Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2016, 13

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.05.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib puuetega laste hooldajatele toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korda, samuti riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajatele makstava toetuse rahaliste vahendite ülejääva osa kasutamise tingimusi ning taotlemise ja eraldamise korda Sillamäe linnas.

  (2) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale (edaspidi hooldajatoetus) on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

  (3) Hooldajatoetust on õigus taotleda ühel rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elukohta omaval raske või sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal, võõrasvanemal või perehoolduslepingu alusel last hooldaval isikul (edaspidi hooldaja), kes tegelikult elab puudega lapsega samal aadressil Sillamäe linnas ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (4) Hooldusvajadus on Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud hindamismetoodika alusel tuvastatud kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

§ 2.   Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetuse määr on 20 eurot.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldaja Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi osakond) määruse lisas toodud vormikohase kirjaliku taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) Arstliku Ekspertiisi Komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan;
  4) abielutunnistus ja (võõras)vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
  5) eestkostja määramise kohtulahend või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem.

  (3) Kui hooldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab osakond hooldajat sellest kirjalikult, andes hooldajale 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui hooldaja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jätab osakonna teenistuja taotluse läbi vaatamata.

§ 4.   Hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajaduse hindamiseks kasutab osakond puudega lapse rehabilitatsiooniplaani, Sotsiaalministeeriumi juhtumiplaani või teist Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud hindamisinstrumenti.

  (2) Osakonna teenistujal on õigus külastada hooldusvajaduse väljaselgitamiseks hooldaja ja puudega lapse kodu ning küsitleda puudega lapse lähedasi või teisi asjasse puutuvaid isikuid.

  (3) Vajadusel osakonna teenistuja selgitab puudega lapse elukohas välja hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

§ 5.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Osakonna teenistuja otsustab, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud juhul, hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamisest. Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud juhul teeb osakonna teenistuja otsuse 30 tööpäeva jooksul, arvates kodukülastuse teostamist, võttes arvesse kodukülastuse teostamisel tuvastatud asjaolud.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldaja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba;
  3) osakonna otsuses määratud kordushindamise tähtajani.

  (3) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) hooldajale, kes saab riiklikku pensioni;
  2) hooldajale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  3) hooldajale, kelle puudega laps viibib hoolekandeasutuses;
  4) hooldajale, kes keeldub hooldusvajaduse hindamise läbiviimisest.

  (4) Käesoleva määruse järgi määratud toetuse tähtaja möödumisel on hooldajal õigus esitada uus taotlus vastavalt määruse paragrahvile 3.

  (5) Osakonna teenistujal on õigus määrata toetust erandkorras Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni (edaspidi sotsiaalkomisjon) ettepanekul.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisele järgneval kuul jooksva kuu eest alates 5. kuupäevast. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani või käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhtudel hooldajatoetuse maksmise lõpetamise kuule järgneva kuuni.

  (2) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

  (3) Hooldajatoetust makstakse Sillamäe linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

  (2) Hooldaja on kohustatud teavitama osakonda kirjalikult tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel tagastab hooldaja vabatahtlikult enammakstud hooldajatoetuse. Kui hooldaja keeldub saadut vabatahtlikult hüvitamast, võib Sillamäe Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse.

§ 8.   Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite ülejäägi kasutamine

  Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite ülejääki võib kasutada puudega lastele ja nende peredele alljärgnevateks toetusteks:
  1) puudega laste ja nende perede nõustamiste korraldamiseks;
  2) puudega lastele koolivaheaegadel laagris osalemise tasumiseks;
  3) puudega lastele ja nende peredele transporditeenuse osutamise hüvitamiseks sõiduks ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;
  4) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanis soovitatud teenuste osutamiseks ja abivahendite soetamiseks;
  5) puudega lapse eluaseme kohandamise osaliseks hüvitamiseks;
  6) puudega lapse ja nende peredele eluaseme ruumide ülalpidamine osaliseks hüvitamiseks;
  7) puudega lastele ja nende peredele raske majandusliku olukorra leevendamiseks;
  8) puudega laste peredele toimetulekukoolituse korraldamise kompenseerimiseks.

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Käesoleva määruse pargrahvis 8 nimetatud toetuse saamiseks esitab hooldaja osakonnale taotluse koos puudega lapsele osutatud teenuste kuludokumentidega. Taotleda võib 6 kuu jooksul pärast kulu kandmist, millega seoses toetust taotletakse.

  (2) Esmakordsel pöördumisel tuleb lisaks taotlusele esitada:
  1) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel lapse sünnitunnistus;
  2) otsus lapse puude raskusastme kohta;
  3) kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
  4) lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  5) taotleja või teenuse osutaja pangakonto number.

§ 10.   Toetuse eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Käesoleva määruse pargrahvis 9 nimetatud taotluse vaatab läbi ja otsustab toetuse eraldamise või sellest keeldumise sotsiaalkomisjon. Ühe taotleja kohta eraldatavate vahendite piirmäär on 100 eurot aastas.

  (2) Toetus kantakse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole.

  (3) Puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamiseks vajalike toetavate sotsiaalteenuste arendamise ja/või teenuste osutamise korraldamise kuludeks ja sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimine otsustatakse osakonna ettepanekul.

  (4) Osakonna teenistuja peab arvestust toetuse eraldamise ja kasutamise kohta ning esitab sellekohase teabe sotsiaalkomisjonile.

§ 11.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 29. mai 2014. a määrus nr 15 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord“ (RT IV, 13.04.2016, 96).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json