SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 23

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.05.2019 nr 27

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 5 alusel juhindudes „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 455 ja § 4515 sätestatust.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatult teenus) korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuse osutaja).

  (2) Järelhooldusteenuse osutamise korraldaja on Luunja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse Luunja vallavalitsuse poolt sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) paragrahv 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lastele. Võimaluse esinemisel tagatakse teenus ka SHS paragrahvi 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse Luunja vallavalitsuse poolt SHS paragrahv 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule. Võimaluse esinemisel tagatakse teenus ka SHS paragrahvi 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

§ 6.   Teenusele suunamine

  (1) Teenusele suunamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Teenuse osutamise faktilised andmed kannab sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse lastekaitsespetsialist

§ 7.   Teenuse rahastamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse rahastamine toimub teenuse osutamiseks sõlmitava lepingu alusel ja kohaselt.

  (2) Asendushooldusteenuse osutajal lasub kohustus tagada SHS paragrahv 4511 lõikes 3 sätestatud nõude täitmine.

  (3) Asendushooldusteenuse osutajaga sõlmitakse leping vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Järelhooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse leping vallavalitsuse korralduse alusel. Lepingu sõlmimisel peab teenuse saaja olema üheks lepingupooleks.

§ 8.   Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatu mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikkusel kokkuleppel või
  5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

  (2) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumise korral;
  2) lepingupoole surma korral või
  3) teenuse saaja surma korral.

§ 9.   Teenuse saaja lahkumine teenuselt

  Asendus- või järelhooldusteenuselt elluastuvatele noortele eraldab vallavalitsus toetust või muud sotsiaalhoolekandelist abi igast konkreetsest juhtumist lähtuvalt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 23. aprillist 2019.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json