Linnavara valitseja edastab avalduse koos enda seisukohaga käsutamise otsustajale koostades vajadusel linnavara käsutamise otsuse osas eelnõu või teeb käsutamise otsuse tegemise õiguse olemasolul ise otsuse.

  (3) Linnavara võib otsustuskorras tasuta või tasu eest koormata või anda kasutusse järgmistel juhtudel:
  1) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele heategevaks otstarbeks või kohaliku omavalitsuse poolt neile delegeeritud ülesannete täitmiseks;
  2) linnavara, mille suhtes enampakkumine kahel korral ja/või eelläbirääkimistega pakkumine tunnistati nurjunuks, kusjuures tasu ei tohi olla väiksem nurjunuks tunnistatud enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise alghinnast;
  3) ühekordsete ürituste korraldamiseks;
  4) igakordse otsuse alusel, kui linnavara käsutamine on majanduslikult kasulik või muul viisil linna huvides;
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]
  5) linnaasutuse kasutusse või valitseda antud vara kasutusse andmisel;
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]
  6) kui kasutusse saaja on korrapäraselt ja korrektselt täitnud enda eelneva lepingu kehtivuse ajal lepingulisi kohustusi.

  (4) Linnavara võib võõrandada otsustuskorras järgmistel juhtudel:
  1) enam- või valikpakkumine tunnistati kahel korral nurjunuks ja nimetatud vara ei ole otstarbekas anda kasutusse või koormata asjaõigusega, kusjuures müügihind ei tohi olla väiksem nurjunuks tunnistatud enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise alghinnast;
  2) mitterahalise sissemakse tegemisel linna osalusega äriühingu aktsia- või osakapitali;
  3) osa võõrandamisel teisele osanikule ja aktsiate võõrandamisel teistele aktsionäridele;
  4) igakordse otsuse alusel, kui linnavara võõrandamine on majanduslikult kasulik või muul viisil linna huvides.
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]

§ 13.   Enampakkumise või valikpakkumise tulemuste kinnitamine või selle nurjunuks tunnistamine

  (1) Enampakkumise või valikpakkumise tulemused kinnitab linnavara käsutamiseks moodustatud enampakkumise või valikpakkumise eelläbirääkimiste pidamise komisjon või selle puudumisel linnavara komisjon.

  (2) Kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujale teatatakse vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis esitatud teates pakkumise tulemuste kinnitamisest ja lepingu sõlmimise aeg ja koht.

  (3) Linnavara enampakkumise või valikpakkumise tunnistab käsutamise otsustaja nurjunuks, kui:
  1) pakkumise korraldamisel rikuti õigusaktides sätestatud tingimusi;
  2) enampakkumisel või valikpakkumisel kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi lepingut ettenähtud ajal ja viisil;
  3) ükski pakkumine ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  4) valikpakkumise eelläbirääkimiste pidamise komisjon on tagasi lükanud kõik pakkumised sobivate lõplike pakkumiste puudumisel;
  5) on tuvastatud, et osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise või valikpakkumise tulemusi.

  (4) Kui kuulutuses märgitud tähtajaks ei registreerita ühtegi pakkujat või pakkumist loetakse enampakkumine või valikpakkumine nurjunuks enampakkumise, eelläbirääkimiste pidamise või linnavara komisjoni vastavasisulise protokollilise otsusega.

  (5) Linnavalitsus võib põhjendatud juhul igal ajal enampakkumise või valikpakkumise nurjunuks tunnistada.

  (6) Pakkujaid teavitatakse pakkumise nurjunuks tunnistamisest.

  (7) Kui enampakkumise või valikpakkumine tunnistatakse nurjunuks käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 2 alusel ning pakkumisel osales teisi pakkujaid, võib linnavara otsustuskorras käsutamise otsustada paremuselt järgmise pakkuja kasuks.

  (8) Kui enampakkumine või valikpakkumine tunnistatakse nurjunuks käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 2 alusel, hüvitab uue enam- või valikpakkumise korraldamisega seotud kulud lepingu mittesõlminud kõrgema või parima pakkumise teinud pakkuja.

§ 14.   Tagatisraha

  (1) Linnavara käsutamise lepingu sõlminud pakkumises osalenud isiku tasutud tagatisraha loetakse lepingujärgse makse osaks.

  (2) Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt 14 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist või nurjunuks tunnistamist.

  (3) Tagatisraha ei tagastata kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujale, kui kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi linnavara käsutamise lepingut ettenähtud ajal ja viisil.

