Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2020, 11

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 25
RT IV, 08.06.2018, 25
jõustumine 11.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 29.03.2019, 901.04.2019
23.01.2020RT IV, 31.01.2020, 903.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Vallavara valitsemise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Tori vallale vara omandamise ja Tori valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise korda.

  (2) Käesolevas korras sätestatut ei kohaldata vallavara suhtes, mille valitsemiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks on riigi või Tori valla õigusaktidega kehtestatud teistsugune kord.

§ 2.   Vallavara mõiste ja valitsemine

  (1) Vallavara on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Vallavara valitsemine on tegevus vallavara omandamisel, valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel ning vallale kohustuste võtmisel.

  (3) Vallavara valitsetakse heaperemehelikult ning tagatakse vara säilimine, korrashoid ja sihipärane kasutamine.

  (4) Vallavara valitsejad on Tori Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ja Tori valla hallatavad asutused (edaspidi hallatavad asutused).

§ 3.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara arvestust korraldab vallavalitsuse finantsosakond õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vallavara inventeerimiseks moodustab vallavalitsus komisjoni ja inventeerimine toimub valla raamatupidamise sise-eeskirjades kehtestatud korras.

2. peatükk Vara omandamine ja varaliste kohustuste võtmine 

§ 4.   Vara omandamine

  (1) Vara omandamise, sh ostueesõiguse kasutamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui omandatakse kinnisvara, aktsiaid või osasid või kui omandatava vara hind ületab eelarves selleks ettenähtud vahendid;
  2) vallavalitsus punktis 1 sätestamata juhtudel;
  3) vallavalitsuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht tema käsutusse antud eelarveliste vahendite piires.

  (2) Pärandi või kinke vastuvõtmise otsustab vallavalitsus sõltumata pärandatava või kingitava vara väärtusest.

  (3) Kui pärand pärandatakse või kinge kingitakse vallale ilmselt suuremate kohustustega, kui on asjaga kaasnevad varalised õigused, otsustab selle vastuvõtmise või sellest loobumise vallavolikogu.

  (4) Kui vald on seadusjärgne pärija pärimisseaduse tähenduses ja kohustub pärandit vastu võtma, siis ei tehta pärandi vastuvõtmise kohta eraldi otsust.

  (5) Peremehetu ehitise või selle osa hõivamise otsustab vallavalitsus.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (6) Leiu omandamise otsustab vallavalitsus sõltumata leitud vara väärtusest.

  (7) Asjade ostmisel riigihanke korras ei kohaldata käesolevat paragrahvi.

§ 5.   Varaliste kohustuste võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta ja selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud või kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves ning selle võtmist ei ole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

3. peatükk Vallavara 

§ 6.   Vallavara kasutamine

  (1) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) kohaliku võimu teostamiseks;
  3) tulu saamiseks.

  (2) Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kättesaadavad igaühele ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

  (3) Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejatele õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmiseks.

  (4) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel või kohaliku võimu teostamiseks, kasutatakse tulu saamiseks. Selleks antakse vallavara rendile või üürile.

§ 7.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara kasutusse andmise korraldajaks on vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon või määratud ametnik.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel, kui kasutusse antakse tema kasutuses olevat maa-ala, ruume ja inventari:
  1) ühekordsete ürituste korraldamiseks;
  2) tähtajaga kuni 30 kalendripäeva.

§ 8.   Vallavara kasutusse andmise tingimused

  (1) Vallavara kasutusse andmine toimub tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara kasutusse andmine võib olla tähtajaline või tähtajatu.

  (3) Kasutusse andmine toimub avalikul suulisel, kirjalikul või elektroonilisel enampakkumisel. Enampakkumise nurjumise korral või muul mõjuval põhjusel võib vallavara anda kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras või otsustuskorras enampakkumist korraldamata.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (31) Elektroonilise enampakkumise läbiviimisel lähtutakse oksjonikeskkonnas sätestatud tava ja praktika kohaselt levinud tingimustest arvestusega, et elektrooniline enampakkumine viiakse läbi hoolsalt, läbipaistvalt ning ausalt.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (4) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel arvestatakse samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid. Vallavara võib tasuta kasutusse anda vaid käesoleva korra paragrahvis 12 märgitud juhtudel.

