Teksti suurus:

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 2

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 02.05.2019 nr 51

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruses nr 61 "Jõhvi valla põhimäärus" (RT IV, 20.06.2014) tehakse järgmised muudatused:
  1) lisatakse paragrahv 81:
(1) Raemedal on Jõhvi valla autasu, mis antakse füüsilisele isikule vallapoolse tunnustusena vallale osutatud teenete või silmapaistvate saavutuste eest.
(2) Raemedali aluseks on 1938. aastal kujundatud Jõhvi linnavapp. Vapikilbil on kujutatud kolme horisontaalselt asetsevat kuuske ja nende all punahirve pead. Medali pronksisel sõõril on kiri „Salus populi suprema lex“, Jõhvi ja stiliseeritud kuuseoksad. Medali lindi aluseks on vertikaalselt asetsev rohe-valge Jõhvi vallalipp. Raemedali etalonkujutise kinnitab valitsus korraldusega.
(3)  Raemedali andmise taotlusi on õigus esitada volikogu ja valitsuse liikmetel. Taotlus, mis sisaldab muuhulgas isiku nime ja raemedali andmise põhjendust, esitatakse valitsusele. Taotluse vormi kinnitab valitsus korraldusega.
(4) Raemedali andmise otsustab valitsus korralduse andmisega.
(5) Raemedali annab autasustatavale üle vallavanem Jõhvi päeval või mõnel muul pidulikul üritusel.
(6) Raemedali kandmise õigsust tõestab tunnistus, millele kirjutab alla vallavanem ja mis antakse kätte koos raemedaliga.
(7) Raemedalit kantakse 31 mm laiuse valla lipu värvides lindi küljes.
(8) Raemedali saajate nimed avalikustatakse Jõhvi veebilehel.
(9) Raemedali kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest ja heast tavast.
(10) Raemedali andmist ja sellega seonduvat korraldab valitsus.“;

  2) paragrahvi 23 lg 2 punkt 2 sõnastatakse:
„2) Jõhvi valla põhimääruse muutmist, kui muudatus ei tulene seadusest või selle alusel antud õigusaktist või hõlmab ebatäpsuste korrigeerimist;“;
  3) paragrahvi 49 lg 1 punkt 4 sõnastatakse:
„4) omama pealkirja, mis väljendab kokkuvõtlikult eelnõu sisu, ning märget eelnõu esitaja kohta;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json