4. peatükk LINNAVARA KÄSUTAMISE OTSUSTAMINE 

§ 15.   Linnavara käsutamise otsustamise alused

  (1) Linnavara ei anta kasutusse isikule, kellel on riiklike või Pärnu linna kohalike maksude võlgnevusi või kellel on Pärnu linna ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

  (2) Linnavara käsutamise viisi määrab kindlaks linnavara käsutamise otsustaja.

  (3) Linnavara käsutamisel võib kasutada maakleri teenust.

  (4) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, küsitakse linnavara käsutamise otsustamisel võimalusel linnavara komisjoni soovitusi ja arvamusi.

  (5) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, on linnavara käsutamise menetluse vahetuks korraldajaks linnavarateenistus.

§ 16.   Linnavara kasutusse andmiseks käsutamise otsustamine

  (1) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, otsustab linnavara tasu eest kasutusse andmise:
  1) linnavalitsus või linnavara valitseja linnavara komisjoni ettepanekul, kui linnavara antakse kasutusse tähtajaliselt pikemaks kui kuueks kuuks;
  11) linnavarateenistus, kui linnavara antakse kasutusse tähtajaliselt kuni kuueks kuuks;
  2) linnavara valitseja linnavara komisjoni ettepanekul, kui linnavara antakse kasutusse tähtajatult.
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, otsustab linnavara tasuta kasutusse andmise:
  1) linnavolikogu linnavara kasutusse andmisel tähtajaga 10 aastat või rohkem;
  2) linnavalitsus linnavara kasutusse andmisel tähtajaga kuni 10 aastat;
  3) linnavalitsus linnavara kasutusse andmisel teisele linnavara valitsejale tähtajatult;
  4) linnavalitsuse struktuuriüksus linnavara komisjoni ettepanekul linnavara kasutusse andmisel tähtajaga kuni 10 aastat.

  (3) Linnavara kasutusse andmiseks käsutamise otsustaja määrab asjakohasel juhul:
  1) kasutusse andmise tähtaja;
  2) enampakkumise või valikpakkumise alghinna või tasu suuruse;
  3) tagatisraha suuruse;
  4) linnavara käsutamise vormi;
  5) lepingu olulised tingimused;
  51) pakkujate maksekäitumise ja usaldusväärsuse hindamiseks vajalikud kriteeriumid;
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]
  6) lisatingimused, mis on vajalikud linnavara käsutamise menetluse edukaks läbiviimiseks.

§ 17.   Linnavara kasutusse andmiseks käsutamise otsustamine erijuhtudel

  (1) Linnavara kasutusse andmise tasu eest või tasuta:
  1) avalike ürituste läbiviimiseks otsustab avalike ürituste lubade väljastamise komisjon;
  2) reklaamikandjate paigaldamiseks otsustab linnavalitsuse planeerimisosakond;
  3) müügikoha hooajaliseks paigaldamiseks ja laiendamiseks ning hooajaliseks kauplemiseks ja/või teenuse pakkumiseks otsustab linnavarateenistus;
  31) kasutusse saaja isiklike veesõidukite sildumise ja hoiustamise eesmärgil paigaldamiseks otsustab linnavarateenistus;
[RT IV, 21.02.2024, 5 - jõust. 24.02.2024]
  4) otsustab käesoleva määruse § 16 lõike 2 punkti 3 alusel linnavara kasutusse saaja või linnavara valitsejast linnaasutus juhul, kui kasutusse antakse kasutusse saadud või linnavara valitseja valitseda olev linnavara, mille osas on kehtestatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kasutusse andmise tasumäärad ja muud tingimused.
[RT IV, 28.06.2022, 6 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Käesoleva paragrahvi alusel linnavara kasutusse andmise otsustaja on ka linnavara kasutusse andmiseks käsutamise vahetu korraldaja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 31 ja 4 nimetatud juhtudel linnavara kasutusse andmise tasumäärad ning vajadusel kasutusse andmise muud olulised tingimused kehtestab linnavalitsus korraldusega.
[RT IV, 21.02.2024, 5 - jõust. 24.02.2024]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud linnavara võib kastutusse anda vastavalt avaliku ürituse loa või reklaamiloa andmisega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud müügikoha hooajalise paigaldamise ja laiendamise korra kehtestab linnavalitsus.

§ 18.   Linnavara võõrandamiseks käsutamise otsustamine

  (1) Linnavara võõrandamise otsustab linnavolikogu, kui:
  1) võõrandatava vara müügi alghind on 300 000 eurot või rohkem;
  2) otsustuskorras võõrandatava vara müügihind on 100 000 eurot või rohkem;
  3) vara võõrandatakse tasuta, kuid selle hinnanguline turuväärtus on 20 000 eurot või rohkem.