  (5) Vallavara kasutaja poolt vara osaliselt või täielikult allkasutusse andmine kolmandale isikule on lubatud üksnes vara kasutusse andja kirjalikul nõusolekul.

§ 9.   Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumise korraldamise otsuses peab olema märgitud:
  1) kasutusse antava vara nimetus, vajadusel varaga tutvumise aeg ja koht;
  2) kasutusse andmise tähtaeg;
  3) enampakkumise viis (suuline või kirjalik);
  4) kirjaliku enampakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
  5) enampakkumise toimumise koht ja aeg;
  6) alghind, osavõtumaks ja tagatisraha;
  7) objekti kasutusotstarve;
  8) ) nõuded pakkumiste vormistamiseks;
  9) muud olulised tingimused enampakkumisel osalemiseks ja kasutuslepingu sõlmimiseks.

  (2) Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne enampakkumise toimumist kohalikus või vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes ning valla veebilehel ja vastavas internetikeskkonnas.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (3) Kirjalikul enampakkumisel võrdsete kõrgemate pakkumuste korral korraldatakse enampakkumine võrdsete pakkumuste teinud osalejate vahel.

  (4) Enampakkumine loetakse nurjunuks kui:
  1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) osavõtja ei täida enampakkumise tingimustes ettenähtud kohustusi.

  (5) Enampakkumise võitja loobumisel kasutuslepingu sõlmimisest võib sõlmida kasutuslepingu enampakkumisel paremuselt järgmiseks tunnistatud pakkumise teinud osalejaga või tunnistada enampakkumise tulemused kehtetuks.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringute suurus;
  4) töökohtade loomine paikkonda;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise teade avaldatakse valla veebilehel ning vajadusel ühes kohalikus ajalehes ja vastavas internetikeskkonnas.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (4) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise.

  (5) Eelläbirääkimistel selgitatakse pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi.

  (6) Eelläbirääkimised protokollitakse.

  (7) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutusse võtmise kõigi tingimuste kohta.

  (8) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

§ 11.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda mõjuval põhjusel otsustuskorras kasutusse:
  1) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  2) valla osalusega äriühingutele;
  3) valla poolt asutatud sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mille liikmeks vald on;
  4) teistele isikutele, lähtudes avalikest huvidest;
  5) kui vallavara on vajalik tööde tegemiseks või teenuste osutamiseks, mille teostaja leidmiseks on vald korraldanud konkursi ning konkursi võitja soovib sõlmida selle vara kasutuslepingu;
  6) vallaga äriruumide kasutuslepingut omavale isikule tema majandustegevuse laiendamiseks täiendava äriruumi taotlemisel tingimusel, et täiendav äriruum asub juba kasutatava äriruumi vahetus läheduses;
  7) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara kasutuslepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  8) käesoleva korra paragrahv 7 lõikes 3 märgitud juhtudel.

  (2) Kasutusse andmise otsustamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud alusel tuleb arvestada eelkõige järgmiste asjaoludega:
  1) kehtiva kasutuslepingu järgsete kohustuste täitmist kasutaja poolt;
  2) vallavara vajalikkust valla enda ülesannete täitmiseks;
  3) kasutusse andmise otstarbekust samale kasutajale olemasolevas turusituatsioonis, sealhulgas teiste isikute huvi selle vallavara kasutamise vastu.

§ 12.   Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

  Vallavara võib tasuta kasutusse anda:
  1) hoolekande- ja sotsiaalasutustele;
  2) heategevuslikele organisatsioonidele;
  3) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
  5) avalike ürituste läbiviimiseks;
  6) juriidilistele isikutele, kus valla osalus ületab 51% selle juriidilise isiku põhikapitalist või vallale kuulub vähemalt 51% aktsiatega või osakutega määratud häältest;
  7) aiasaaduste kasvatamise eesmärgil, kui maatüki suurus on kuni 0,3 ha;
  8) muudel juhtudel, lähtudes avalikust huvist.

