HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kunda Linna Lasteaia „Kelluke“ muude kulude katmisel

Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kunda Linna Lasteaia „Kelluke“ muude kulude katmisel - sisukord
Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2016, 1

Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kunda Linna Lasteaia „Kelluke“ muude kulude katmisel

Vastu võetud 23.05.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kunda Linna Lasteaia „Kelluke“ (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi vanema osalustasu) kehtestamist.

§ 2.   Vanema osalustasu suurus

  (1) Vanema osalustasu suuruseks on 20 eurot kuus ühe lapse kohta.

  (2) Vanema osalustasu makstakse 11 kuud aastas.

§ 3.   Vanema osalustasu tasumine

  (1) Vanema osalustasu tuleb vanemal või teda asendaval isikul maksta jooksva kuu 25. kuupäevaks Kunda Linnavalitsuse pangakontole.

  (2) Vanema osalustasu ei sõltu lasteasutuses käidud päevade arvust.

  (3) Kui lasteasutuses käib ühest perest korraga kolm ja enam last, siis lapsevanema poolt esitatud avalduse ning linnavalitsuse otsuse alusel vabastatakse pere alates kolmandast lapsest vanema osalustasust tingimusel, et laste ja nende vanemate elukoht registrijärgselt on Kunda linn.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse vanema osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (5) Kui vanema osalustasu ei ole makstud vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra § 3 lõikele 3, võidakse laps arvata lasteasutusest välja.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavolikogu 07. oktoobri 2008 määrus nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kunda Linna Lasteaia „Kelluke“ muude kulude katmisel“.

  (2) Linnavalitsusel kinnitada igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2016.

Janek Puusepp
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json