Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2012, 8

Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord

Vastu võetud 30.05.2012 nr 120

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, teeseaduse § 25 lõike 3, § 31 lõike 2, § 33 lõigete 2 ja 3, § 36 lõike 1 ning § 37 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord (edaspidi kord) sätestab Viljandi linna territooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi tänav) sulgemise üldised tingimused avalike ürituste korraldamiseks, ehitus- ja remonditöödeks ja muu liiklusvälise tegevuse puhul.

  (2) Tänava sulgemiseks loetakse olukord, kui puudub võimalus tänava täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks.

  (3) Tänava sulgejaks nimetatakse füüsilist või juriidilist isikut, kelle tegevusest tuleneb tänava või selle osa sulgemise vajadus (edaspidi sulgeja).

  (4) Tänava või selle osa sulgemiseks peab tänava sulgejal olema kirjalik luba (edaspidi sulgemisluba) ehitus- ja remonditöödeks või avaliku ürituse, avaliku koosoleku või demonstratsiooni (edaspidi avalik üritus) korraldamiseks sulgemisloaga võrdsustatud majandusameti kooskõlastus (edaspidi kooskõlastus). Kooskõlastus märgitakse avaliku ürituse korraldamise loa väljaandmise taotlusele.

§ 2.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisloa või kooskõlastuse taotlemiseks esitab sulgeja Viljandi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse vähemalt 5 tööpäeva enne planeeritavat sulgemist. Sulgemisloa ja avaliku ürituse taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Kui tänava sulgemisega kaasneb tavapärase liikluskorralduse muutus, esitab sulgeja ka ajutise liikluskorralduse skeemi, mis on koostatud vastavalt kehtivatele liikluskorralduse nõuetele.

  (3) Sulgeja peab sulgemisloa taotluse või avaliku ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastama:
  1) avalike ürituste ja koosolekute korraldamisel politsei, päästeameti ja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti ning majandusametiga;
  2) ehitus- ja remonditööde teostamisel liikluskorralduse muutumisel linnavalitsuse majandusameti politsei, päästeameti ja vajadusel ühistranspordi korraldajaga;
  3) parkide, haljas- ja puhkealade sulgemise kõikidel juhtudel linnavalitsuse majandusameti vastava valdkonna spetsialistiga.

§ 3.   Sulgemisloa andmine

  (1) Tänava sulgemisloa või kooskõlastuse andmise otsustamisel lähtub majandusamet taotluses esitatud informatsioonist, liikluskorraldust ja tee kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, muust taotlusega seotud teabest ning teistest samal ajal kehtivatest sulgemislubadest ja sulgemisloa taotlustest.

  (2) Tänava sulgemine vormistatakse sulgemisloaga või kooskõlastuse andmisega avaliku ürituse korraldamiseks taotlusele. Sulgemisloas on märgitud:
  1) sulgeja nimi, registri- või isikukood, aadress ja kontaktandmed;
  2) sulgemise ja liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3) suletava maa-ala aadress või selle puudumisel asukoha kirjeldus ja sulgemise ulatus;
  4) sulgemise algus- ja lõppaeg;
  5) muud sulgemise tingimused ja sulgemisega kaasnevad kohustused.

  (3) Põhjendatud juhtudel on sulgemisloa andjal õigus muuta tänava sulgemisloa või ürituse kooskõlastusel selle algus- ja/või lõppaega ning suurendada või vähendada suletavat maa-ala.

  (4) Kui tänava sulgemisega kaasneb liikluskorralduse muutus, lasub tänava sulgejal kohustus edastada vastavasisuline informatsioon kohalikus ajalehes ning teavitada operatiivteenistusi ja Viljandi linna ühistranspordi korraldajat mitte hiljem kui kolm päeva enne sulgemise algust.

§ 4.   Sulgemisloa andmisest keeldumine

  Sulgemisloa väljaandja võib sulgemisloa või kooskõlastuse andmisest keelduda, kui:
  1) sulgeja ei ole nõuetekohaselt täitnud Viljandi linnas kehtestatud kohalike maksude tasumise kohustust ja omab taotlemise hetkel kehtivat maksuvõlga;
  2) planeeritav sulgemine takistab varem loa saanud ja samaaegse sulgemise läbiviimist;
  3) sulgeja on eelnevalt rikkunud käesolevas korras sätestatud nõudeid;
  4) sulgemisloa taotluses on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  5) sulgemine pole põhjendatud.

