KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 27

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 24.05.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamisest teatamise ja pidamise nõuded ürituse korraldajale.

  (2) ) Määrust ei kohaldata spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituse korraldamisel. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

  (4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

  (5) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib tuleohutuse seadus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, vabaõhuüritus, võistlus, ralli, ringkäik, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on:
  1) üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides või
  2) üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel või
  3) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused või alalised müügikohad) või
  4) üritus, kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kus tehakse tuletöid (lõke, tõrvikud vm).

§ 3.   Ürituse korraldamisest teavitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik, asutus või seltsing.

  (2) Avaliku ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja esitama teate koos vajalike dokumentidega vallavalitsusele. Teade tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt vähemalt viis päeva enne ürituse toimumist. Teate vorm on määrusele lisatud.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise teatele märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja andmed;
  2) avaliku ürituse nimetus ja liik (võistlus, lõbustusüritus, laat jne) ning sisu lühikirjeldus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht ja aeg;
  4) avaliku ürituse eeldatav osavõtjate arv;
  5) märge alkohoolse joogi müügi ja kaubandustegevuse korraldamise kohta;
  6) märge ilutulestiku korraldamise kohta;
  7) märge lõkke tegemise kohta;
  8) märge teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta;.
  9) märge lava, tribüüni, telgi või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamise kohta.

  (4) Teade peab olema allkirjastatud ürituse korraldaja poolt. Kui teate esitaja ei ole seaduslik esindaja, tuleb lisada esindusõigust tõendav dokument.

  (5) Teatele lisatakse vajadusel järgmised dokumendid/kooskõlastused:
  1) teeomaniku kooskõlastus ja liiklusskeem, kui on tegemist liikluse ümberkorraldamisega (tänava/tee sulgemine, parkimiskorralduse muutmine, lubatud sõidukiiruse vähendamine vms);
  2) Ida Päästekeskuse kooskõlastus, kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega;
  3) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis või korraldaja omandis;
  4) muu dokument, nõusolek või kooskõlastus, mis on seotud avaliku ürituse korraldamisega.

  (6) Teadet ei ole vaja esitada:
  1) vallavalitsuse poolt korraldatava avaliku ürituse kohta;
  2) vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatava kultuuri-, etendus- ja rahvaspordiürituse kohta, kui ei ole tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega;
  3) vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamise kohta, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

§ 4.   Avaliku ürituse teate menetlemine

  (1) Avaliku ürituse teadet (edaspidi teadet) menetleb vallavalitsuse pädev ametnik (edaspidi menetleja).

  (2) Kui teade ei vasta määrusega sätestatud nõuetele, tagastab menetleja selle viivitamatult, märkides ära puudused ning andes aja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel loetakse teade läbi vaatamata tagastatuks.

  (3) Nõuetekohaselt esitatud teade registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (4) Menetleja kontrollib teates märgitud asjaolusid ning annab teate esitajale informatsiooni (kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) järgmiste asjaolude kohta:
  1) ürituse toimumise kohta ei ole vastuväiteid;
  2) teatel märgitud tegevus vajab õigusaktidest tulenevalt täiendavat luba või mõne teise korrakaitseorgani kooskõlastust;
  3) teatel märgitud ajal ja kohas on teate avaliku ürituse toimumisest esitanud teine avaliku ürituse korraldaja.

  (5) Menetleja teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ürituse toimumisest ja selle korraldamisega seotud asjaoludest Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.

  (6) Üritus kantakse Vinni valla veebilehel www.vinnivald.ee avaldatud sündmuste kalendrisse.

§ 5.   Ürituse korraldamisega seotud andmete säilitamine

  Avaliku ürituse teadet ning andmeid ürituse kohta säilitatakse üks asjaajamisaasta pärast asjaajamisaastat, millal teade registreeriti.

§ 6.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  2) tagama ürituse pidamise vastavalt teates märgitud ürituse liigile, iseloomule ja tingimustele;
  3) tagama üritusel heakorra ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise;
  4) puhastama ja korrastama ürituse pidamise koha ja vajadusel selle lähiümbruse hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist;
  5) tegema kõik endast oleneva selleks, et avalikul üritusel osalejad täidavad avalikus kohas käitumise üldnõudeid.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavolikogu 30.04.2015 määrus nr 7 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“;
  2) Rägavere Vallavolikogu 08.10.2014 määrus nr 16 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ .

Meelis Maine
Esimees

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json