Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 9

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 110

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 3¹ alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 25.01.2018. määrust nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muudetakse järgmiselt:

  (1) § 6 lõige 2 sõnastatakse: „Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Sissetulekuna ei arvestata puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavat puudega lapse toetust, puudega tööealise isiku toetust ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetust, välja arvatud juhul kui toetust taotletakse abivahendi, sotsiaaltranspordi, hooldus- ja rehabilitatsiooniteenuste või ravikulude täiendavaks kompenseerimiseks.“

  (2) § 8 lisatakse punkt 7 järgnevas sõnastuses: „toetus paljulapselisele perele koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks.“

  (3) § 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

  (4) § 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) § 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

  (6) § 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (7) § 13 lõige 1 sõnastatakse: „ Eakate sünnipäevatoetust makstakse eakatele vallaelanikele 80-ndal, 85-ndal, 90-ndal ja igal 90-ndale järgneval sünnipäeval, kui eaka rahvastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Tori vald.“

  (8) § 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (9) § 13¹ lõige 2 sõnastatakse: „Puudega lapseks loetakse kuni 16-aastast (k.a) sügava, raske või keskmise puude raskusastmega isikut, kelle vanus taotlusperioodi lõpu seisuga vastab eelpool mainitud tingimustele.“

  (10) § 13¹ lõige 4 sõnastatakse: „Toetust saab taotleda toetuse väljamaksmise aastal alates 1. novembrist kalendriaasta lõpuni. Toetuse väljamaksmine toimub alates 1. detsembrist.“

  (11) Lisada § 13² järgnevas sõnastuses:
§ 13² Toetus paljulapselisele perele koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks.
(1) Kolme- ja enamalapselised perekonnad, kelle kõigi laste elukoht rahvastikuregistri kohaselt on Tori vald, on õigustatud saama lapse koolieelse lasteasutuse toidurahast vabastamist või toiduraha maksumuse hüvitamist.
(2) Toidurahast vabastamiseks või toiduraha maksumuse hüvitamiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse. Toidurahast vabastamise või toiduraha maksumuse hüvitamise otsuse teeb piirkonna sotsiaaltöö spetsialist õppeaastaks.
(3) Perede suuruse kindlakstegemisel võetakse arvesse:
1) kõik peres kasvavad alaealised lapsed;
2) põhikoolis, gümnaasiumis ja põhihariduse baasil kutseõppeasutuses haridust omandavad lapsed kuni nominaalõppeaja lõpuni;
3) pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel või hooldamisel, on lapsendatud teise peresse, elab pidevalt hoolekandeasutuses või last, kes on suunatud erirežiimiga õppekasvatusasutusse või kannab karistust kinnipidamisasutuses.
(4) Avalduse esitaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima muudatustest, mis võivad takistada toetuse maksmist.
(5) Toetust paljulapselisele perele koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

  (12) § 15 sõnastatakse:
(1) Koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumise toetust makstakse lapse toidupäeva maksumuse kompenseerimiseks.
(2) Koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumise toetuse taotleja ja lasteasutuses käiva lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Tori vald.
(3) Toetuse suurus ühes kalendrikuus ühe lapse kohta ei ole suurem kui toidupäeva maksumuse tegelik kulu.
(4) Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja üks kord kvartalis vormikohase avalduse koos pere sissetulekuid tõendavate dokumentidega. Hoolekandekomisjoni otsusega võib avalduse esitamise ja toidurahast vabastamise tähtaega muuta.

  (13) § 16 sõnastatakse:
(1) Abivahenditoetust makstakse invavahendi, prillide, kuuldeaparaadi ja muude igapäevaelu toetavate abivahendite hüvitamiseks vormikohase avalduse ja kulutõendi(te) alusel.
(2) Abivahenditoetust makstakse kuni 100% abivahendi maksumusest, kuid mitte üle kahekordse toimetulekupiiri kalendriaastas.

  (14) § 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (15) § 19 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

  (16) § 21 lõige 1 sõnastatakse: „Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele avalduse, v.a eakate sünnipäevatoetus.

  (17) § 22 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (18) § 23 lõige 1 sõnastatakse: „Määruses nimetatud sissetulekust sõltuvaid ja sissetulekust mittesõltuvaid sotsiaaltoetuseid finantseeritakse valla eelarvest.“

  (19) § 27 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2020.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json