Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 60

Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 75

Määrus antakse riigihangete seaduse § 3, § 9 lõigete 1 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määrust nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahv 3 punkt 9 sõnastatakse:
„veebihange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem 15 000 euroga, kuid jääb alla RHS § 14 lõikes 1 sätestatud piirmäära;”;
  2) paragrahv 3 punkt 10 sõnastatakse:
„väikehange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem 2 000 euroga, kuid jääb alla 15 000 euro;”;
  3) paragrahv 6 lõige 4 sõnastatakse:
„Alatise hankekomisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm komisjoni liiget, sealhulgas komisjoni esimees või tema asendaja. Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.”;
  4) paragrahv 15 lõige 2 sõnastatakse:
„Hankeleping sõlmitakse eraldi dokumendina kirjalikus või elektroonilises vormis eesti keeles, v.a väikehange. Väikehankes sõlmitakse hankeleping asjade ostmiseks 5 000 eurost, teenuste ja ehitustööde tellimiseks alates 2 000 eurost.”
  5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4:
„Tööde tellimine, mille maksumus jääb alla väikehanke piirmäära, toimub ametiasutuse struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi eelneval taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul”.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json