§ 5.   Tänava sulgeja kohustused

  Tänava sulgeja on kohustatud:
  1) teavitama tänava sulgemisest käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 4 sätestatud korras;
  2) kinni pidama sulgemisloas sätestatud sulgemise ulatusest, tähtajast;
  3) paigaldama oma vahenditega liikluskorraldusvahendid ja piirded vastavalt kehtivale standardile ja kooskõlastatud ajutisele liikluskorraldusskeemile ning tagama piirkonna liiklusohutuse;
  4) tagama kogu sulgemispiirkonnas heakorra nõuetest kinnipidamise;
  5) teavitama sulgemisest suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavaid kruntide omanikke või valdajaid vähemalt kakskümmend neli tundi enne sulgemist;
  6) sulgemise lõppedes avama koheselt tänava liikluseks ja kõrvaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid;
  7) viivitamatult teavitama sulgemisloa väljaandjat juhul, kui ilmneb vajadus muuta sulgemise tähtaega, suletava maa-ala suurust või muid sulgemisega seotud asjaolusid ja esitama täiendava taotluse esialgse taotluse muutmiseks.

§ 6.   Sulgemisloa lõpetamine

  (1) Sulgemisloa väljaandja/kooskõlastaja kontrollib sulgemisloas märgitud sulgemise tähtaega ja hindab tänava olukorda nii sulgemise perioodil kui ka sulgemise lõppedes. Kui tänava olukord vastab vähemalt sulgemisele eelnenud olukorrale, loetakse sulgemine lõppenuks.

  (2) Kui ilmneb, et tänava olukord ei vasta lõikes 1 sätestatud tingimustele, fikseerib sulgemisloa väljaandja/kooskõlastaja puudused, esitab need sulgejale koos tähtajaga nende likvideerimiseks.

  (3) Kui tänava sulgemisele eelnenud olukorra taastamine ei ole objektiivsetel asjaoludel võimalik, loetakse sulgemine lõppenuks. Sulgemisloa väljaandja/kooskõlastaja fikseerib olemasolevad puudused ja sulgejale esitatakse tähtaeg tänava sulgemisele eelnevasse olukorda viimiseks. Vajadusel tuleb sulgejal taotleda uus sulgemisluba.

§ 7.   Tänava sulgemine avariitööde korral

  (1) Avariitööks loetakse kiireloomulist ja vältimatut tööd ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise või eespool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuste likvideerimiseks.

  (2) Avariitöö korral, mille puhul on häiritud tavapärane liikluskorraldus, on ehitise, seadme või tehnosüsteemi omanik või valdaja kohustatud viivitamatult olukorrast informeerima politseid ja päästeametit. Kui ilmneb, et takistatud on ka ühistranspordi liikumine, lasub ehitise, seadme või tehnosüsteemi omanikul või valdajal kohustus informeerida olukorrast ka Viljandi linna ühistranspordi korraldajat.

  (3) Avariitöö korral on ehitise, seadme või tehnosüsteemi omanik või valdaja kohustatud koheselt avariikohale paigaldama vajalikud piirded, valgustuse, tagama liiklusohutuse ja asuma avariitöö teostamisele.

  (4) Kui tänava sulgemine avariitöö korral kestab üle 24 tunni, on ehitise, seadme või tehnosüsteemi omanik või valdaja kohustatud viivitamatult taotlema tänava sulgemisluba käesolevas korras sätestatud tingimustel.

§ 8.   Omavoliline sulgemine

  (1) Omavoliliseks sulgemiseks loetakse tänava sulgemist omamata selleks sulgemisluba (v.a käesoleva korra § 7 lõikes 1 sätestatud avariitööde korral) või kooskõlastust.

  (2) Omavolilise sulgemise ilmnemisel koostab majandusameti ametnik akti, mille alusel teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhaldur koostab maksuotsuse.

§ 9.   Vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  Käesoleva korra rikkujad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määrus nr 113 ,,Teede ja tänavate sulgemise loa väljaandmise korra kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json