Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 1

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev Paide linna elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, spordi, noorsoo, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse edendamiseks ning ürituste korraldamiseks.

  (3) Toetust saab taotleda Paide linnas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või füüsiline isik (edaspidi taotleja).

  (4) Paide linna eelarvega eraldatakse vahendid mittetulundusliku tegevuse toetamiseks (edaspidi fond).

  (5) Korra alusel antakse fondist rahalist tegevustoetust, projektitoetust ja kaasfinantseerimise toetust. Projektitoetuse vahenditest moodustatakse projektitoetuse reserv.

  (6) Korra alusel ei toetata:
  1) Paide linna ametiasutuse hallatavat asutust;
  2) korteriühistuid;
  3) vara soetamist füüsilisele isikule ja seltsingule;
  4) töötasude, sealhulgas projektijuhtimise tasu maksmist.

  (7) Tegevustoetust ei anta Paide linna ametiasutuse hallatava asutuse huviringile, kultuurikollektiivile, stuudiole jms, kelle toetus nähakse ette asutuse eelarves.

  (8) Paide Linnavalitsus (edaspidi valitsus) kinnitab korraldusega pärast linnaeelarve vastuvõtmist mitte hiljem kui 1. aprillil projektitoetuse osad taotlusvoorude vahel, tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusumma aastas ning projektitoetuse reservi suuruse.

  (9) Esimeses taotlusvoorus jagamata jäänud vahendid suunatakse reservi.

  (10) Ühe tegevuse toetamiseks ei saa taotleda mitut toetuse liiki.

§ 2.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) projektitoetus;
  3) kaasfinantseerimise toetus.

§ 3.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

  (2) Tegevustoetust saab taotleda:
  1) Paide linna territooriumil tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks korra § 1 lõikes 2 toodud valdkondades.
  2) lisaks punktis 1 nimetatule igal aastal eelarve seletuskirjas väljatoodud traditsiooniliste ürituste korraldaja.

  (3) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt üks aasta.

  (4) Tegevustoetuse abikõlbulik periood on 1. jaanuar kuni 31. detsember.

§ 4.   Projektitoetus

  (1) Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ning ajas piiritletud taotleja ühekordne tegevus või tegevuste kogum.

  (2) Projektitoetuse omafinantseering on toetuse saaja rahaline või mitterahaline panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

  (3) Projektitoetuse kaasfinantseering on projekti elluviimisse kaasatud partneri rahaline panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

  (4) Projektitoetuse abikõlbulik periood esimeses taotlusvoorus on 1. jaanuar kuni 31. detsember, teises taotlusvoorus on 1. mai kuni 31. detsember, kolmandas taotlusvoorus on 1. september kuni 31. detsember.

§ 5.   Kaasfinantseerimise toetus

  (1) Kaasfinantseerimise toetus on linna kaasfinantseering teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

  (2) Kaasfinantseerimistoetust antakse objektidele, mis on avalikus kasutuses.

§ 6.   Toetuste reserv

  (1) Toetuste reservist toetatakse korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevuste projekte, mida ei olnud võimalik ette näha enne käimasolevat taotlusvooru ning mille elluviimine toimub enne järgmist taotlusvooru.

  (2) Projektitoetuse reservi kasutamist projektide toetamisel võib otsustada linnavalitsus.

§ 7.   Toetamise põhimõtted ja suurus

  Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlgu ja võlgnevusi;
  2) toetuste kasutamise aruanded on esitatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt;
  3) investeeringu (hooned, seadmed) tegemiseks antakse kaasfinantseerimisetoetust mittetulundusühingule või sihtasutusele, mille lõpetamisel antakse põhikirja kohaselt pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  4) kaasfinantseerimise toetuse ülempiir on kehtestatud kaasfinantseerimise toetuse kogusumma;
  5) tegevustoetuse ülempiir § 3 lõikes 2 punktis 1 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule on 400 eurot, külamaja ülal pidavale mittetulundusühingule on tegevustoetuse ülempiir 600 eurot;
  6) tegevustoetuse suuruse § 3 lõikes 2 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või seltsingule määrab volikogu linnaeelarves;
  7) projektitoetuse ülempiir on 2000 eurot.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada Paide Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) toetuse saamise aastale eelneva aasta 1. oktoobriks vormikohane taotlus.

  (2) Projektitoetuse taotlused esitatakse esimesse taotlusvooru 1. oktoobriks, teise taotlusvooru 1. märtsiks ja kolmandasse taotlusvooru 1. juuliks.

  (3) Projektitoetuse reservist toetuse saamiseks saab esitada linnavalitsusele vormikohase taotluse kahe projektitoetuse vooru vahel.

  (4) Kaasfinantseeringu toetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul.

  (5) Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga. Taotluses näidatakse eelarve täiseurodes.

