ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistute toetamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 71

Korteriühistute toetamise kord

Vastu võetud 15.08.2019 nr 81
RT IV, 22.08.2019, 20
jõustumine 25.08.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT IV, 08.05.2020, 6811.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist.

  (2) Määrus sätestab toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ning toetuse määramise alused ja korra.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse eesmärk on:
  1) parandada hoovide välisilmet;
  2) parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike poolt;
  3) suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet;
  4) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes.

  (2) Hoov käesoleva määruse tähenduses on korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa, mis on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
  2) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  3) hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks (k.a prügikonteinerite hoiustamise kohad);
  4) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
  5) sõiduteede parendamiseks;
  6) kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks.

  (2) Kavandatav töö tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks. Tori Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaga muuta, kui muudetakse määruse § 6 lõikes 2 nimetatud tähtaega.
[RT IV, 08.05.2020, 68 - jõust. 11.05.2020]

§ 4.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui:
  1) 2000 eurot ühe taotleja kohta või
  2) 4500 eurot ühistaotluse korral.

  (2) Taotlejale antakse toetust kalendriaasta jooksul ühele projektile.

  (3) Toetust jagatakse majandusaasta eelarvevahendite piires.

§ 5.   Taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Tori vallas tegutsev korteriühistu.

  (2) Taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega (ühistaotlus).

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Tori vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta;
  2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
  3) vajadusel taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;
  4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ning kavandatava töö kirjeldus;
  5) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  6) kavandatava töö eelarve;
  7) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

  (2) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada jooksva kalendriaasta 15. maini. Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaega muuta.
[RT IV, 08.05.2020, 68 - jõust. 11.05.2020]

  (3) Taotluse vorm avalikustatakse Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Vallavalitsus informeerib avalikkust 2 kuud enne toetuse taotlemise võimalustest.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine ja hindamine

  (1) Vallavalitsus moodustab korraldusega taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon) ning hindamisjuhendi. Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla taotleja juhtorgani liige.

  (2) Hindamiskomisjon kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust ühe kuu jooksul peale toetuse taotlemise vooru lõppu.

  (3) Hindamiskomisjonil on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (4) Puuduste esinemisel informeerib hindamiskomisjon sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Hindamiskomisjon tunnistab taotleja ja taotluse vastavaks, kui on täidetud määruses sätestatud nõuded, kusjuures kavandatava töö eelarve ei tohi olla põhjendamatult kõrge.

  (6) Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi. Hindamiskomisjon arvestab taotluste hindamisel kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega. Hindamiskomisjon lähtub muuhulgas järgmistest asjaoludest:
  1) hoovi atraktiivsus;
  2) omaalgatus ja sotsiaalsed suhted korteriühistus;
  3) hoovi ohutus;
  4) kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus.

  (7) Hindamiskomisjoni töö tulemusel tekib taotlejatest pingerida.

§ 8.   Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega, arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut.

  (2) Kulutuste tegemine taotluse rahuldamise otsuseni toimub taotleja omal vastutusel.

  (3) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks või määruse § 6 lõikes 2 nimetatud tähtaja muutmisel vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtajaks esitama vallavalitsusele vormikohase aruande töö teostamise kohta koos vastavate arvete, aktide ning maksekorralduste koopiatega (edaspidi kuludokumendid). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele. Aruande vorm avalikustatakse Tori valla veebilehel www.torivald.ee.
[RT IV, 08.05.2020, 68 - jõust. 11.05.2020]

  (2) Kui töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtajaks, esitab toetuse saaja vallavalitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks kuludokumendid teostatud tööde kohta koos seletuskirjaga tegemata töödest ning nende põhjustest.
[RT IV, 08.05.2020, 68 - jõust. 11.05.2020]

  (3) Kui töö jääb tähtaegselt teostamata toetuse saajast mittetulenevatel põhjustel, võib vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega kuni toetuse eraldamise aastale järgneva aasta 1. detsembrini.

  (4) Hindamiskomisjon kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust ja edastab nõuetekohased aruanded Tori Vallavalitsuse raamatupidamise teenistusele toetuse väljamaksmiseks.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostatakse kontrollakt, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

  (2) Toetust ei maksta välja ja vallavalitsus tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks, kui:
  1) töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtajaks, välja arvatud määruse § 9 lõikes 3 sätestatud juhul;
[RT IV, 08.05.2020, 68 - jõust. 11.05.2020]
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet ning kulutuste tegemist tõendavaid dokumente sätestatud tähtajaks;
  3) toetuse saaja ei allkirjasta lepingut toetuse sihipärase kasutamise kohta kahe kuu jooksul talle lepingu allkirjastamiseks esitamisest;
  4) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

  (3) Põhjendatud juhul võib vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud kuid tähtajaks teostamata või mittevastavate töödega.

§ 12.   Lõppsätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Korteriühistute toetuse taotlus

Lisa 2 Korteriühistute toetuse aruanne

/otsingu_soovitused.json