Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kihnu valla eelarve koostamise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 73

Kihnu valla eelarve koostamise kord

Vastu võetud 30.04.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6, § 21 lõike 1 ja 2, § 28 lõige 31, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Kihnu Vallavolikogu 30. mai 2013 määruse nr 7 „Kihnu valla põhimäärus“ § 38 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kihnu valla eelarve koostamise kord (edaspidi kord) sätestab tingimused eelarve liigendamiseks, eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamiseks ja eelarve täitmiseks ning seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Kord on täitmiseks kohustuslik vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus), ametiasutustele, vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valdkonna eest vastutavatele ametnikele ning töötajatele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnitatud eelarve – volikogu poolt vallavalitsuse tegevuseks eelarveaastaks kinnitatud koondeelarve;
  2) alaeelarve – vallavalitsuse poolt kinnitatud ja hallatavale asutusele, ametnikule või või töötajale vastutavaks täitmiseks määratud eelarve tegevusala või selle alaliigenduse artiklite kaupa.

2. peatükk EELARVE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 3.   Eelarveaasta

  (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Eelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks. Eelarves võib esitada informatsiooni ka eelarveaastast pikema perioodi kohta.

§ 4.   Eelarve ülesehitus ja koostamine

  (1) Kihnu valla eelarve on tekkepõhine.

  (2) Volikogu kinnitab eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud liigenduses ning see on täitmiseks vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsus korraldab alaeelarvete koostamise ja kinnitamise.

  (4) Alaeelarvega samal ajal koostavad hallatavad asutused ning vastutavad ametnikud ja töötajad valdkonna eelarveaasta kohase tegevuskava.

§ 5.   Eelarve ja alaeelarve liigendus

  (1) Eelarve põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (2) Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:
  1) Antavad toetused, sealhulgas:
1.1. subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele;
1.2. sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele;
1.3. sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
1.4. mittesihtotstarbelised toetused.
  2) Muud tegevuskulud, sealhulgas:
2.1. personalikulud;
2.2. majandamiskulud;
2.3. muud kulud.

  (3) Likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatavad kirjed planeeritakse ühe kirjena likviidsete varade muutusena.

  (4) Eelarves planeeritakse eraldi põhitegevuse kuluna:
  1) reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks;
  2) toetusfond vallavalitsuse hallatavatest asutustest väljapool toimuvate tegevuste toetamiseks.

  (5) Alaeelarvete koostamisel jaotatakse põhitegevuse kulude eelarveosa detailsemalt järgmiselt:
  1) Antavad toetused:
1.1. sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele;
1.2. sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
1.3. mittesihtotstarbelised toetused.
  2) Muud tegevuskulud:
2.1. personalikulud – töötasud;
2.2. personalikulud - erisoodustused;
2.3. personalikulud - personalikuludega kaasnevad maksud.
  3) majandamiskulud:
3.1. administreerimiskulud;
3.2. uurimis- ja arendamistööde ostukulud;
3.3. lähetuskulud;
3.4. koolituskulud;
3.5. kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud;
3.6. rajatiste majandamiskulud;
3.7. sõidukite ülalpidamiskulud;
3.8. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud;
3.9. inventari kulud;
3.10. masinate ja seadmete ülalpidamise kulud;
3.11. toiduained ja toitlustusteenused;
3.12. meditsiinikulud ja hügeenitarbed;
3.13. õppevahendid;
3.14. ürituste korraldamine;
3.15. sotsiaalteenused;
3.16. muu erivarustus ja erimaterjalid;
3.17. muud mitmesugused tegevuskulud;
3.18. muud kulud;
3.19. muud tegevuskulud;
3.20. maksud, riigilõivud, trahvid.

  (6) Vallavalitsusel on õigus täiendavalt detailiseerida alaeelarveid, kui see on vajalik eelarve koondpositsiooni paremaks juhtimiseks.

  (7) Tegevuskava formaadi ja nõutavad andmed sätestab vallavalitsus.

3. peatükk EELARVE JA ALAEELARVETE KOOSTAMINE, VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 6.   Eelarve koostamine

  (1) Eelarve koostamist juhib vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse hallatavad asutused ja valdkonna eest vastutavad ametnikud ja töötajad koostavad alaeelarve taotlused koos tegevuskava ettepanekuga hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks kui vallavalitsus ei ole määranud teisiti.

  (3) Alaeelarve taotluste läbivaatamisel vallavalitsuses hinnatakse tulusid ja kulusid arvestades tegevuskavas toodud põhjendusi ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ja hallatavate asutuste või valdkonna arengukavadele ning viiakse läbi kuulamised.

  (4) Pärast kuulamisi koostab vallavalitsus eelarve eelnõu vastavalt käesoleva korras sätestatule.

  (5) Vallavalitsus võib kuulamised ära jätta kui esitatud eelarve ja tegevuskava ettepanekud on täiendava selgituseta põhjendatud.

  (6) Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatule.

§ 7.   Eelarve eelnõu menetlemine ja avalikustamine

  (1) Eelarve eelnõu ja tegevuskavad (edaspidi koos eelnõu) esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust.

