Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kehtna valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 65

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kehtna valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vastu võetud 27.05.2014 nr 7
RT IV, 30.05.2014, 37
jõustumine 20.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.05.2020RT IV, 08.05.2020, 6111.05.2020

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 431 lõike 1 ja § 433 lõike 1 ning Kehtna Vallavolikogu 19.12.2020 otsuse nr 149 „Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“ alusel
[RT IV, 08.05.2020, 61 - jõust. 11.05.2020]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Registri ametlik nimi on Kehtna valla jäätmevaldajate register (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise korra (edaspidi kord) kehtestab ja teeb korras muudatusi Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärkideks on:
  1) andmete kogumine nende Kehtna valla (edaspidi tekstis vald) haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse alusel;
  2) andmete kogumine registris olevate jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
  3) muude sätestatud andmete kogumine.

  (4) Register on piiratud kasutusega register, seda peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning tema andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust. Registri töökeel on eesti keel.

§ 11.   Registri pidamine

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.
[RT IV, 08.05.2020, 61 - jõust. 11.05.2020]

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Vallavalitsus vastutava töötlejana registri pidamisel:
  1) korraldab registri pidamist reguleerivate valla õigusaktide kehtestamist ja muutmist;
  2) volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  3) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
  4) teostab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Vallavanema poolt määratud registri volitatud töötleja:
  1) täidab vastustava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  2) saadab registrile korras nimetatud andmeid ning vastavate andmete muudatusi;
  3) väljastab isikutele registrisse kantud andmeid, arvestades õigusaktides sätestatuga;
  4) teavitab koheselt vastutavat töötlejat registri pidamisel tekkinud küsimustest;
  5) teeb registris kokkulepitud ulatuses muudatusi;
  6) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood või registrikood;
  4) elukoht või asukoht;
  5) telefon;
  6) e-mail;
  7) seos (omanik või kasutaja).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta
järgmised üldandmed:
  1) aadress;
  2) piirkond;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanike arv;
  6) lisainformatsioon;
  7) liitumise staatus;
  8) ajutine vabastus ( vabastuse vahemik, otsuse kuupäev ja number, otsuse link, otsuse fail, muutmise kuupäev);
  9) EVALD-i ID;
  10) ühiskasutuse JV viit.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt järgmised andmed:
  1) jäätmetekkekoha kohta informatsioon;
  2) leping;
  3) vedu;
  4) lepingu sõlmija;
  5) sõlmija aadress;
  6) sõlmija telefon;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) JV viit.

  (4) Registrisse kantakse kogumisvahendite kohta järgmised andmed:
  1) teeninduspiirkond;
  2) konteineri tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) teenindusvälp päevades;
  5) omandistaatus;
  6) maht liitrites;
  7) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmevaldaja asukoha kohta järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) maja number;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil, lisaks on seal võimalik märkida kogumisvahendite täpne asukoht maatükil.

  (7) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Andmed esitab registrisse volitatud töötleja 10 tööpäeva jooksul ning vajadusel viib registrisse sisse andmete muudatused.

  (2) Andmeandjad peavad tagama enda poolt esitatavate andmete aktuaalsuse ning andmete esitamise sageduse vähemalt üks kord kuus.

  (3) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (4) Olmejäätmete veoettevõtja esitab kord nädalas vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetusstandardile andmed jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud prügilasse. Andmete esitamise eest veoettevõttele tasu ei maksta.

§ 5.   Registrist andmete saamine

  (1) Registriandmetele juurdepääs on piiratud. Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõtjale ning jäätmevaldajale, kelle kohta peetakse andmeid. Registrist saab andmeid volitatud töötleja.

  (2) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta põhjendatud avalduse esitamise korral.

  (3) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 6.   Andmete juurdepääsu sulgemise tingimused ja kord

  (1) Registrisse kantud andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registrisse kantud andmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu või tähtajaline.

  (2) Registri vastutava töötleja poolt volitatud töötlejale antud tähtajaline juurdepääsuõigus lõpeb peale vastava tähtaja möödumist. Juurdepääsuõiguse pikendamise otsustab vastutav töötleja.

  (3) Registri vastutav töötleja võib volitatud töötlejale antud juurdepääsuõiguse ennetähtaegselt ära võtta põhjendatud juhtudel.

§ 61.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turbeaste on M ja turvaklass K2T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (4) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveo ning jäätmejaama mooduli andmeid säilitatakse 2 aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.
[RT IV, 08.05.2020, 61 - jõust. 11.05.2020]

§ 7.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) vallavalitsusele laekunud riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude ja alusdokumentide (õigusaktid, lepingud jm) põhjal;
  3) jäätmeveoga tegeleva ettevõtja poolt esitatud dokumendi alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri pidaja ja volitatud töötleja vastavalt kokkulepitud ulatuses, muudatuste sisseviimisest informeeritakse andmete esitajat .

§ 8.   Järelevalve
[RT IV, 08.05.2020, 61 - jõust. 11.05.2020]

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registripidaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.
[RT IV, 08.05.2020, 61 - jõust. 11.05.2020]

§ 9.   Finantseerimine
[Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 61 - jõust. 11.05.2020]

§ 10.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavalitsus.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või andmete kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ja isikuandmete korral riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2014. a.

/otsingu_soovitused.json