EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 20

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 57
RT IV, 07.03.2019, 7
jõustumine 01.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT IV, 08.05.2020, 811.05.2020
17.12.2020RT IV, 31.12.2020, 603.01.2021
21.01.2021RT IV, 29.01.2021, 1501.02.2021

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lg 1 ja § 30 lg 2 p 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 2, § 3 lg 3 ja § 5 lg 2 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 3 lg 2, § 4 lg 1, § 5 p 5, § 10, § 15 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib välireklaami paigaldamist ja kehtestab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale Tori valla haldusterritooriumil.

  (2) Määrusega kehtestatakse Tori valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Välireklaami paigaldamise eeskirja kohaldatakse ka maksustamisele mittekuuluvale reklaamile ja selle avalikustajale.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Välireklaamiks loetakse käesoleva määruse mõistes lisaks reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 8 toodule ka liiklusvälist teabevahendit liiklusseaduse mõistes.

  (3) Välireklaamiks ei loeta käesoleva määruse mõistes lisaks reklaamiseaduse § 2 lg 2 toodule:
  1) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine” vastavat teavet;
  2) ehitusobjekti tähistamisel kasutatavat infotahvlit;
  3) inimeste vahetult teostatavat teavitust (kostümeeritult; trükiseid jagades jms).

2. peatükk Välireklaami paigaldamine 

§ 3.   Välireklaami paigaldamise õigus

  (1) Välireklaami paigaldamist Tori valla haldusterritooriumil korraldab Tori Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi arengu- ja planeeringuosakond).

  (2) Välireklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on arengu- ja planeeringuosakonna otsus välireklaami paigaldamise loa (edaspidi paigaldusluba) väljastamise kohta.

  (3) Loa taotlemine on nõutav välireklaami paigaldamiseks, välja arvatud:
  1) füüsiliste ja juriidiliste isikute reklaam pindalaga alla 0,5 m2 (kaasa arvatud), mis on paigaldatud Tori Vallavalitsuse poolt spetsiaalselt tasuta väljapanekuks rajatud reklaamikandjale;
  2) vastavalt Tori Vallavalitsuse loal toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel;
  3) kinnisvara müügist teavitavad teabetahvlid ja kuulutused, kui need paiknevad müüdaval kinnistul.

  (4) Keelatud on välireklaami paigaldamine selleks mittekohandatud ja ette nähtud kohtadele.

§ 4.   Reklaamikandja

  (1) Reklaamikandja on spetsiaalselt välireklaami paigaldamiseks kasutatav konstruktsioon.

  (2) Reklaamikandjad jagunevad käesoleva määruse mõistes:
  1) ajutisteks reklaamikandjateks, mis likvideeritakse paigaldusloa lõppemisel;
  2) püsivalt oma asukohale paigaldatud kohtkindlateks reklaamikandjateks, mida ei likvideerita paigaldusloa lõppemisel.

  (3) Uue kohtkindla reklaamikandja paigaldamisel tuleb eelnevalt:
  1) esitada Tori vallavalitsusele läbi ehitisregistri vormikohane ehitusteatis koos ehitusprojektiga, kui reklaamikandja on pindalaga üle 4 m2 ja üle 2,5 m kõrge;
  2) kooskõlastada kohtkindla reklaamikandja asukoht ja konstruktsioon arengu- ja planeeringuosakonnaga, kui reklaamikandja ei ole ehitusseadustiku alusel loa- või teatisekohustuslik.

  (4) Ajutise reklaamikandja paigaldamise õigus antakse koos paigaldusloaga.

  (5) Reklaamikandja peab olema ohutu inimese elule, tervisele ja varale ning keskkonnale, sealhulgas:
  1) olema tugevalt kinnitatud või turvaliselt paigaldatud ehituslikult kindlale pinnale;
  2) valgustatud reklaamikandja puhul peavad olema tarvitusele võetud meetmed, mis väldivad elektrist tulenevaid ohte ja vähendavad elektromagnetilisi häireid;
  3) olema paigutatud nii, et see ei sega inimeste ja sõidukite liiklemist, samuti tuleb paigaldamisel arvestada liiklusseaduses § 53 sätestatud nõudeid;
  4) reklaamikandjat ei tohi paigaldada kõnniteele.

§ 5.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Välireklaami paigaldaja esitab välireklaami paigaldamise taotluse (edaspidi taotlus) nõuetekohasel vormil (lisa 1) koos vajalike lisadega arengu- ja planeeringuosakonnale.

  (2) Taotlusele lisatakse vajadusel järgmised dokumendid:
  1) välireklaami paigalduskoha maa, ehitise või ühissõiduki omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks;
  2) kohtkindla reklaamikandja omaniku nõusolek reklaamikandja kasutamiseks, kui reklaamikandja omanik ei kattu välireklaami paigalduskoha maa või ehitise omanikuga;
  3) reklaamikavand koos vastavate mõõtude ja värvilahendusega;
  4) ajutise reklaamikandja kande- või kinnituskonstruktsiooni kirjeldus või joonis;
  5) ehitise fassaadile paigaldatava välireklaami puhul fassaadijoonis koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  6) maa-alale paigaldamise korral asendiplaan koos reklaamikandja asukoha äranäitamisega;
  7) välireklaami paigaldamisel tee kaitsevööndisse on vajalik liiklusohutuse eest vastutava isiku või organi kooskõlastus;
  8) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks.

