HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2016, 9

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vastu võetud 24.05.2016 nr 66

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktiga 37

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ühe lapse kohta ja selle tasumise alused.

§ 2.   Osalustasu määra suurus ja teatavaks tegemine

  (1) Vanema, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, osalustasu määr ühes kuus ühe lapse kohta on 35,00 eurot kuus.

  (2) Vanema, kelle elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, osalustasu määr ühes kuus ühe lapse kohta on 47,00 eurot kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Vanem tasub vanema osalustasu igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

  (2) Osalustasu makstakse kogu kuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Lapse lasteasutusest puudumisel osalustasu ümber ei arvestata.

  (3) Kui lasteasutus on ajutiselt suletud (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne) rohkem kui kolm tööpäeva, arvestatakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavolikogu 30.09.2014 määrus nr 18 „Lapsevanemate osalustasu kehtestamine koolieelses munitsipaallasteasutuses” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine ja teavitamine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2016.

  (2) Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha määrus teatavaks lasteaedadele Sipsik, Rukkilill ja Rõõm ning avalikustada lapsevanematele Maardu linna veebilehel.

  (3) Lasteaedade Sipsik, Rukkilill ja Rõõm direktoritel teha määrus teatavaks oma lasteia lapsevanematele.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json