SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 24

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.05.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 42 lõike 1 alusel ja arvestades sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punkti 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused.

  (2) Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku (s.h. hügieeni- ja köögitoimingutega) või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

§ 2.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamise abikõlblikud kulud rahastatakse vallaeelarvest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab sotsiaalkaitseministri määruses määratud standardiseeritud ühikuhinda või mis ei ole sotsiaalkaitseministri määruse kohaselt abikõlblik kulu (edaspidi omafinantseering).

  (4) Toetus eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasutakse töid teinud ettevõtjale (edaspidi tööde tegija).

§ 3.   Õigustatud isik

  (1) Eluruumi kohandamise toetust on õigus saada isikul:
  1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Luunja valla haldusterritooriumil.

  (2) Isikul on õigus saada käesoleva määruse alusel toetust eluruumi kohandamiseks ühel korral.

§ 4.   Eluruumi kohandamise toetuse taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja sotsiaalkaitseministri määruse kohase puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab Luunja vallavalitsus projektis osalemise. Projektis osalemise korral kinnitatakse ka toetatavate kohanduste arv.

  (2) Luunja vallavalitsus avaldab kolme tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse vastuvõtmist Luunja valla kodulehel ja esimesel võimalusel kohalikus infolehes järgmise teabe:
  1) eluruumi kohandamise toetuse taotluste esitamise tähtaeg, mis peab olema vähemalt 30 päeva;
  2) toetatavate kohanduste arv kokku;
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;
  5) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Eluruumi kohandamise toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  2) taotleja esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja esindusõiguse alus juhul, kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omaniku nõusolek, ainu-, kaas- või ühisomand);
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
  6) kohanduse liik arvestades sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 esitatud kohanduste liigitust (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti vahetus, muu);
  7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) kohustub tasuma käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud juhul omafinantseeringu;
  3) lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või abivahendiettevõtte hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  3) esindaja esindusõigust tõendav dokument (volikiri või kohtumääruse vms dokumendi koopia);

§ 6.   Taotluste üle arvestuse pidamine

  (1) Taotlused registreeritakse saabumise järjekorras (edaspidi kronoloogiline järjekord).

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust.

  (3) Vallavalitsus jätab taotluse läbivaatamata, kui taotleja ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimustele.

  (4) Kui taotluses ei ole esitatud nõutud andmeid, taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või taotluses on muid puudusi, määrab vallavalitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (5) Vallavalitsus teavitab taotlejat taotluse läbivaatamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Toetuse saajate nimekiri

  (1) Vallavalitsus koostab menetlusse võetud taotlustest kronoloogilise järjekorra alusel taotlejate nimekirja (edaspidi koondtaotlus) arvestades käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 1 kohaselt määratud kohanduste arvu ja esitab selle Rahandusministeeriumile.

  (2) Kui taotlusi on esitatud rohkem, kui on määratud kohanduste arv, jäetakse need järjekorda ja menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil. Taotleja peab kinnitama eelnevalt eelmisel perioodil esitatud kirjaliku taotluse kohasust.

  (3) Kui Rahandusministeerium peab koondtaotluses vallavalitsuse esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldaks koondtaotluse osaliselt, on vallavalitsusel õigus asendada koondtaotluses sobimatu taotlus kronoloogilises järjekorras järgmise taotlusega.

§ 8.   Taotluse lahendamine

  (1) Pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist hindab vallavalitsus taotluses esitatud eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust eluruumi paikvaatlusel kaasates hindamisele vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnanõuniku

  (2) Kui vallavalitsus peab eluruumi kohandamist võimalikuks, vajalikuks ja otstarbekaks, peab taotleja esitama vallavalitsusele vähemalt kaks hinnapakkumust, kus peab olema märgitud materjalide, abivahendite ja tööde maksumus kululiikide kaupa.

  (3) Vallavalitsus nõustab ja abistab vajadusel taotlejat tööde hinnapakkumuste võtmisel.

  (4) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse rahuldamise ja toetuse määramise (edaspidi taotluse rahuldamise otsus) või taotluse rahuldamata jätmise kohta 10 tööpäeva jooksul hinnapakkumuste esitamisest.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) kohanduse saaja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi aadress;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) toetuse suurus ja kohanduse saaja omaosaluse suurus.

  (6) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses ei ole esitatud kõiki andmed ja dokumente, mis on vajalikud taotluse rahuldamiseks;
  2) taotluses nimetatud tegevuste katteks on saadud toetust muudest allikatest;
  3) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  4) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  6) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  7) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades põhjendatud.

  (7) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui Rahandusministeerium on koondtaotluses esitatud taotluse koondtaotluse rahuldamise otsusest välja jätnud.

  (8) Otsus tehakse kohanduse saajale või taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast

  (9) Kui taotluse lahendamisel selgub, et eluruumi kohandamine taotletud viisil ei ole põhjendatud või võimalik ja vallavalitsus otsustab taotluse rahuldama jätta, on vallavalitsusel õigus esitada Rahandusministeeriumile avaldus koondtaotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ja rahuldamata jäetud taotluse asendamiseks kronoloogilises järjekorras oleva järgmise taotlusega.

§ 9.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib kohanduse saajaga toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping) 30 päeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest. Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) tehtavad kohandustööd;
  3) tööde tegemise tähtaeg;
  4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumusele;
  5) poolte rahalised kohustused;
  6) tööde eest tasumise kord ja tähtajad;
  7) tööde, sealhulgas kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  8) osapoolte õigused ja kohustused;
  9) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  10) muud olulised tingimused.

  (2) Kui tulenevalt kohanduse saaja tegevusest või tegevusetusest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul lepingut ei sõlmita, loetakse kohanduse saaja toetusest loobunuks ja vallavalitsus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

§ 10.   Toetuse maksmine

  (1) Tööde tegija annab tehtud tööd üle tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis allkirjastatakse kohanduse saaja, tööde tegija ja vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnanõuniku poolt.

  (2) Toetus makstakse tööde tegija pangakontole esitatud arve alusel 10 tööpäeva jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) eluruumis ei ole tehtud esitatud dokumentide kohaseid ja/või lepingukohaseid töid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on vallavalitsusel õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 12.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente seaduses ja valla õigusaktides sätestatud viisil ja tähtaegadel.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 22. aprillist 2019.

  (3) Määrus kehtib kuni 31. augustini 2023.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json