  (3) Vallale kuuluva maa-ala või kohtkindla reklaamikandja kasutamise nõusolek loetakse antuks paigaldusloa väljastamisega.

  (4) Paigaldatud välireklaami graafilise sisu muutmiseks tuleb taotleda uus paigaldusluba.

§ 6.   Paigaldusloa andmine

  (1) Arengu- ja planeeringuosakond annab paigaldusloa hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates esitatud välireklaami paigaldamise taotluse registreerimisest.

  (2) Menetluse käigus kontrollib arengu- ja planeeringuosakond taotluses ja lisades esitatud andmete õigsust ja vajalike kooskõlastuste olemasolu.

  (3) Arengu- ja planeeringuosakonnal on õigus menetluse käigus nõuda täiendavaid asjakohaseid kooskõlastusi ja dokumente või hankida neid iseseisvalt.

  (4) Dokumentides esinevate puuduste korral teatab arengu- ja planeeringuosakond sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Lõikes 1 toodud menetlusaeg pikeneb puuduste kõrvaldamise aja võrra.

§ 7.   Paigaldusloa andmisest keeldumine

  (1) Arengu- ja planeeringuosakond keeldub paigaldusloa andmisest kui:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses, keeleseaduses, ehitusseadustikus ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) reklaami paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) paigaldatav reklaamikandja ei ole ilmselgelt ohutu inimese elule, tervisele ja varale ning keskkonnale;

  (2) Arengu- ja planeeringuosakond võib paigaldusloa andmisest keelduda kui:
  1) kavandatud reklaam ei sobi vallaruumi ilme, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad vms) on korrastamata;
  2) puuduvad käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud kooskõlastused;
  3) varasemalt on teine reklaami paigaldaja esitanud taotluse samale asukohale reklaami paigaldamiseks;
  4) reklaami paigaldamise taotleja omab varasemaid reklaamimaksu võlgasid või on eelnevalt rikkunud käesolevat määrust;
  5) reklaami paigaldamise taotleja ei ole käesoleva määruse § 6 p 4 alusel määratud kuupäevaks kõrvaldanud paigaldusloa taotluses esinenud puudusi.

  (3) Arengu- ja planeeringuosakond keeldub paigaldusloa andmisest motiveeritud otsusega hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates esitatud taotluse registreerimisest.

§ 8.   Paigaldusloa kehtivus

  (1) Paigaldusluba antakse välireklaami avalikustamise ajaks. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

  (2) Paigaldusluba antakse kuni üheks aastaks. Kui välireklaami soovitakse eksponeerida pikemalt, tuleb selleks taotleda uus paigaldusluba.

  (3) Arengu- ja planeeringuosakonnal on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui välireklaami paigaldaja:
  1) avaldab kirjalikult taasesitataval viisil soovi paigaldusloa kehtetuks tunnistamiseks enne paigaldusloa kehtivuse lõppu;
  2) ei ole paigaldanud välireklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  3) ei ole tähtaegselt täitnud vallavalitsuse tehtud ettekirjutusi;
  4) ei ole tähtaegselt esitanud maksudeklaratsiooni;
  5) ei ole tähtaegselt tasunud reklaamimaksu vähemalt kolmel järjestikusel korral.

  (4) Peale paigaldusloa kehtivuse lõppemist või paigaldusloa kehtetuks tunnistamist teisaldatakse välireklaam koos ajutise reklaamikandajaga või eemaldatakse eksponeeritud välireklaam kohtkindlalt reklaamikandjalt.

3. peatükk Reklaamimaks 

§ 9.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Tori valla haldusterritooriumil paigaldatud, samuti ühissõidukile paigaldatud kuulutus ja välireklaam.

  (2) Ühissõiduk on käesoleva määruse mõistes Tori vallas registreeritud füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss või takso.

  (3) Maksumaksja on välireklaami paigaldaja.

§ 10.   Maksu haldamine

  (1) Maksuhalduriks on Tori Vallavalitsus.

  (2) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie Tori Vallavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

  (3) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 11.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest on:
  1) [kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]
  2) Sindi linna ja Sauga aleviku territooriumil 0,5 eurot päevas;
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]
  3) ülejäänud valla haldusterritooriumil 0,3 eurot päevas.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (2) Maksumäär ühele ühissõidukile paigaldatud välireklaami eest on 1,5 eurot päevas.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Omavoliliselt paigaldatud välireklaamile või välireklaamile, mida ei ole peale paigaldusloa kehtivuse lõppemist eemaldatud, rakendatakse kolmekordset maksumäära tõendatud avalikustamise perioodi eest.

