HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tamsalu Lasteaia Krõll põhimäärus

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2017, 1

Tamsalu Lasteaia Krõll põhimäärus

Vastu võetud 24.05.2017 nr 7
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lg 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Õiguslik seisund ja haldusala

  (1) Tamsalu Lasteaed Krõll (edaspidi lasteaed) on Tamsalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

  (3) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Tamsalu valla haldusterritoorium.

  (4) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.   Nimi, asukoht ja tööaeg

  (1) Lasteaia ametlik nimetus on Tamsalu Lasteaed Krõll.

  (2) Lasteaia postiaadress on Metsa tn 1, 46107 Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond.

  (3) Lasteaed tegutseb kahes eraldi asetsevas hoones: Metsa tn 1 Tamsalu linnas ja Ülase 14 Sääse alevikus.

  (4) Lasteaia lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 3.   Liik ja struktuur

  (1) Lasteaed on õppeasutus koolieast noorematele lastele.

  (2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele ja lasteaiarühmad kuni seitsmeaastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (3) Lasteaia rühmade liigid ja laste arvu rühmas kinnitab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega, arvestades koolieelse lasteasutuse seadusega kehtestatud piirmäärasid.

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja eelarve

  (1) Lasteaial on oma nimega pitsat.

  (2) Lasteaed võib dokumendiplankidel kasutada oma logo.

  (3) Lasteaed kasutab vallavalitsuse arvelduskontosid.

  (4) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Tamsalu Vallavolikogu.

  (5) Lasteaia rahastamine toimub valla- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Õppekeel ja asjaajamine

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (2) Asjaajamiskeel on eesti keel.

  (3) Lasteaed lähtub asjaajamise korraldamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast.

  (4) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ning nende täitmise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lasteaia tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED, ARENGUKAVA 

§ 7.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieast noorematele lastehoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (3) Lasteaed:
  1) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, lasteaia pidaja, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega;
  2) loob töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks.

§ 8.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava, mis lähtub Tamsalu valla arengukavast.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

  (4) Arengukava kinnitab vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppeaasta

  Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta kestab õppe algusest ühe kalendriaasta 1. septembril ja kestab uue õppeaasta alguseni järgmise kalendriaasta 31.augustini.

§ 10.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 11.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, valla kultuurilist ning looduslikku omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (2) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma vanemate koosolekud, vajadusel vanemate üldkoosolekud ning lapse õpetaja ja vanema vahelised vestlused lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks.

§ 12.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 13.   Lapse tervise kaitse

  (1) Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ja edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

  (2) Lasteaed on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga (kättesaadav: http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik) ning järgib laste tervislikku arengut terviklikult.

4. peatükk LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma õigeaegselt Tamsalu Vallavolikogu otsusel kehtestatud lasteaia muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra;
  4) pidama kinni lasteaia headest tavadest.

5. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 17.   Direktor

  (1) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on käesolevas põhimääruses ja tema töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktor esitab kord aastas hiljemalt 1. novembriks vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, terviseedendamisest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest.

  (5) Direktori äraolekul (puhkus, lähetus, haigus vms) asendab teda õppealajuhataja või direktori poolt volitatud isik volituses antud ulatuses.

  (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja viib läbi vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (7) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (8) Direktor annab lasteaia sisemise töö korraldamiseks käskkirju.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu tööd korraldab lasteaia õppealajuhataja.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse vastavalt lasteaias kehtestatud asjaajamiskorrale.

§ 19.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Rühma vanemate esindaja valitakse iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul rühma vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks olla iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, kes annab nõusoleku hoolekogu töös osalemiseks.

  (4) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt. Õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Valla esindaja nimetatakse hoolekogusse vallavalitsuse poolt.

  (6) Direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud.

  (7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest.

  (10) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (11) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis;
  3) kinnitab direktori poolt esitatava lasteaia kodukorra;
  4) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  6) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  7) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  8) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  9) otsustab teisi seaduse või volikogu õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (12) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni vallavalitsuse poolt.

6. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 20.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid: direktor, õppealajuhataja, õpetajad, eripedagoogid, logopeedid;
  2) tervishoiutöötaja;
  3) lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 21.   Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

  (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles ning kontrollib töölepingutest tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist lasteaia direktor.

§ 22.   Konkursi korraldamine

  Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi.

§ 23.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali tööülesanded, vastutus, kohustused ja õigused määratakse kindlaks käesolevas põhimääruses, töökorralduse reeglites, tööülesannete kirjeldustes, töölepingus ja teistes töösuhteid reguleerivates õigusaktides.

  (2) Töökorralduse reeglid kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ja teeb selle töötajatele teatavaks vastavalt asutuses kehtestatud asjaajamiskorrale.

  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 24.   Lasteaia ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Tamsalu Vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaia personali ja lapsevanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 25.   Põhimääruse muutmine

  (1) Põhimääruse muutmiseks võivad ettepanekuid esitada lasteaed, hoolekogu ja vallavalitsus.

  (2) Muudatused peavad heaks kiitma hoolekogu ja vallavalitsus.

  (3) Põhimäärust muudab Tamsalu Vallavolikogu.

§ 26.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Tamsalu Vallavolikogu 26.10.2010 määrus nr 14 „Tamsalu Sääse Lasteaia põhimääruse kinnitamine“;
  2) Tamsalu Vallavolikogu 26.10.2010 määrus nr 15 „Tamsalu Lasteaia Krõll põhimääruse kinnitamine“.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json