HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mõisaküla Kooli põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 14

Mõisaküla Kooli põhimäärus

Vastu võetud 23.05.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Mõisaküla Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on aadressil Pärnu tn 39, Mõisaküla linn, Mulgi vald, 69302, Viljandi maakond, Eesti Vabariik.

§ 3.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on munitsipaalkool põhihariduse omandamiseks.

  (2) Kool on Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimetusega pitsat ning sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Mulgi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6.   Õppe- ja asjaajamisekeel

  Õppetöö ja asjaajamine koolis toimub eesti keeles.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmist ja põhihariduse omandamist;
  2) luua õpilastele tingimused heatasemelise põhihariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ja omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
  3) pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õppekeskkonda.

§ 8.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua ajakohase ja eakohase sisustusega õppekeskkond ning kasutada eakohast, esteetilist ja individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, mis toetavad õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
  2) aidata kaasa õpilaste võimetekohasele arengule ja isiksuse kujunemisele;
  3) luua tingimused õpilastele huvi-, kultuuri- ja sporditegevuseks;
  4) pakkuda õpilastele tugisüsteeme õpiraskuste ennetamiseks ja nendega toimetulekuks;
  5) luua võimalused õppimiseks hariduslike erivajadustega õpilastele, korraldada tugi- ja nõustamisteenuste süsteemne rakendamine;
  6) hoida ja tugevdada õpilaste tervist ning soodustada nende emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd õpilase vanemaga või eestkostjaga (edaspidi vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
  8) luua koolitöötajatele kaasaegsed ja turvalised töö- ja olmetingimused ning võimalused professionaalseks enesearendamiseks;
  9) väärtustada eesti rahvust ja kultuuri ning paikkonna eripära;
  10) kujundada sotsiaalne keskkond, mis võimaldab mõista erinevatest rahvustest inimesi ja teha nendega koostööd;
  11) tutvustada oma tegevust üldsusele;
  12) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult.

3. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Struktuur

  (1) Koolis on 1. – 9. klass.

  (2) Kooli õppetegevus toimub statsionaarses vormis.

  (3) Kooli juures töötavad vajadusel pikapäevarühm/pikapäev, hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud rühm või klass, muud õpiabirühmad, aine- ja huviringid ning kursused.

  (4) Koolis võib moodustada liitklasse.

  (5) Koolis on raamatukogu. Kooli raamatukogu kogud on otstarbejärgi õppekirjanduse kogud. Põhikogu osas täidab kooliraamatukogu ülesannet Mõisaküla raamatukogu, mis asub kooliga samas hoones.

§ 10.   Õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks koolis on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis määrab koolis antava põhihariduse õppe eesmärgid ja ajalise korralduse, kohustuslike- ning valikainete loendi, kavad ja valikuvõimalused.

  (2) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor, kuulates ära õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (3) Kool valib valikained vastavalt vajadustele ja võimalustele ning arvestades pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

  (4) Koolil on õigus koostada põhikooli riikliku õppekava järgi põhiharidust omandavale õpilasele individuaalne õppekava haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra alusel.

§ 11.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib lisaks õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust, milleks on koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine ja aine- ja ringitundide läbiviimine, kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda tegevuses osalejate kaasrahastamisel, arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

§ 12.   Pikapäevarühm

  Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi, mis pakuvad õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, õppeülesannete täitmisel ning huvide arendamisel.

§ 13.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Lõpuklassis on õppe- ja eksamiperioodiks kokku 185 õppepäeva. Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

  (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

  (6) Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seadusega kehtestatud piirnormi.

  (7) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis ning käitumist ja hoolsust vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja kooli õppekavas kehtestatud korras.

  (8) Kooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Kooli lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

  (9) Kooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT, ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Kooli vastuvõtt

  (1) Esimesse klassi võetakse õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks või kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema soovist.