  (2) Linnavara võõrandamise otsustab linnavalitsus, kui:
  1) võõrandatava vara müügi alghind on alla 300 000 euro;
  2) otsustuskorras võõrandatava vara müügihind on alla 100 000 euro;
  3) vara võõrandatakse tasuta, kuid selle hinnanguline turuväärtus on kuni 20 000 eurot;
  4) linnavolikogu otsuse alusel toimunud võõrandamine on tunnistatud nurjunuks ja võõrandamine toimub linnavolikogu poolt vastuvõetud võõrandamise otsuses määratud tingimustel;
  5) võõrandatakse vara, kus kaks või enam enampakkumist on osalejate puudumisel tunnistatud nurjunuks.

  (3) Linnavara võõrandamise võib otsustada linnavara valitseja, kui tema valitseda oleva võõrandatava linnavara hinnanguline turuväärtus on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist.

  (4) Käesolevas paragrahvis käsitletud kinnisvarast linnavara hinnangulise turuväärtuse tuvastamisel lähtutakse eksperthinnangus antud väärtusest.

  (5) Kui linnavara võõrandamise on otsustanud linnavolikogu ja võrreldes võõrandamise otsustamise ajaga on võõrandatava objekti võimalik turuhind muutunud, võib linnavalitsus määratud alginda suurendada.

  (6) Linnavara võõrandamiseks käsutamise otsustaja määrab asjakohasel juhul:
  1) alghinna;
  2) linnavara käsutamise vormi;
  3) tagatisraha suuruse;
  4) lisatingimused;
  5) lisatingimused, mis on vajalikud linnavara käsutamise menetluse edukaks läbiviimiseks.

§ 19.   Linnavara koormamiseks käsutamise otsustamine

  (1) Linnavara koormamise otsustab:
  1) linnavolikogu:
a) hoonestusõiguse seadmisel tähtajaga üle 50 aasta;
b) hoonestusõiguse seadmisel otsustuskorras;
  2) linnavalitsus:
a) hoonestusõiguse seadmisel tähtajaga 50 aastat ja vähem;
b) linnavara koormamisel kasutusvaldusega ja reaalkoormatisega;
c) linnavara koormamisel ostueesõigusega.

  (2) Linnavara koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega reguleeritakse eraldi määrusega ning antud osas käesolevas määruses sätestatud korda ei järgita.

§ 20.   Linnavara koormamiseks asjaõiguslepingu ja kasutuslepingu sõlmimine, muutmine ja allkasutusse andmiseks nõusoleku andmise otsustamine

  (1) Linnavara kasutuslepingu, välja arvatud määruse § 16 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul, ja koormamiseks asjaõiguslepingu sõlmib ja teostab selle üle järelevalvet linnavara käsutamise vahetu korraldaja või linnavara kasutusse andmiseks käsutamise otsustaja otsusel linnavara valitseja.

  (2) Enampakkumise või valikpakkumise korral sõlmitakse kasutusleping hiljemalt 15 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist.

  (3) Kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja või avaldaja on kohustatud sõlmima asjaõigus- või kasutuslepingu vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis esitatud teates näidatud ajal ja kohas. Kui pakkuja või avaldaja ei sõlmi asjaõigus- või kasutuslepingut teates näidatud ajal ja kohas, on linnavara käsutamise otsustajal õigus linnavara käsutamise osas tehtud otsus kehtetuks tunnistada.

  (4) Asjaõigus- või kasutuslepingu muutmise, pikenemise, lõpetamise või allkasutusse andmise või asjaõiguslepinguga seotud nõusoleku andmise otsustab linnavara kasutusse andmiseks käsutamise otsustaja või tema otsusel linnavara valitseja.
[RT IV, 21.02.2024, 5 - jõust. 24.02.2024]

§ 21.   Kasutusse antud varale parenduste ja muudatuste tegemiseks nõusoleku andmine

  (1) Kasutusse antud linnavarale parenduste ja muudatuste tegemise otsustab linnavara valitseja ja kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku käesoleva määruse § 20 lg 1 kohaselt kasutuslepingu sõlminud linnavara käsutamise vahetu korraldaja või linnavara valitseja.

  (2) Üürilepingu kohta kinnistusraamatusse märke tegemiseks nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus.

§ 22.   Linnavara võõrandamisel lepingu sõlmimine

  (1) Kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja või otsustuskorras võõrandamise korral avaldaja kohustub pärast otsuse kättesaamist tasuma ostuhinna teates märgitud tähtajal ja sõlmima müügilepingu pakkujale või avaldajale teatatud ajal ja viisil.