  (6) Seltsingul tuleb esmakordsele taotlusele lisada ühise tegutsemise lepingu koopia. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

  (7) Taotluste vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb linnavalitsuse spetsialist (edaspidi menetleja).

  (2) Menetleja kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning esitatud andmete õigsust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest linnakantseleis.

  (3) Kui taotleja ja taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jätab linnavalitsus taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  (4) Linnavalitsus jätab taotleja, kes ei ole korra § 12 lõikes 3 nimetatud tähtajaks esitanud varem saadud toetuse kasutamise aruannet, taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul. Taotlejale, kes ei esitanud aruannet tähtaegselt, ei anta toetust ühe aasta jooksul arvates aruande esitamise päevast.

  (5) Projektitoetuse reservist raha eraldamisel lähtub linnavalitsus käesoleva korra § 10 lõikes 2 toodud hindamispõhimõtetest ja lisas 1 toodud hindamiskriteeriumitest. Taotlused ei läbi hindamiskomisjoni.

  (6) Projektioetuse reservist toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest linnakantseleis.

§ 10.   Projektitoetuse taotluse hindamine

  (1) Projektitoetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsuse moodustatud komisjon

  (2) Komisjoni liikmed lähtuvad hindamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) taotluse vastavus korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevustele;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Paide linna haldusterritooriumil või on seotud Paide linna esindamisega;
  3) tegevus on suunatud Paide linna elanikele või on nende huvides;
  4) tegevus on kooskõlas Paide linna arengukavaga;
  5) mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
  6) otsesed kasusaajad ja nende arv;
  7) tegevuse jätkusuutlikkus;
  8) projekti uudsus;
  9) traditsioonide jätkamine;
  10) oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu.

  (3) Projektitoetuse taotlused vaatab komisjon läbi 10 tööpäeva jooksul pärast linnavalitsuselt taotluste saamist. Esimese vooru projektitoetuse taotlused edastab linnavalitsus komisjonile mõistliku aja jooksul pärast korra § 1 lg 8 nimetatud otsuse tegemist.

  (4) Hindamiskriteeriumid, nende osakaalud ja hindepunktid on määruse lisa 1. Individuaalne hindamisleht on määruse lisa 2. Koondhindamisleht on määruse lisa 3.

  (5) Komisjoni koosoleku protokoll, mis sisaldab antud hindepunktide põhjendusi, esitatakse linnavalitsusele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

§ 11.   Toetuse eraldamise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Projektitoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb linnavalitsus otsuse. Projektitoetuse taotluse osalise rahuldamise korral informeeritakse toetuse taotlejat enne linnavalitsuse korralduse andmist.

  (2) Tegevustoetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb linnavalitsus otsuse pärast linna eelarve vastuvõtmist.

  (3) Projektitoetuse reservist ja kaasfinantseerimise toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates.

  (4) Linnavalitsuse otsustus vormistatakse korraldusega.

  (5) Linnavalitsuse korralduse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning lepingu edastab linnavalitsus taotlejale 10 tööpäeva jooksul linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates.

  (6) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks linnavalitsuse korraldusega.

  (7) Kuni 100 euro suuruse toetuse puhul lepingut ei sõlmita.

§ 12.   Toetuse maksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse linnavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arvelduskontole lepingus märgitud tähtajal ja summas. Linnavalitsus võib toetuse saajaga kokku leppida, et toetussumma ulatuses tasutakse konkreetse tegevusega seotud kulud kuludokumentide alusel.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib linnavalitsus.

  (3) Tegevustoetuse ja projektitoetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast tegevustoetuse kasutamise tähtaja või projekti lõppemist.

  (4) Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud tagastama projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 10 tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande kinnitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 eurot, kasutamata jäänud osa ei tagastata.

  (6) Linnavalitsus nõuab toetuse tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud.

§ 13.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Paide Linnavolikogu 16. detsembri 2004 määrus nr 36 „Paide linna eelarvest hoolekande valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetuse andmise kord“;
  2) Paide Linnavolikogu 17. mai 2007 määrus nr 18 „Ühekordsete toetuste andmise korra kehtestamine“;
  3) Paide Vallavolikogu 20. detsembri 2012 määrus nr 26 „Kodanikualgatuslike projektide toetamise kord“;
  4) Paide Vallavolikogu 27. novembri 2014 määrus nr 25 „Spordiürituste projektide toetamise kord“;
  5) Roosna-Alliku Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 määrus nr 1 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“.

§ 14.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Käesoleva määruse jõustumiseni kehtivad seni kehtinud õigusaktid.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

  (3) Määrust rakendatakse 2019. aasta ja sellele järgnevate aastate suhtes, võttes arvesse käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (4) Määruse § 8 lõiget 1 ja lõiget 2 rakendatakse 1. oktoobrist 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa 1. Hindamiskriteeriumid

Lisa 2. Individuaalne hindamisleht

Lisa 3. Koondhindamisleht

/otsingu_soovitused.json