Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 4

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 31.05.2018 nr 27
, osaliselt 01.07.2018 , osaliselt 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1. Türi Vallavalitsuse põhimääruse muutmine
Türi Vallavolikogu 16. novembri 2018 määrust nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (edaspidi põhimäärus) muudetakse järgmiselt:
1) põhimääruse § 12 punkt 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„2) omavalitsusüksuse organite (Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse) ja ametiasutuse teabehalduse korraldamine ja tagamine, kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine või vastavalt pädevusele õigus- ja haldusaktide andmine;“;
2) põhimääruse § 12 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
3) põhimääruse § 30 punkt lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivates seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest. Töötajale laienevad käesoleva määruse § 34
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded.“;
4) põhimääruse § 34 lõige 2 muudetakse ning kehtestatakse järgmiselt:
“(2) Ametnik peab tundma asutuse teabehalduse põhimõtteid ning ametiülesannete täitmiseks vajaliku teabe menetlemisel lähtuma asutuse teabehaldust ja küberkaitset reguleerivatest juhistest ning eeskirjadest. Isikuandmete töötlemisel on ametnik kohustatud täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu füüsiliste isikuandmete kaitse üldmäärust ja riiklike ning ametiasutuse isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte, eeskirju ja juhiseid ning Andmekaitse Inspektsiooni juhiseid.“;
5) põhimääruse § 40 lõike 1 punkt 19 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„19) Väätsa eakate kodu;“;
6) põhimääruse § 40 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Ametiasutuse hallatavad asutused on:
1) Käru Põhikool;
2) Käru Raamatukogu;
3) Käru Rahvamaja;
4) Laupa Põhikool;
5) Retla-Kabala Kool;
6) Türi Lasteaed;
7) Türi Muusikakool;
8) Türi Põhikool;
9) Türi Toimetulekukool;
10) Türi Ühisgümnaasium;
11) Türi Haldus;
12) Türi Kommunaalasutus;
13) Türi Kultuurikeskus;
14) Türi Muuseum;
15) Türi Noortekeskus;
16) Türi Päevakeskus;
17) Türi Raamatukogu;
18) Väätsa eakate kodu;
19) Väätsa Lasteaed Paikäpp;
20) Väätsa Põhikool;
21) Väätsa Raamatukogu;
22) Väätsa Rahvamaja;
23) Väätsa Tervisekompleks.“;
7) põhimääruse § 40 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Ametiasutuse hallatavad asutused on:
1) Käru Põhikool;
2) Käru Raamatukogu;
3) Laupa Põhikool;
4) Retla-Kabala Kool;
5) Türi Lasteaed;
6) Türi Muusikakool;
7) Türi Põhikool;
8) Türi Toimetulekukool;
9) Türi Ühisgümnaasium;
10) Türi Haldus;
11) Türi Kommunaalasutus;
12) Türi Kultuurikeskus;
13) Türi Muuseum;
14) Türi Noortekeskus;
15) Türi Päevakeskus;
16) Türi Raamatukogu;
17) Väätsa eakate kodu;
18) Väätsa Lasteaed Paikäpp;
19) Väätsa Põhikool;
20) Väätsa Raamatukogu;
21) Väätsa Tervisekompleks.“.
§ 2. Rakendussätted
(1) Määruse § 1 punktid 1-5 jõustuvad kolmandal päeval määruse Riigi Teatajas avaldamisest arvates.
(2) Määruse § 1 punkt 6 jõustub 1. juulil 2018.
(3) Määruse § 1 punkti 7 jõustub 1. septembril 2018.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json