  (2) Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Õpilaste arvestust peetakse kooli õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 15.   Õpilaspilet

  Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 16.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) osaleda õppetöös;
  2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt;
  3) saada õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks õpetajatelt täiendavat abi õpetajate tööaja piires;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, vastavalt kooli päevakavale ja üldtööplaanile;
  6) saada nõustamist ja koolis pakutavaid tugispetsialistide teenuseid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise osas;
  8) moodustada koolis õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda;
  9) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  10) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  11) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema talle kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) kasutama talle määratud tugimeetmeid;
  4) järgima tervislikke eluviise;
  5) käituma lugupidavalt kaasinimestega ja järgima üldtunnustatud viisakusreegleid;
  6) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selles kirjapandud nõuete rikkumise eest;
  7) täitma talle kohaldatud mõjutusmeetmeid;
  8) hoidma kooli head mainet;
  9) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  10) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 17.   Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

§ 18.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor, kui selleks avaldab soovi vähemalt 10 õpilast. Õpilasesinduse valimises osalevad kõik 4. –9. klasside õpilased. Õpilasesindus valitakse 7. –9. klasside õpilaste hulgast õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajadusel koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (5) Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks, kui selle poolt hääletab üle poole õpilaskonnast. Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele või muudele õigusaktidele ja tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 19.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning oma lapse õiguste ja kohustuste kohta;
  3) olla teavitatud lapse õppest puudumistest;
  4) olla teavitatud lapse hinnetest;
  5) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldamisest ja planeeritavatest üritustest;
  6) osaleda vanemate koosolekul;
  7) vajadusel algatada vanemate koosoleku kokkukutsumine;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse, osaleda hoolekogu liikmeks valituna kooli töös ja juhtimises;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) taotleda vajadusel õpilasele koduõpet;
  11) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks õppenõukogu, hoolekogu või direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike järelevalveorganite poole;
  12) kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) tagama õpilase koolikohustuse täitmine;
  2) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) teavitama kooli lapse õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist ja neid kasutama;
  8) osalema kooli kutsel lapse käitumise arutamisel;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

5. peatükk KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 21.   Personali koosseis

  (1) Kooli personali koosseisu määrab direktor ja esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (2) Direktor, õpetaja ega muu õppe- ja kasvatusalal töötav isik ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku alusel või karistatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

§ 22.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ning töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Personali ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

  (3) Personali tööülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, direktori poolt kehtestatud töökorraldusreeglites, töötaja ametijuhendi- ja töölepinguga.

§ 23.   Konkursi korraldamine

  Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 24.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Mulgi valla õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab, lõpetab ja ütleb üles vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kooli direktor riigi ja Mulgi valla õigusaktidega kehtestatud korras:
  1) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukoguga, hoolekoguga, õpilasesindusega ja kooli pidajaga;
  2) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib koostöös vallavalitsusega kooli finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega, sõlmib igapäevases õppe- ja majandustegevuse raames kooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
  5) esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti ja eelarve muudatused;
  6) teeb ettepaneku vallavalitsusele kooli struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamiseks;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab, lõpetab ja ütleb üles töötajatega töölepingud;
  8) annab oma pädevuse piires kooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) kehtestab kooli õppekava, päevakava, pikapäevarühma/pikapäeva töökorralduse, kodukorra, hädaolukorra lahendamise plaani, sisehindamise korra ja aruande, õpilastega peetava arenguvestluse tingimused ja korra;
  11) korraldab kooli õpilaste ja personali vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning kaitse hädaolukorras;
  12) korraldab pedagoogide ametikoha täitmiseks konkursi;
  13) kutsub kokku ja korraldab esimese õpilasesinduse valimise ning kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;
  14) kutsub kokku vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas.

  (3) Direktor on hoolekogu eest aruandekohustuslik.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud isik.

  (5) Direktori vaba ametikoha täimiseks kuulutatakse välja konkurss.

§ 25.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb koolis õppenõukogu.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on pedagoogid.

  (3) Õppenõukogu tegutseb Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 26.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (4) Hoolekogu:
  1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
  3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja kodukorra ning nende muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  5) avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande, kooli eelarve projekti ja õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  6) nimetab oma esindaja(d) komisjonide koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
  7) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

7. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 27.   Vara

  (1) Kooli vara moodustavad koolile valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

  (2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 28.   Eelarve

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve projekti kiidavad heaks hoolekogu ja vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.

§ 29.   Rahalised vahendid

  (1) Kooli rahastatakse riigi- ja vallaeelarvest, laekuvatest toetustest ja annetustest, õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ning muudest põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (2) Kooli kulud katab vald, lähtudes vallaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 30.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamise korraldamisel lähtub kool asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid ja eelarve täitmise aruandeid vastavalt
õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 31.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 32.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab kooli pidaja õigusaktidega sätestatud alustel ja korras

  (2) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja teadusministeeriumi, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Mõisaküla Linnavolikogu 03. veebruari 2011 määrus nr 2 „Mõisaküla Kooli põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json