Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 26

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 30.04.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Lääne-Harju valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfond) kasutamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Reservfondi moodustamine

  (1) Reservfondi suurus on kuni 1% Lääne-Harju valla eelarve põhitegevuse kuludest.

  (2) Reservfondi täpse suuruse eelarve koosseisus määrab Lääne-Harju Vallavolikogu (edaspidi volikogu) igaks eelarveaastaks eelarve vastuvõtmisel.

  (3) Volikogu võib reservfondi suurust eelarveaasta kestel muuta eelarve muutmisel või lisaeelarve vastuvõtmisel.

§ 3.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi käsutab Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha või mille kohta ei olnud võimalik esitada taotlust õigeaegselt enne eelarve koostamist ja vastuvõtmist sealhulgas:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab vallaeelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi või valla õigusaktidest;
  3) vallaeelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude katmiseks;
  4) esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel valla oma- ja kaasfinantseerimise kohustuse täitmiseks;
  5) sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööga seotud erakorraliste kulutuste katteks.

  (2) Reservfondist võib teha eraldisi investeerimistegevuse eelarvesse planeeritust suurema investeeringuhanke tulemuse ülekulu katteks juhul, kui hanke nurjunuks tunnistamine ei ole mõistlik, investeeringu tegemisega viivitamine või selle tegemata jätmine on majanduslikult ebaotstarbekas või toob kaasa valla põhitegevuslike kohustuse täitmise raskendamise, aga samuti investeeringuteks, mis on vajalikud erakorraliste avariilise iseloomuga olukordade likvideerimiseks.

  (3) Vallavalitsus ei tohi reservfondi kasutada oma või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks, v.a erandiks on koondamishüvitiste maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

  (4) Reservfondist võib üldjuhul raha eraldada vallavalitsuse struktuuriüksustele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle elu- või tegevuskoht on Lääne-Harju vald.

§ 4.   Reservfondist vahendite eraldamise taotlemine

  (1) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikult. Taotlus peab sisaldama ülevaadet taotletava summa põhjendatuse ja otstarbekuse kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult.

§ 5.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korralduse valmistab ette üldjuhul vallavalitsuse rahandusosakond. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib teha kulusid ainult pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist.

  (2) Vallavalitsuse rahandusosakond teeb vallavalitsuse korralduse alusel eelarvesse vastava muudatuse.

§ 6.   Reservfondi kasutamise üle arvestuse pidamine

  (1) Vallavalitsus esitab volikogule reservfondi kasutamise aruande koos majandusaasta aruandega, samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

  (2) Kontrolli reservfondi vahendite kasutamise üle teostab volikogu revisjonikomisjon.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json