Teksti suurus:

Kehtna Vallavalitsuse 27.05.2014 määruse nr 7 „Kehtna valla jäätmevaldajate registri pidamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 61

Kehtna Vallavalitsuse 27.05.2014 määruse nr 7 „Kehtna valla jäätmevaldajate registri pidamise kord“ muutmine

Vastu võetud 05.05.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 jäätmeseaduse § 711 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Muuta Kehtna Vallavalitsuse 27.05.2014 määruse nr 7 „Kehtna valla jäätmevaldajate registri pidamise kord“ preambulat järgmiselt: „Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 431 lõike 1 ja § 433 lõike 1 ning Kehtna Vallavolikogu 19.12.2020 otsuse nr 149 „Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“ alusel“.

  (2) Täiendada määrust §-iga 11 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
§ 11. Registri pidamine
(1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.
(2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.

  (3) Täiendada määrust §-iga 61 järgmises sõnastuses:
§ 61. Andmete säilimise tagamine
(1) Registri turbeaste on M ja turvaklass K2T1S1.
(2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi turvameetmeid.
(3) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.
(4) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveo ning jäätmejaama mooduli andmeid säilitatakse 2 aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (4) Muuta määruse §-i 8 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
§ 8. Järelevalve
(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.
(2) Registripidaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

  (5) Tunnistada kehtetuks määruse § 9. Finantseerimine.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json