  (2) Volikogu analüüsib I lugemisel eelnõud ning esitab vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud.

  (3) Volikogu liikmetel on eelnõu muudatusettepanekute tegemisel vajalik lisada eelarve muutmise ettepanekule põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

  (4) Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus ega volikogu arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelnõus kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.

  (5) Eelnõud arutatakse vähemalt kahel volikogu istungi lugemisel. Eelarve võib kinnitada teisel lugemisel.

  (6) Enne eelnõu vastuvõtmist tuleb muudatusettepanekute arvestamisel ära kuulata vallavalitsuse arvamus.

  (7) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (8) Reserv- ja toetusfondi suuruse eelarveaastaks määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel ning vahendeid kasutatakse vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

  (9) Eelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja komisjonide istungite protokollid.

  (10) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (11) Vallavalitsus kinnitab käesolevas korras toodud detailsuses alaeelarved kahe nädala jooksul peale eelarve kinnitamist volikogu poolt.

§ 8.   Lisaeelarve ja eelarve muutmine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega.

  (2) Lisaeelarve koostatakse juhul kui suurenevad eelarve kogukulud ning kogutulud ei suurene.

  (3) Kinnitatud eelarve kogukulude ja kogutulude raames ei pea lisaeelarvet koostama kui tegevusalade vahel või tegevusala raames tulude ja kulude ümbertõstmisel eelarve kogumaht ei suurene. Nimetatud muudatused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Lisaeelarve eelnõud ei pea koostama, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad;
  3) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

§ 9.   Alaeelarvete muutmine

  (1) Vallavalitsuse hallatavad asutused ja valdkonna eest vastutavad ametnikud ning töötajad koostavad vajadusel eelarve muudatusettepaneku taotlused koos seletuskirjaga ja esitavad need vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsus vaatab eelarve muudatusettepaneku taotlused läbi ning põhjendatud juhtudel kinnitab alaeelarvete muudatused.

  (3) Eelarve koondpositsiooni paremaks juhtimiseks on vallavalitsusel õigus muuta alaeelarveid ilma hallatava asutuse, valdkonna eest vastutava ametniku või töötaja taotluseta.

4. peatükk EELARVE TÄITMINE 

§ 10.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

  (2) Eelarve täitmise eest vastutavad vallavalitsus, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid, valdkondade eest vastutavad ametnikud ja töötajad.

  (3) Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid, valdkondade eest vastutavad ametnikud ja töötajad võivad teha tehinguid (soetused, lepingute sõlmimine) ainult alaeelarves kinnitatud väljaminekute summa piires.

  (4) Vallavalitsus võib anda loa sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias või tegemist on tavapärase põhitegevuse majandustegevusega seotud kuluga. Kui väljaminek ei vasta neile tingimustele, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.

  (5) Volikogu poolt kinnitatud eelarve ja vallavalitsuse poolt kinnitatud alaeelarve vahendeid tuleb kasutada ettenähtud otstarbeks, kusjuures nende suurust ja sihtotstarvet võib muuta üksnes kinnitatud eelarve piires. Muul juhul tuleb taotleda eelarve muutmist.

  (6) Vallavalitsusel on lubatud kajastada eelarve täitmisel arvestuspõhimõtetest tulenevaid amortisatsioone, allahindlusi, mahakandmisi, väärtuse muutusi, ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisi, valuutakursi muutusest tingitud kasumeid ja kahjumeid, eraldiste moodustamist ja korrigeerimist ning muid raamatupidamise arvestuspõhimõtetest tulenevaid ümberhindlusi ja korrigeerimisi, olenemata sellest, kas need olid eelarves ette nähtud või mitte.

  (7) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (8) Vallavalitsusel on õigus määrusega ajutiselt piirata eelarves ja alaeelarvetes ettenähtud väljaminekute tegemist eelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise või vastava prognoosi korral. Määruses sätestatakse ajutise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline kestus. Valla- või linnavalitsus peab väljaminekute piiramisest valla- või linnavolikogu teavitama.

§ 11.   Eelarve vahendite kasutamise kontroll

  (1) Eelarve vahendite kasutamise kontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

  (2) Eelarve vahendite kontrolli teostab kooskõlas kehtivate õigusaktidega revisjonikomisjon kogu eelarve üle ja vallavalitsus alaeelarvete üle.

  (3) Eelarve vahendite kasutamise kontrolli eesmärgiks on tagada:
  1) ametiasutuse ja hallatavate asutuste tegevuse vastavus õigusaktidele;
  2) valla vara ja eelarve vahendite mõistlik ning sihipärane kasutamine;
  3) valla vara ja eelarve vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

  (4) Tegevuskava täitmisest antakse vallavalitsusele aru kvartaalselt vallavalitsuse poolt sätestatud korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Kihnu valla eelarve koostamise korda rakendatakse 2020. aasta ning järgnevate aastate eelarvete suhtes.

§ 13.   Määrus jõustub kolmandal päeval pealt Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json