  (2) Pakkuja või avaldaja kaotab õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist:
  1) ostuhinna esimese sissemakse määratud tähtpäevaks mittetasumisel või
  2) müügilepingu mittesõlmimisel pakkujale või avaldajale teatatud ajal ja viisil.

  (3) Lepingu sõlmib linna nimel linnapea või tema poolt selleks volitatud isik.

  (4) Lepingu sõlmimise kulud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja või avaldaja, kui linnavara võõrandamiseks käsutamise otsustaja ei otsusta teisiti.

  (5) Linnavara võõrandamiseks käsutamise otsustajal on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolude ilmnemisel õigus otsus linnavara võõrandamise kohta kehtetuks tunnistada.

5. peatükk LINNAVARA MAHAKANDMINE JA LINNAVARA HULKA KUULUVAD NÕUDED 

§ 23.   Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmine

  (1) Linnavara või selle osa tunnistatakse kõlbmatuks ja kantakse maha, kui
  1) see ei ole vajalik avalikuks või linna valitsemise otstarbeks;
  2) seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel;
  3) selle säilitamine on ebaotstarbekas või
  4) linnavara on hävinud.

  (2) Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise otsustab:
  1) linnavalitsus, kui linnavara bilansiline väärtus on võrdne või suurem põhivara kapitaliseerimise alampiirist;
  2) linnavara valitseja, kui tema valitseda oleva linnavara bilansiline väärtus on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist või kui varaosa mahakandmise vajadus tuleneb vara parendamisest.

  (3) Linnavara kõlbmatuks tunnistamisel ja mahakandmisel lähtutakse seadusest ning selle alusel antud õigusaktidest.

§ 24.   Linnavara hulka kuuluvate nõuete sissenõudmine, allahindamine, nende loovutamine ning lootusetuks tunnistamine

  (1) Linnavara valitseja võib majanduslikult samaväärse vastusoorituse korral oma linnavara hulka kuuluva nõude seaduses sätestatud juhtudel anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle kolmandale isikule.

  (2) Nõuded võlgniku suhtes esitab linna nimel kohtulikus ja kohtuvälises menetluses linnavalitsus või linnaasutus.

  (3) Linnavara hulka kuuluvate nõuete müügil lähtutakse käesoleva määruse linnavara võõrandamise sätetest.

  (4) Kui linnavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud või sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud, võib nõude esitamisest või sissenõude täitmisele pööramisest loobuda.

  (5) Nõude esitamisest loobumise ja nõude lootusetuks tunnistamise otsustab:
  1) volikogu, kui nõue on võrdne või suurem kui 150 000 eurot;
  2) linnavalitsus, kui nõue on võrdne või suurem kui põhivara kapitaliseerimise alampiir kuid mitte suurem kui 150 000 eurot;
  3) linnavalitsuse struktuuriüksus ja linnaasutus, kui nõue on väiksem kui põhivara kapitaliseerimise alampiir .

  (6) Pankroti-, likvideerimise või muus sarnases menetluses osaliselt või täielikult rahuldamata jäänud nõuded tunnistatakse lootusetuks ning kantakse maha vastavas menetluses tehtud otsuse või muu asjakohase dokumendi alusel.

  (7) Linnavara hulka kuuluvate nõuete lootusetuks tunnistamisel ja mahakandmisel lähtutakse seadusest ning selle alusel antud õigusaktidest.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist linnavaraga alustatud toimingud ja otsused viiakse lõpule seni kehtinud käesoleva määruse paragrahvis 30 nimetatud määruste alusel.

§ 26.   Varasemate nõuete lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine

  Likvideeritud või kustutatud juriidiliste isikute vastu esitatud ja vähemalt 6 kuud ning rohkem kui 3 aastat enne käesoleva määruse vastuvõtmist sissenõutavaks muutunud nõuetest loobutakse, need tunnistatakse lootusetuks ning need kantakse maha.
[RT IV, 08.05.2019, 1 - jõust. 11.05.2019]

§ 27.   Linnavara kasutajatele kasutusse andmine

  Käesoleva määruse jõustumisel loetakse linnavara registris linnavara otsesteks valdajaks märgitud linnavara valitseja käesoleva määruse § 16 lõike 2 punkti 3 alusel linnavara kasutusse saajaks.

§ 28. – § 30. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 31.   Jõustumine

  Käesoleva määruse paragrahv 26 jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, muus osas jõustub määrus 2019. aasta 15. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json