Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2012, 3

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 30.05.2012 nr 119

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 5 ja § 5 lõike 2, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 5 punkti 6 ja § 11 alusel.

§ 1.   Teede ja tänavate sulgemise maksu mõiste

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgeja) ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, haljas- või puhkealad ning nende osade (edaspidi tänav) sulgemine.

  (2) Maksu objektiks on suletav üldkasutatav tee, tänav, väljak, park, haljas- või puhkeala ning nende osad.

§ 2.   Maksu periood ja maksukohustus

  (1) Maksuperiood on ajavahemik tänava sulgemise algusajast kuni selle piiranguteta taasavamiseni.

  (2) Tänava sulgejal tekib maksukohustus alates tänava tegeliku sulgemise algushetkest.

§ 3.   Maksumäär

  (1) Territooriumide sulgemine päevasel ajal (06:00-22:00):
  1) intensiivse liiklusega tänavad 100 eurot päevas. Intensiivse liiklusega tänavad: Riia mnt, Vaksali, Pärnu mnt, Tartu, Suur-Kaare, Valuoja pst, Paala tee, Lääne, Kagu, Carl Robert Jakobsoni, Uus, Leola, Tallinna, Uueveski tee, Põltsamaa tee, Kauge, Pargi, Planeedi, Roheline, Reinu tee, Puidu, Põhja pst, Oja tee, Väike-Turu, Kauba, Lossi;
  2) teised asfaltkattega ja tolmuvaba kattega tänavad 65 eurot päevas;
  3) kruusakattega tänavad 30 eurot päevas;
  4) kõnniteed intensiivse liiklusega tänavate ääres 10 eurot päevas;
  5) ülejäänud kõnniteed 7 eurot päevas;
  6) parklad: Vabaduse plats, Turu 14 ja Carl Robert Jakobsoni 2a (Turu plats), Tartu tn parklad (Tartu 29/Lossi 29-st kuni Tallinna tn-ni) 0,3 eurot/m2 päevas;
  7) teised parklad, pargid, puhkealad 0,2 eurot/m2 päevas.

  (2) Kui tänava sulgemisel on üheaegselt suletud erinevad tänavad, siis maksumäärad liidetakse vastavalt tänavate maksumääradele.

  (3) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi koefitsiente vastavast maksumäärast:
  1) ühe sõidusuuna sulgemine – 0,5;
  2) ainult öine sulgemine (kell 22:00 – 06:00) – 0,2;
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,4;
  4) ühistranspordi liikluse ümbersuunamise korral – 1,5;
  5) ühe tunni maksumus – 0,1;
  6) kui sulgemisega kaasneb uue asfaltkatte üleskaevamine ehitusjärgsel garantiiperioodil – 10,0.

  (4) Kui sõidukitele mõeldud tänava osal ületab suletava lõigu pikkus 50meetrit ja jalakäijatele mõeldud tänava osas 20 meetrit, siis lisatakse maksumäärale iga ületatud meetri eest 0,05% tasumisele kuuluvast maksumäärast.

§ 4.   Maksusumma määramine

  (1) Sulgemisloa taotluse esitab sulgeja Viljandi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vähemalt 5 tööpäeva enne maksu objekti planeeritavat sulgemist.

  (2) Maksuhalduri õigusi teostav ametnik koostab maksumäärade alusel maksusumma määramiseks maksuotsuse, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimi ja aadress;
  2) maksuotsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ja ametikoht;
  3) maksuotsuse kuupäev;
  4) maksuotsuse andmise alus;
  5) maksumaksja nimi ja aadress;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  7) arvelduskonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksu tasumise tähtpäev;
  9) maksuotsuse vaidlustamise viide.

  (3) Maksusumma määratakse sõltuvalt maksu objekti asukohast, sulgemise kestusest, maksumääradest ja maksumäära diferentseerimise koefitsientidest.

  (4) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Maksu tasumine

  (1) Maks tasutakse maksuotsuses näidatud arvelduskontole hiljemalt maksuotsuses märgitud tähtpäevaks.

  (2) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub esitatud tagastusnõude alusel maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

§ 6.   Intressi arvestus

  (1) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi.

  (2) Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine käesoleva määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.

  (3) Intressi määr on 0,06 protsenti kalendripäevas.

  (4) Intress tasutakse Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) arvelduskontole.

§ 7.   Maksuvõlg

  Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses, täitemenetluse seadustikus ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. Maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse maksuvõlad pankrotiseaduses sätestatud korras.

§ 8.   Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Maksust on vabastatud:
  1) avariitööde teostajad 24 tunni jooksul sulgemise algusest arvates;
  2) ettevõtted, kes teostavad Viljandi linna tellimusel või linna eelarvest finantseeritavaid ehitus- või remonttöid ja ehituse ning remondiga seonduvaid kaeve- ning hooldustöid töölepingus sätestatud tähtaegade piires.

  (2) Käesolevas määruses nimetamata juhtudel otsustatakse maksusoodustuse või -vabastuse andmine, soodustuse ulatus ning maksu ajatamise võimalus linnavalitsuse poolt ja vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus koos põhjendusega vähemalt 14 päeva enne planeeritavat sulgemist.

§ 9.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on Viljandi Linnavalitsus. Teede ja tänavate sulgemise maksu arvestust ja kogumist korraldab linnavalitsuse rahandusamet. Majandusamet esitab iga loa väljastamise kohta andmed rahandusametile hiljemalt loa andmisele järgneval tööpäeval.

  (2) Maksuhalduri volitused on järgmistel linnavalitsuse ametiisikutel:
  1) majandusameti juhataja;
  2) jurist.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet määruse täitmise üle teostab linnavalitsus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.

§ 11.   Lõppsätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust ja teisi õigusakte.

  (2) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määrus nr 114 ,,Teede ja tänavate sulgemise maks”.

  (3) Määrus jõustub 01.07.2012.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json