Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 15

Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 23.05.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, § 371 ja § 372 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Narva-Jõesuu linna põhimääruse §45 ja § 46 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva-Jõesuu linna arengukava (edaspidi arengukava) ja Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) koostamise, avalikustamise, kinnitamise ja muutmise kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) linna arengukava – linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele;
  2) eelarvestrateegia – arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa;
  3) vastutavate valdkondade juhid – linnavalitsuse osakondade juhid, hallatavate asutuste ja linna mõju all olevate juriidiliste isikute juhtivate organite liikmed;
  4) valdkonna arengukava – linna arengukavast lähtuv eesmärkide saavutamist kajastav dokument, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse ühte tegevusvaldkonda;
  5) hallatava asutuse arengukava – linnavalitsuse hallatava asutuse arengukava, mis käsitleb asutuse tegevuse eesmärki ja toimimise edendamise abinõusid;
  6) arengukava, eelarvestrateegia, valdkonna arengukava ja hallatava asutuse arengukava – koos nimetatud arengudokumendid.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Arengudokumendid on aluseks eri eluvaldkondade arengu kavandamisele ja koordineerimisele, linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel ja investeeringuprojektide kavandamisel ning kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

  (2) Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ja ei tohi olla vastuolus.

  (3) Arengudokumendid vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas. Arengudokumentide erakorralisel muutmisel kehtestab linnavalitsus arengudokumentide menetlemiseks korraldusega tähtajad.

2. peatükk Linna arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 4.   Linna arengukava

  (1) Linna arengukava koostatakse kogu Narva-Jõesuu linna territooriumi kohta.

  (2) Arengukavas esitatakse vähemalt:
  1) linna majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
  2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
  3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
  4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni;
  5) investeeringute kava.

  (3) Täiendava arengukava võib koostada:
  1) linna mõne territooriumi kohta;
  2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas linna arengukavaga.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud täiendav arengukava sisaldab tegevuskeskkonna hetkeolukorra analüüsi, ei pea seda arengukavas esitama.

  (6) Linna arengukava peab olema kooskõlas üldplaneeringuga ja hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat.

  (7) Linna arengukava peab olema kooskõlas seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega.

  (8) Linna arengukava hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (9) Ühinemislepingus kokkulepitud investeeringud või muud arendustegevused tuleb esitada arengukavas ja eelarvestrateegias.

  (10) Narva-Jõesuu linna arengukava täitmise eest vastutab linnavalitsus.

§ 5.   Eelarvestrateegia

  (1) Eelarvestrateegia on linna arengukavast tulenev finantsplaan, mis on aluseks linna eelarve koostamisel.

  (2) Eelarvestrateegia koostatakse linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

  (3) Eelarvestrateegia hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (4) Eelarvestrateegia sisaldab muuhulgas:
  1) linna majandusliku olukorra analüüsi ja prognoosi eelarvestrateegia perioodiks;
  2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikke, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavaid põhitegevuse tulusid;
  3) ülevaadet linna ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast;
  4) linna põhitegevuse eelmise aasta tulemit, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositavat põhitegevuse tulemit iga aasta lõpu seisuga;
  5) linna tegelikku netovõlakoormust eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavat netovõlakoormust iga aasta lõpu seisuga ;
  6) muud linna finantsjuhtimise korraldamiseks olulist informatsiooni.

  (5) Eelarvestrateegias sisalduvad ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed ja informatsioon esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud täpsusega.

§ 6.   Linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamine ja menetlemine

  (1) Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatab volikogu oma otsusega linnavalitsuse ettepanekul või omal algatusel.

  (2) Arengukava koostamist koordineerib linnavalitsus. Linna arengukava koostamiseks võib moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse liikmeid avaliku ja erasektori tasanditelt.

  (3) Linnavalitsus viib arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks läbi avalikud arutelud kõikide huvitatud isikutega (s.h. linnavolikogu liikmed, linnavolikogu komisjonide liikmed, külavanemad, linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid, struktuurüksuste juhid, linnavalitsuse ametnikud, linna elanikud ja teised huvitatud isikud).

  (4) Linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (edaspidi eelnõu) koostab linnavalitsus.

  (5) Koostatud eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavalitsus. Avalikkusele suunamisel otsustatakse:
  1) avaliku väljapaneku algus, kestus ja koht;
  2) ettepanekute esitamise vorm ja koht;
  3) avaliku arutelu toimumise aeg ja koht.

  (6) Linnavalitsus avalikustab eelnõu linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja lühiülevaate linna ajalehes.

  (7) Igal huvitatud isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sh ka e-posti teel.

  (8) Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab linnavalitsus avaliku arutelu. Linnavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ja muutmisse.

  (9) Linnavalitsus esitab eelnõu linnavolikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembril.

  (10) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia või selle muudatuste vastuvõtmise volikogu määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

  (11) Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse Narva-Jõesuu linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

  (12) Linnavalitsus esitab Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia tegevusvaldkondade kaupa eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

§ 7.   Linna arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Linna arengukava ülevaatamise ja muutmise algatab linnavalitsus omal algatusel.

  (2) Arengukava ülevaatamine on kohustuslik, kui kehtiv arengukava ei hõlma jooksva aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (3) Arengukava ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, tehakse täpsustused hetkeolukorra analüüsis ning vajadusel muudatusettepanekud tegevuskavasse, samuti muudetakse vajadusel arengukava kehtivuse perioodi.

  (4) Vastutavate valdkondade juhid esitavad linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks, kuid mitte hiljemalt kui 1. augustiks, arengukava koostamiseks järgmised andmed:
  1) ettepanekud arengukavasse;
  2) investeeringute vajadused arengukava perioodiks, arvestades oma alaeelarvete võimalikke mahtusid ja linna üldist finantsvõimekust.

