Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Mustvee Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 9

Mustvee Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustvee Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib raamatukogu, sh haruraamatukogude ja välisteeninduspunktide teeninduse korraldust ning lugejate õigusi, kohustusi ja vastutust.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine, skaneerimine jms) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Mustvee Vallavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (4) Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad eeskirjaga tutvuda nii kohapeal kui raamatukogu veebilehel. Lugejaid, kes on andnud raamatukogule oma e-posti aadressi, teavitatakse eeskirja muutusest elektrooniliselt.

  (5) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis (edaspidi AIP).

§ 2.   Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Käesoleva määruse tähenduses on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress, kui see on olemas.

  (2) Rahvaraamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi. Lugeja saab raamatukogust lugejapileti. Lugejapiletit võib asendada isikutunnistus ehk ID-kaart.

  (3) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

  (4) Registreerimisel saab lugeja salasõna raamatukogu elektroonilisse kataloogi (edaspidi RIKSWEB) sisselogimiseks. RIKSWEB võimaldab kasutada eeskirja paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 märgitud teenuseid.

  (5) Lugejal on õigus tutvuda ja saada väljavõtet kõigi isikuandmetega, mis raamatukogul tema kohta on, sh muude andmetega, mis on seotud tema laenutusajalooga.

  (6) Rahvaraamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on rahvaraamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.

  (7) Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu kasutaja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.

  (8) Raamatukogu teenuseid võib ainult kohapeal kasutada lugeja, kellel ei ole rahvastikuregistris Eesti elukoha aadressi või kes ei ole esitanud raamatukogule püsiva elukoha aadressi Eestis ega ole maksnud tagatist paragrahvi 3 lõike 4 tingimustel.

§ 3.   Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus

  (1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikute koju laenutamise õigus on registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (2) Teavik laenutatakse koju 28 päevaks. Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 20 teavikut.

  (3) Enim nõutud teatmeteoseid ja teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ning eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

  (4) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Mustvee vald või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (5) Teaviku kojulaenutamisel saab lugeja kviitungi koos tagastamistähtaegadega, raamatukogu lahtiolekuaegade, raamatukogu kontaktide ning laenutusperioodil raamatukogus toimuvate ürituste nimekirja.

  (6) Tagastustähtaega on võimalik pikendada hiljemalt tagastustähtpäeval kuni kolm korda kui teavikut ei vaja teised lugejad. Pikendada saab kohapeal, telefoni teel, elektronposti kaudu või e-teenusena elektronkataloogis RIKSWEB.

  (7) Lugejal, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, tagastustähtaega ei pikendata, uusi teavikuid talle ei laenutata.

  (8) Teavikuid, mis on välja laenutatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib 7 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugejat teavitatakse teaviku saabumisest elektronposti või telefoni teel.

  (9) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (10) Mustvee valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 4.   E-teenused ja AIPi kasutamine

  (1) RIKSWEB annab võimaluse kasutada raamatukogu e-teenuseid:
  1) teha otsinguid andmebaasis oleva kirjanduse kohta;
  2) koostada otsitu põhjal soovitud kirjanduse nimekiri ja see välja trükkida;
  3) leida info eksemplaride leidumuse ja vabade ning laenutatud eksemplaride kohta;
  4) saada infot uudiskirjanduse kohta;
  5) saada infot enim loetavate teavikute kohta.

  (2) RIKSWEBi salasõnaga sisselogimine võimaldab lugejal:
  1) sirvida enda laenutusi, reserveeringuid, makseid, märkusi;
  2) pikendada teavikute laenutusi lubatud tingimustel;
  3) reserveerida teavikuid lubatud tingimustel;
  4) vahetada antud salasõna.

  (3) Lugejal on õigus paluda raamatukogu töötajalt individuaalset koolitust infootsinguks andmebaasides.

  (4) AIPi kasutamine registreeritakse nimeliselt raamatukogu haldussüsteemi kuuluvas andmebaasis.

  (5) AIPi kliendil on keelatud kasutada isiklikku andmekandjat, teha muudatusi arvuti seadistuses, installeerida programme või salvestada andmeid arvuti kõvakettale.

  (6) AIPis on keelatud külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi.

§ 5.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja kannab materiaalset vastutust iga laenutatud teaviku, seadme või vahendi eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust, seadmest või vahendist tuleb koheselt teatada raamatukogu töötajale.

  (2) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Lugejat teavitatakse tähtaja saabumisest elektronposti teel.

  (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teose teise eksemplariga (võib olla uuem trükk) või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (2) Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (3) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu teenindusega tegelevad raamatukoguhoidjad.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 11.04.2008 määrus nr 14 „Kasepää raamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 11.04.2008 määrus nr 15 „Raja raamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 27.11.2008 nr 91 „Avinurme Valla Raamatukogude kasutamise eeskiri”.

  (4) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 27.12.2006 määrus nr 24 „Saare raamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (5) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 27.12.2006 määrus nr 25 „Voore raamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (6) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 16.03.2010 määrus nr 4 „Lohusuu valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine".

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json