§ 13.   Vallavara kasutuslepingu sõlmimine, muutmine, pikendamine ja lõpetamine

  (1) Vallavara kasutamise kohta sõlmib vara kasutusse andmise otsustaja kirjaliku kasutuslepingu hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast vallavara kasutusse andmise otsuse vastuvõtmist.

  (2) Kui vallavara kasutusse saaja ei sõlmi kasutuslepingut teates näidatud ajal ja kohas, on kasutusse andmise otsustajal õigus otsus vallavara kasutusse andmise kohta tunnistada kehtetuks.

  (3) Kasutuslepingu muutmise, üleandmise, pikenemise, ülesütlemise, sh erakorralise ülesütlemise otsustab vara kasutusse andmise otsustaja.

4. peatükk Vallavara võõrandamine 

§ 14.   Vallavara võõrandamine

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmanda isiku omandisse andmine.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ei ole otstarbekas;
  2) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
  3) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
  4) muudel juhtudel.

§ 15.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisvara;
  2) vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid;
  3) vallavara tasuta või alla hariliku väärtuse.

  (3) Vallavara võõrandamise otsuses märgitakse:
  1) vallavara võõrandamise viis;
  2) alghind, osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  3) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tingimused;
  4) eelläbirääkimistega pakkumisel müügi lisatingimused ning parima pakkumise väljaselgitamise kord;
  5) otsustuskorras võõrandamisel vara müügihind;
  6) müügilepingu põhitingimused;
  7) muud vajalikud andmed ja tingimused.

§ 16.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse avalikul suulisel, kirjalikul või elektroonilisel enampakkumisel. Elektroonilise enampakkumise läbiviimisel lähtutakse oksjonikeskkonnas sätestatud tava ja praktika kohaselt levinud tingimustest arvestusega, et elektrooniline enampakkumine viiakse läbi hoolsalt, läbipaistvalt ning ausalt.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (2) Enampakkumise nurjumise korral või muul mõjuval põhjusel võib vallavara võõrandada eelläbirääkimistega pakkumise korras või otsustuskorras enampakkumist korraldamata.

§ 17.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumise korras võõrandamise korral korraldatakse avalik suuline või kirjalik enampakkumine.

  (2) Enampakkumise korraldamise otsuses peab olema märgitud:
  1) võõrandatava vara nimetus, vajadusel varaga tutvumise aeg ja koht;
  2) enampakkumise viis, kirjaliku enampakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
  3) enampakkumise toimumise koht ja aeg;
  4) alghind, osavõtumaks ja tagatisraha;
  5) osalejate ring piiratud enampakkumise korral;
  6) nõuded pakkumiste vormistamiseks;
  7) muud olulised tingimused enampakkumisel osalemiseks ja müügilepingu sõlmimiseks.

  (3) Enampakkumisel müüdav vara hinnatakse asja hariliku väärtuse või valitseja erilise huvi järgi. Vajadusel kasutatakse eksperthinnangut.

  (4) Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne enampakkumise toimumist kohalikus või vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes ning valla veebilehel ja vastavas internetikeskkonnas..
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (5) Enampakkumise võitjaks osutub enampakkumisel kõrgeima hinna pakkunud osavõtja.

  (6) Enampakkumine loetakse nurjunuks kui:
  1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) ostja ei tasu ettenähtud tähtajaks ostuhinda või ei täida muid müügitingimustes ettenähtud kohustusi.

  (7) Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima müügilepingu kokkulepitud ajal. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab ta õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist.

  (8) Enampakkumise võitja loobumisel müügilepingu sõlmimisest võib vallavalitsus sõlmida müügilepingu enampakkumisel paremuselt järgmiseks tunnistatud pakkumise teinud osalejaga või tunnistada enampakkumise tulemused kehtetuks.

  (9) Kirjalikul enampakkumisel võrdsete kõrgemate pakkumuste korral korraldatakse enampakkumine võrdsete pakkumuste teinud osalejate vahel.

