Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 81 “Korteriühistute toetamise kord” muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 68

Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 81 “Korteriühistute toetamise kord” muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 113

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määrust nr 81 “Korteriühistute toetamise kord” muudetakse järgmiselt:

  (1) § 3 lõikesse 2 lisatakse lause järgmises sõnastuses: Tori Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaega muuta, kui muudetakse määruse § 6 lõikes 2 nimetatud tähtaega.

  (2) § 6 lõikesse 2 lisatakse lause järgmises sõnastuses: Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaega muuta.

  (3) § 9 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks või määruse § 6 lõikes 2 nimetatud tähtaja muutmisel vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtajaks esitama vallavalitsusele vormikohase aruande töö teostamise kohta koos vastavate arvete, aktide ning maksekorralduste koopiatega (edaspidi kuludokumendid). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele. Aruande vorm avalikustatakse Tori valla veebilehel www.torivald.ee.

  (4) § 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Kui töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtajaks, esitab toetuse saaja vallavalitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks kuludokumendid teostatud tööde kohta koos seletuskirjaga tegemata töödest ning nende põhjustest.

  (5) § 11 lg 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 1) töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtajaks, välja arvatud määruse § 9 lõikes 3 sätestatud juhul.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json