Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 32

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 15.05.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saarde valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) poolt moodustatud alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Saarde valla territooriumil.

  (2) Komisjoni ülesanded ja töökord sätestatakse komisjoni põhimääruses, mille kehtestab vallavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon
  1) tutvub ja võtab teadmiseks Saarde valla territooriumit ja sellega seotud alasid puudutavad hädaolukorra ja elutähtsa teenuse toimepidevuse või muud riskianalüüsid ning Saarde valla koostatud ja/või Saarde vallale esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP) või Saarde valda puudutava ja mõjutava kriisi lahendamise plaanid kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks;
  2) tutvub ja võtab teadmiseks Saarde valla territooriumil paiknevate evakuatsioonikohtade kasutusele võtmise plaani;
  3) omab ülevaadet Saarde valla territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  4) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Saarde Vallavalitsuse hallatavates asutustes;
  5) kooskõlastab Saarde valla kriisireguleerimise õppuse kavandi ja edastab õppusekavandi regionaalsele kriisikomisjonile;
  6) tutvub Saarde valla kriisireguleerimise õppuse hindamisaruande ja õppusejärgse tegevuskavaga ja seirab selle täitmist;
  7) abistab omavalitsusüksust elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel;
  8) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (viimaseks regionaalse kriisikomisjoni istungiks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

  (2) Komisjon esitab ettepanekuid vallavalitsusele ja vallavolikogule:
  1) kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  2) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks Saarde vallas hädaolukorra lahendamiseks ja seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) Saarde valda puudutavate kriiside lahendamise plaanide koostamiseks;
  4) alakomisjonide moodustamiseks.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on 8-liikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjoni aseesimees on abivallavanem.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) Saarde Vallavalitsuse vallavanem;
  2) Saarde Vallavalitsuse abivallavanem;
  3) Saarde Vallavalitsuse keskkonnaametnik;
  4) Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja;
  5) Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA esindaja;
  6) Lääne päästekeskuse esindaja;
  7) Saarde konstaablipunkti esindaja;
  8) Osaühingu Saarde Kommunaal esindaja.

  (6) Kriisikomisjoni isikkoosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni omavalitsus-, riigi- ja valitsusasutustes.

  (2) Kutsub kokku komisjoni istungeid.

  (3) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (5) Korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

§ 6.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni töövorm on istung.

  (2) Komisjoni istungid on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.

  (4) Komisjoni korralise istungi toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (5) Vajadusel ja tehniliste võimaluste olemasolul võib komisjoni liige komisjoni koosolekul osaleda elektrooniliselt. Elektroonilise koosolekul osalemise otsustab komisjoni esimees või tema asendaja. Komisjoni liikme(te) elektrooniliselt koosolekul osalemise kohta tehakse protokolli sellekohane märge.

  (6) Erandolukorras ja üksikküsimuse otsustamiseks võib komisjoni esimees või tema asendaja korraldada komisjoni elektroonilise koosoleku ja hääletuse. Elektroonilise hääletuse korral peavad komisjoni liikmed etteantud ajavahemiku jooksul edastama elektrooniliselt oma seisukoha arutatava küsimuse kohta. Elektroonilise koosoleku toimumise korral tehakse protokolli sellekohane märge.

  (7) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (8) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (9) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (10) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

  (11) Komisjoni istungid toimuvad vähemalt kord kvartalis.

§ 7.   Asjaajamine

  Komisjoni teenindab vallavalitsuse kantselei, kes korraldab komisjoni asjaajamist, valmistab ette komisjoni istungid, protokollib komisjoni istungid ja säilitab komisjoni istungite protokollid.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavalitsuse 31.07.2012.a määrus nr 1 „Saarde valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine“ (RT IV, 10.10.2012, 7);
  2) Surju Vallavalitsuse 03.09.2010.a määrus nr 1 „Surju valla kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 20.06.2013, 31).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Talts
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json