ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 14

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 26.04.2019 nr 82
, rakendatakse alates 1.maist 2019.

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad;
  2) toimetulekutoetuse määramise ja maksmise edasivolitusnorm.

§ 2.   Piirmäärad

  Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) üür kuni 2,50 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütte korral kuni 3,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral, sh küttematerjali ülestöötamise kulu, kuni 3 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot perekonna kohta kuus;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  12) olmejäätmete veo tasu kuni 5 eurot iga pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Asjaajamiskord

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad tegelikud eluasemekulud neid tõendavate dokumentide alusel, sh nii tasumisele kuuluvad arved kui maksekviitungid.

  (2) Juhul, kui paragrahvis 2 nimetatud kulusid tõendaval dokumendil kajastuvad kulud, mis jaotuvad tulevastele kuudele, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piimäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Ülesannete täitmise edasivolitamine

  Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele seatud toimetulekutoetuse määramise ja maksmise ülesandeid volitatakse täitma Valga Vallavalitsuse ametnikud.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 22.12.2017 määrus nr 7 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse 1. maist 2019.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json