  (5) Linnavalitsus esitab uuendatud arengukava koos muudatusettepanekutega volikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt 1. septembril.

  (6) Muudetud arengukava menetlemine, avalikustamine ja kinnitamine toimub vastavalt käesoleva määruse §-s 6 lg 2-12 sätestatule.

  (7) Linnavalitsus esitab igal aastal ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal linna majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus.

§ 8.   Eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Eelarvestrateegia tuleb üle vaadata iga kord, kui muudetakse arengukava. Kui arengukava muutmisega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (2) Ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmeid, majandusliku olukorra analüüsi ja prognoosi eelarvestrateegia perioodiks.

  (3) Muudetud eelarvestrateegia menetlemine, avalikustamine ja kinnitamine toimub vastavalt käesoleva määruse §-s 7 sätestatule.

§ 9.   Arengukava ja eelarvestrateegia seire

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia seire on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab linnavalitsus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Arengukava eesmärkide ja eelarvestrateegia täitmist mõõdetakse arengukavas määratletud mõõdikute abil. Mõõdik on arvnäitaja või hinnang seisundile, mis näitab eesmärgi täitmist.

  (3) Vastutavate valdkondade juhid esitavad linnavalitsusele igal aastal hiljemalt 1. märtsiks andmed arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise ning eelarvestrateegia täitmise kohta.

  (4) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide ja tegevuste täitmisest koostatakse eelneva kalendriaasta kohta ja esitatakse linna majandusaasta aruandes.

3. peatükk Valdkonna arengukava 

§ 10.   Valdkonna arengukava

  (1) Valdkonna arengukava koostatakse kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks.

  (2) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta, kui seaduses ei ole sätestatud muud tähtaega.

  (3) Valdkonna arengukava lõpptähtpäev ei või ületada linna arengukava lõpptähtpäeva.

§ 11.   Valdkonna arengukava koostamine ja menetlemine

  (1) Valdkonna arengukava koostamise ja muutmise algatab ning selle vajaduse määrab linnavalitsus, samuti korraldab koostamist ja suunab avalikustamisele.

  (2) Vähemalt kaks nädalat enne valdkonna arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse. Vajadusel võib eelnõu esitada mitmele komisjonile.

  (3) Valdkonna arengukava avalikustamise korraldab linnavalitsus, kes teatab Narva-Jõesuu linna veebilehel avaliku väljapaneku koha, alguse ja kestuse ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (4) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat.

  (5) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid.

  (6) Linnavalitsus korraldab avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks.

  (7) Valdkonna arengukava ja selle muudatused kinnitab linnavolikogu.

  (8) Valdkondliku arengukava täitmise eest vastutab linnavalitsus.

4. peatükk Hallatavate asutuste arengukavad 

§ 12.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Hallatava asutuse arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist.

  (2) Hallatava asutuse arengukava on kooskõlas linna arengukavaga.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (4) Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei või ületada linna arengukava lõpptähtpäeva.

§ 13.   Hallatava asutuse arengukava koostamine ja menetlemine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostamise ja muutmise algatamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik linna haridusasutustele.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

  (4) Vähemalt kaks nädalat enne hallatava asutuse arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse.

  (5) Linnavalitsus suunab eelnõu avalikustamisele.

  (6) Eelnõu avalikustatakse vastavas asutuses ja linna veebilehel vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist.

  (7) Hallatava asutuse arengukava kinnitab linnavalitsus, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (8) Hallatava asutuse juht koostab hallatava asutuse arengukava täitmise aruande peale eelarveaasta lõppu.

§ 14.   Haridusasutuste arengukavade koostamise ja muutmise erisused

  (1) Käesoleva paragrahvi alusel lähtutakse haridusasutuste arengukava koostamisel nimetatud erisustest ja nõuetest, muus osas rakendatakse haridusasutuse arengukava koostamisele käesoleva korra §-des 12 ja 13 sätestatut.

  (2) Arengukavas määratakse kooliarenduse või lasteaia põhisuunad ja -valdkonnad,.

  (3) Kooli arengukava ja selle muudatused töötab välja kooli direktor koostöös kooli hoolekogu ja õppenõukoguga.

  (4) Lasteaia arengukava töötab välja lasteaia direktor koostöös asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (5) Haridusasutuse juht esitab hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu linnavalitsusele.

  (6) Arengukava eelnõu, mille on kõik osapooled heaks kiitnud, avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks enne kinnitamist Narva-Jõesuu linna veebilehel.

  (7) Haridusasutuste arengukavade muutmine toimub käesoleva paragrahvi lõigete 1-6 alusel.

  (8) Kooli direktor esitab koostatud aruande ja uuendamise ettepanekud hoolekogule ja õppenõukogule ning seejärel linnavalitsusele.

  (9) Lasteaia direktor esitab koostatud aruande ja uuendamise ettepanekud hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule ning seejärel linnavalitsusele.

  (10) Arengukava muutmise eelnõu, mille on kõik osapooled heaks kiitnud, avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist Narva-Jõesuu linna veebilehel.

  (11) Hallatava asutuse arengukava täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

5. peatükk Lõpp- ja rakendussätted 

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 15. juuni 2016 määrus nr 40 „Vaivara valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 16.03.2006 määrus nr 9 „Sinimäe Põhikooli arengukava kinnitamine ja muutmise korra kinnitamine“

  (3) Tunnistada kehtetuks Vaivara Volikogu 16.06.2010 määrus nr 10 „Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamine ja muutmise korra kinnitamine“.

§ 16.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json