§ 18.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) müüdava vara teatud sihtotstarbelise kasutamise või tegevuse kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
  4) tööhõive tagamine;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused või ainult lisatingimused.

  (4) Eelläbirääkimistega pakkumise teade avaldatakse valla veebilehel ning vajadusel ühes kohalikus ajalehes ja vastavas internetikeskkonnas.
[RT IV, 31.01.2020, 9 - jõust. 03.02.2020]

  (5) Eelläbirääkimistele kutsutakse üksnes nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta määratud tähtaja jooksul.

  (7) Võrdväärsete pakkumiste korral annab pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

  (8) Eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitab vallavalitsus. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (9) Pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul ning täitma eelläbirääkimistel kokkulepitud lisatingimused vastavalt müügilepingule.

§ 19.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) võõrandatav vara võib hävida või rikneda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) enampakkumisega võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi või on nurjunud;
  3) võõrandatavat vara kasutatakse pikaajalise rendilepingu (üle viie aasta) alusel ja rendilepingu järgi on rentnikul vara väljaostu õigus;
  31) võõrandatavat korteriomandit kasutatakse kehtiva eluruumi üürilepingu alusel ning korteriomandit omandada soovival üürnikul puuduvad valla ees võlgnevused. Kui kehtiva üürilepinguga üürnik ei soovi korteriomandit omandada, on põhjendatud juhtudel võõrandatava korteriomandi eelisostuõigus isikutel, kellel on kehtiv üürileping mõnel muul valla pinnal ning kellel ei ole võlgnevusi valla ees;
[RT IV, 29.03.2019, 9 - jõust. 01.04.2019]
  4) vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele (sh vallavara üleandmine mitterahalise sissemaksena osakapitali) või valla poolt asutatud sihtasutustele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  5) võõrandatakse vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid teistele selle äriühingu aktsionäridele või osanikele võõrandamise otsustaja poolt kinnitatud hinnaga;
  6) vallale kuuluvat kinnisvara võõrandatakse vahetuse teel;
  7) muudel juhtudel, lähtudes avalikust huvist.

§ 20.   Võõrandamise lepingu sõlmimine

  (1) Vallavara võõrandamise lepingu sõlmib vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara omandaja ei sõlmi võõrandamise lepingut kokku lepitud aja jooksul, on vallavalitsusel õigus otsus vallavara võõrandamise kohta tunnistada kehtetuks.

5. peatükk Vallavara koormamine ja muul viisil käsutamine 

§ 21.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevatele kinnis- ja vallasasjadele piiratud asjaõiguse seadmine.

  (2) Vallavara koormamise otsustab ja koormamise tingimused määrab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub isikliku servituudina tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks ning tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (3) Tasuta koormamine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt.

  (4) Vallavara koormamist korraldab vallavalitsus.

§ 22.   Vallavara üleandmine

  (1) Vallavara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus. Bilansivälise vara üleandmine ühelt valitsejalt teisele võib toimuda vastavate valitsejate kokkuleppel.

  (2) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu, bilansilise väärtuse või soetamismaksumuse ning üleandmise õigusliku aluse kohta.

§ 23.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele, kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on füüsiliselt või moraalselt vananenud ning selle kasutusse andmine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

  (2) Vallavara mahakandmise aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara koosseis ja bilansiline maksumus ning kasutuskõlbmatuks muutumise põhjus.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavara valitseja, kui vallavara (v.a ehitis) jääkmaksumus on null või kui tegemist on bilansivälise varaga;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Kõlbmatuks tunnistatud vallavara hävitatakse või utiliseeritakse, ehitis lammutatakse.

§ 24.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest loobumise:
  1) vallavolikogu, kui nõude suurus on 5000 eurot või rohkem;
  2) vallavalitsus, kui nõude suurus on vähem kui 5000 eurot.

  (3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 25.   Järelevalve

  Järelevalvet vallavara kasutusse andmiseks, võõrandamiseks ja koormamiseks sõlmitud lepingute täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 26.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json