SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2016, 7

Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2016 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 14.04.2016 protokollilisest otsusest nr 29

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Maardu linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiutoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise korda.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksmist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse vanema, eestkostja või lapse hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Lapsehoiuteenuse rahastamine toimub Maardu linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvel lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetuse maksmisena.

  (3) Toetuse määra kehtestab Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

  (4) Õigus toetust taotleda tekib toetusele õigust omaval isikul vanemahüvitise maksmise lõppemisele järgnevast kuust, kui lapse elukohajärgse teeninduspiirkonna koolieelses lasteasutuses ei ole vaba kohta.

  (5) Õigus toetusele lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või õppimaasumisel üldhariduskoolis, samuti juhul, kui lapsele pakutakse kohta koolieelses lasteasutuses ja lapsevanem keeldub pakutud kohast mõjuva põhjuseta.

  (6) Toetust makstakse lapsehoiuteenuse ostmise eest, mille osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellele on väljastatud maavanema poolt kehtiv tegevusluba ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse.

  (7) Õigust toetusele ei teki lapse vanemal, hooldajal või eestkostjal, kes ise osutab kutsetunnistuse alusel lapsehoidjana oma lapsele lapsehoiuteenust.

  (8) Toetust makstakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras.

  (9) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna (edaspidi sotsiaalabi osakond) lastekaitse (pea)spetsialist.

§ 3.   Toetusele õigust omav isik

  Toetus määratakse ja makstakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi lapsevanem):
  1) kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linn;
  2) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linn;
  3) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab sotsiaalabi osakonnale:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse;
  2) isikut tõendava dokumendi koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) vajadusel eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi koopia (toetuse esmakordselt taotlemisel);
  4) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub, millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal, kellele ja kui palju on teenuse eest makstud. Toetuse taotlejal on õigus esitada taotlus koos dokumentidega toetuse saamiseks mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.

  (2) Lapsehoiutoetuse taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Sotsiaalabi osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (4) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalabi osakonna juhataja või juhataja asetäitja kümne (10) tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui sotsiaalabi osakonnal tekib põhjendatud kahtlus taotlusele lisatud dokumentide alusel teenuse tegeliku saamise kohta, on sotsiaalabi osakonnal õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega kuni kolmkümmend (30) päeva, teatades sellest kirjalikult taotluse esitajale.

  (3) Kui taotlust ei rahuldata, saadab sotsiaalabi osakond taotlejale vastuse viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Toetus määratakse dokumentaalselt tõestatud lapsehoiuteenuse kulutuste alusel kalendrikuu jooksul tehtud lapsehoiuteenuse kulutuste ulatuses mitte rohkem, kui linnavalitsuse poolt kehtestatud määras.

  (5) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole kümne (10) päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded

  Lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutajale esitatavad nõuded sätestatakse sotsiaalhoolekande seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

§ 7.   Lapsehoiuteenuse osutamise kontrollimine

  (1) Linnavalitsuse esindaja(te)l on õigus lapse õiguste kaitseks kontrollida lapsehoiuteenuse osutamise kohta teenuse osutamise ajal, kas teenust osutatakse lapsele kohastes tingimustes ning koostada vormikohane akt.

  (2) Kontrollifunktsiooni täites ei võta linnavalitsus endale vastutust teenuse osutamise tagajärgede eest ega vabasta teenuse osutajat ega lapsevanemat või temaga võrdsustatud isikut vastutusest lapse heaolu eest.

  (3) Kontrolli tulemustest teavitatakse lapsevanemat, eestkostjat või hooldajat.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid, samuti muudel sotsiaalseadustiku üldosa seadusega ettenähtud juhtudel. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib linnavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Maardu Linnavolikogu 25.01.2011 määrus nr 41 „Lapsehoiutoetuse maksmise ning lapsehoiuteenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json