  (4) Tori vallale kuuluvale kohtkindlale reklaamikandjale paigaldusloa alusel paigaldatud reklaamile rakendatakse kahekordset maksumäära.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 8 - jõust. 11.05.2020]

  (6) Reklaamimaksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam.
  3) Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtete reklaam.
[RT IV, 08.05.2020, 8 - jõust. 11.05.2020]

§ 12.   Maksuperiood ja maksusumma määramine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on maksustatav välireklaam eksponeeritud.

  (2) Maksuperioodi arvestuslik samm on 1 ööpäev.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Minimaalne arvestuslik maksuperiood on 1 nädal, maksimaalne arvestuslik maksuperiood on 12 kuud.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (4) Tasumisele kuuluv maksusumma on reklaamipinna, maksumäära ja maksuperioodi korrutis. Ühissõidukile paigaldatud välireklaami tasumisele kuuluv maksusumma on maksumäära ja maksuperioodi korrutis.

  (5) Reklaamipinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise välireklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise välireklaami puhul reklaamiobjekti pinnalaotuse ligikaudse pindalaga;
  3) kahepoolse tasapinnalise välireklaami puhul arvestatakse mõlema poole reklaami pindalaga.

  (6) Maksusumma arvutamiseks määratakse reklaamipinna suurus ruutmeetrites.

§ 13.   Maksudeklaratsioon ja maksu tasumine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (lisa 2) viie tööpäeva jooksul paigaldusloa väljastamisest arvates.

  (2) Reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on lühem kui 1 kuu, tasutakse ühe maksega.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on pikem kui 1 kuu, on võimalik tasuda soovi korral osadena.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (4) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 15 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud ajavahemikku ei ole võimalik tõendatult määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 1 nädal.
[RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (6) Maksuteade toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt deklaratsioonis esitatud aadressil või antakse kätte allkirja vastu.

4. peatükk Õigused, kohustused, järelevalve ja vastutus 

§ 14.   Reklaami paigaldaja õigused ja kohustused

  (1) Välireklaami paigaldajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teavitades arengu- ja planeeringuosakonda määruse § 8 lg 3 p 1 ettenähtud viisil;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase välireklaami paigaldamise taotluse vähemalt 15 tööpäeva enne eelmise paigaldusloa kehtivuse lõppu.

  (2) Välireklaami paigaldaja kohustub:
  1) paigaldama välireklaami vastavalt paigaldusloa taotluses ja paigaldusloas esitatud korras ja tingimustel;
  2) tagama paigaldatud välireklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) kohe välireklaami korrastama või selle maha võtma, kui see on rikutud, määrdunud või lõhutud või kujutab ohtu inimestele või varale;
  4) välireklaami paigaldamisel ja selle ülevaloleku ajal tagama jalakäijate ja liikluse ohutuse;
  5) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud välireklaami tagajärjel (purunemine, allakukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud;
  6) ) täitma tähtajaliselt kõiki selleks volitatud isikute seaduslikke ettekirjutusi ja nõudmisi;
  7) välireklaami maha võtma hiljemalt paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega;
  8) informeerima Tori vallavalitsust paigaldusloas sätestatud tähtajast välireklaami lühemal eksponeerimisel;
  9) informeerima kolme tööpäeva jooksul Tori vallavalitsust paigaldusloale märgitud vastutava isiku andmete muutumisest.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet välireklaami paigaldamise üle teostab arengu- ja planeeringuosakond.

  (2) Järelevalvet reklaamimaksu laekumise üle teostab maksuhaldur.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud välireklaam või välireklaam, mille paigaldusluba on lõppenud või kehtetuks tunnistatud, kuulub mahavõtmisele välireklaami paigaldaja kulul. Välireklaami mahavõtmiseks teeb järelevalve teostaja reklaami paigaldanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (4) Pärast reklaami mahavõtmist on ettekirjutuse saanud välireklaami paigaldaja kohustatud kirjalikult informeerima ettekirjutuse teinud järelevalvet teostavat ametnikku reklaami mahavõtmisest. Mahavõetava välireklaami eest maksu arvestamine lõpetatakse pärast kirjaliku teate kättesaamist, kui reklaam on maha võetud.

  (5) Kui reklaami paigaldaja poolt ei ole reklaam või reklaamikandja võetud maha pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on vallavalitsusel õigus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses väljatoodud tingimustel.

  (6) Kui välireklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või maa-ala omanikule, millele välireklaam on paigaldatud.

§ 16.   Vastutus

  (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

  (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud paigaldus- või reklaamiluba kehtib loal märgitud kuupäevani.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 6 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Kinnitada välireklaami paigaldamise taotluse vorm vastavalt määruse lisale 1.

  (4) Kinnitada välireklaami maksudeklaratsiooni vorm vastavalt määruse lisale 2.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprilil 2019.

Lisa 1 Välireklaami paigaldamise taotlus

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsioon
[RT IV, 29.01.2021, 15 - jõust. 01.02.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json