Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 62

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 26.03.2014 nr 5
RT IV, 01.04.2014, 25
jõustumine 04.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2015RT IV, 02.12.2015, 905.12.2015
29.04.2020RT IV, 08.05.2020, 1611.05.2020

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 2 ja 13 ning § 15 lõike 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Kadrina vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja nõukogu liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab vallasekretäri asetäitja.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab deklaratsioonide registrile kantseleispetsialist.
[RT IV, 08.05.2020, 16 - jõust. 11.05.2020]

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadusel ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioone kontrollib volikogu revisjonikomisjon.
[RT IV, 08.05.2020, 16 - jõust. 11.05.2020]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjoni liikmetel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registripidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige viivitamatult volikogu esimeest. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikute andmed on kohustatud esitama määruse § 3 lõikes1 nimetatud isikud.

  (2) Seotud isikute andmed esitatakse iga aasta 1. veebruariks valla pearaamatupidajale.

  (3) Isikute andmed tuleb esitada määruse lisana kehtestatud vormil.

[RT IV, 02.12.2015, 9 - jõust. 05.12.2015]

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine
[RT IV, 02.12.2015, 9 - jõust. 05.12.2015]

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine
[RT IV, 02.12.2015, 9 - jõust. 05.12.2015]

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Deklaratsioon seotud osapoolte kohta
[RT IV, 02.12.2015, 9 - jõust. 05.12.2015]

/otsingu_soovitused.json