Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu Kantselei põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 11

Kose Vallavolikogu Kantselei põhimäärus

Vastu võetud 31.05.2018 nr 26

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ § 14 lg 2 ja Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 23 „Kose Vallavolikogu töökord“ § 1 lg 5 ja § 2 lg 2 p 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose Vallavolikogu Kantselei (edaspidi kantselei) on Kose valla ametiasutus, mille põhiülesandeks on Kose Vallavolikogu (edaspidi volikogu) asjaajamise ja majandusliku teenindamise korraldamine ning komisjonide töö tagamine.

  (2) Kantselei asukoht on Kose vald, Kose alevik. Kantselei aadress on Hariduse tn 1, Kose alevik, 75001 Kose vald.

  (3) Kantselei moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Kose Vallavolikogu esimehe (edaspidi volikogu esimees) ettepanekul volikogu.

  (4) Kantseleil on oma nime ning Kose valla vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid.

  (5) Kantselei tegevust finantseeritakse Kose valla eelarvest ja kantselei tegutseb talle eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (6) Kantselei struktuuri, teenistuskohtade koosseisu, palgamäärad ja palgatingimused esitab volikogule kinnitamiseks volikogu esimees volikogu sekretäri ettepanekul.

  (7) Kantselei on aruandekohustuslik volikogu ees.

  (8) Kantselei juhindub oma tegevuses riigi ja Kose valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Kantselei ülesanded

  (1) Kantselei põhiülesanne on volikogu, volikogu esimehe ja aseesimehe, volikogu liikmete, eestseisuse ja komisjonide teenindamine ja nende asjaajamise korraldamine ning volikogu, volikogu esimehe ja aseesimehe ning volikogu liikmete, eestseisuse ja komisjonide tööks vajalike organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine.

  (2) Kantselei täidab järgmisi ülesandeid:
  1) volikogu asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
  2) volikogu elektroonilise asjaajamise tagamine;
  3) volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine kooskõlastatult volikogu esimehega;
  4) komisjonide koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimise korraldamine, komisjonide tehnilise teenindamise tagamine ja komisjonide töö avalikustamine koostöös volikogu komisjonide esimeestega;
  5) volikogu istungite protokollimise, helisalvestise ja vajadusel internetiülekande tegemise korraldamine ning eestseisuse ja komisjonide koosolekute protokollimine;
  6) volikogu määruste ja otsuste vormistamine;
  7) peab arvestust volikogu menetlusse esitatud määruste ja otsuste eelnõude ning muu dokumentatsiooni osas ning tagab nende registreerimise, edastamise, avalikustamise, süstematiseerimise ja säilitamise;
  8) volikogu menetlusse esitatud eelnõude, vastuvõetud õigusaktide ja istungite protokollide avalikustamine Kose valla veebilehel ja Kose valla dokumendiregistris;
  9) korraldab vallavolikogule adresseeritud elanike teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste ja avalduste läbivaatamist, vajadusel vastamist ning elanike vastuvõttu;
  10) nõustab volikogu liikmeid, volikogu esimeest, eestseisust, komisjone ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude esitajaid;
  11) arvamuse andmine volikogu õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja normitehnika nõuetele ning ettepanekute tegemine eelnõude vastavusse viimiseks seaduste ja nõuetega;
  12) korraldab volikogu kohtus esindamist;
  13) kindlustab kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise;
  14) volikogu esindusürituste, vastuvõttude korraldamine;
  15) volikogu liikmetele õppe- ja koolitusvõimaluseks kaasabi osutamine;
  16) valdab, kasutab ja käsutab kantselei valitsemisele antud vallavara.

  (3) Kantselei täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 3.   Kantselei õigused ja kohustused

  (1) Kantseleil on õigus:
  1) Saada teistelt valla ametiasutustelt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega ühingutelt informatsiooni, andmeid, aruandeid, seletusi, seadusandlikke akte ja muid dokumente kantseleile pandud ülesannete täitmiseks;
  2) esitada volikogu esimehe kaudu kantselei pädevusse kuuluvate küsimuste kohta volikogu õigusaktide eelnõusid;
  3) pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi, sõlmida kokkuleppeid ja lepinguid;
  4) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
  5) esitada volikogu esimehele ettepanekuid kantselei pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks.

  (2) Kantselei on kohustatud:
  1) Täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) korraldama käesolevas põhimääruses sätestatud ja volikogu teiste õigusaktidega kantseleile pandud ülesannete täitmise;
  3) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
  4) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  5) edastama vallavalitsuse struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  6) kantselei tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 4.   Kantselei juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Kantseleid juhib volikogu sekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist volikogu esimees. Volikogu sekretär ametijuhendi kinnitab volikogu esimees.

  (2) Volikogu sekretär planeerib ja juhib kantselei tegevust. Volikogu sekretäri ülesandeks on tagada kantselei majanduslik ja organisatsiooniline funktsioneerimine ning kantselei teenistujate igapäevase tegevuse koordineerimine.

  (3) Volikogu sekretär tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja esindab kantseleid nende täitmisel ning vastutab käesolevas põhimääruses sätestatud ja volikogu poolt kantseleile seaduse alusel pandud ülesannete õigeaegse, täpse ja õiguspärase täitmise eest.

  (4) Volikogu sekretäri ja teiste teenistujate ülesanded sätestatakse täpsemalt ametijuhendis.

  (5) Volikogu sekretäri äraolekul asendab teda volikogu esimehe poolt määratud isik.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.09.2018.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json