Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valga valla 2019. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 15

Valga valla 2019. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 26.04.2019 nr 83
, rakendatakse alates 1.jaanuarist 2019.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrusega nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“.

§ 1.   Valga valla 2019. aasta lisaeelarve

  (1) Kinnitada Valga valla 2019. aasta lisaeelarve kogumahus 4 850 082 eurot.

  (2) Kinnitada põhitegevuse eelarve tulud 87 515 eurot, kulud 463 521 eurot ja tulem -376 006 eurot, finantseerimistegevus 1 488 330 eurot, investeerimistegevuse tulud 25 000 eurot, investeerimistegevuse kulud 4 374 891 eurot ja likviidsete varade muutus 3 237 567 vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Lubada vallavalitsusel:
  1) ümber jaotada oma korraldusega investeeringuteks, projektides osalemiseks ja projekteerimiseks ettenähtud vahendid pärast riigihangete ja/või vähempakkumiste läbiviimist ja lepingute sõlmimist asutuste vahel, lähtudes eelarve eelnõu seletuskirjas olevate tööde nimekirjast ja avariitööde vajadusest;
  2) otsustada projektide ja investeeringute üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majandamiskulusid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Külliki Siilak
Esimees

Lisa Valga valla 2019.aasta lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json