KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saue valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 37

Saue valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 31.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Saue valla lemmikloomade register (edaspidi register).

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Saue vald.

  (2) Registri asutaja on Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Registri pidamist reguleerib käesoleva määrusega sätestatud registri pidamise põhimäärus, mille kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 3.   Registri asutamise eesmärk

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) Saue valla haldusterritooriumil registreeritud lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) Saue vallas registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) Saue vallas registreeritud järelevalveta lemmiklooma omaniku kiire leidmine ja lemmiklooma tagastamine omanikule;
  4) seaduses nõutud vaktsineerimiste jälgimine.

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmekoguna.

  (2) Register on ühetasandiline infotehnoloogiline andmebaas.

  (3) Registri andmeid töödeldakse digitaalselt tarkvaraga Lemmikloomaregister.

§ 5.   Registri andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

  (2) Andmekogu turbeaste on madal (L).

  (3) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse üldmääruse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (4) Andmete töötlemisel peab andmete töötleja tagama andmete registris säilimise.

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

2. peatükk REGISTRIANDMETE TÖÖTLEJAD 

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Saue valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejaga lepingu registri andmete töötlemiseks ja andmekogu majutamiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
  8) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on eraõiguslik isik, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel töötleb registriandmeid (veterinaararstid) või majutab andmekogu.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutamisteenust, hooldust ja haldust;
  4) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  5) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise;

  (3) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb ja sisestab registriandmeid;
  3) vastutab andmekogusse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

3. peatükk REGISTRI KOOSSEIS 

§ 9.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  Registri unikaalsed ehk põhiandmed on Saue valla haldusterritooriumil asuvate koerte, kasside ning teiste lemmikloomade kohta kogutud andmed:
  1) andmed koerte, kasside ning teiste lemmikloomade kohta;
  2) andmed lemmikloomaomaniku kohta.

§ 10.   Registrisse kantavad lemmiklooma andmed

  Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) liik;
  4) nimi;
  5) vanus/sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus;
  9) asukoht;
  10) registreerinud veterinaatarsti nimi ning organisatsioon;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  13) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  14) surma aeg;
  15) surma põhjus.

§ 11.   Registrisse kantavad lemmikloomaomaniku andmed

  Registrisse kantavad lemmikloomaomaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

4. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 12.   Andmete alusdokumendid

  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) lemmiklooma omaniku täidetud ankeet lemmiklooma registreerimiseks;
  2) lemmiklooma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) riigiportaali kaudu esitatud andmed.

§ 13.   Andmeandja

  Andmeandja on:
  1) Saue vallas asuva lemmiklooma omanik või hooldaja;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 14.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Põhimääruses sätestatud andmete andmekogusse kandmise ning uuendamise kohustus on volitatud töötlejal.

  (2) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja või lemmiklooma omanik läbi Eesti teabevärava eesti.ee.

  (3) Volitatud töötleja registreerib lemmiklooma ning lemmikloomaomaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates lemmiklooma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalselt või paberkandjal.

  (4) Volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

§ 15.   Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine ja andmete muutmine või parandamine

  (1) Andmeandja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (2) Registri volitatud töötleja võtab lemmiklooma registreerimisel lemmikloomaomanikult kirjaliku nõusoleku andmete avaldamiseks käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses ja korras.

  (3) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

  (4) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse.

§ 16.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registris sisalduvaid andmeid kasutavad vallavalitsuse ametnikud vallale seadustega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse;
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud vajaduse korral taotluse alusel, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Andmete saamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  2) järelevalveta lemmiklooma kinni püüdnud Saue valla poolt määratud juriidiline isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  3) järelevalveta viibinud lemmikloom on põhjustanud kahju.

  (4) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (5) Registrist väljastab andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (6) Avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidjale väljastatakse lemmiklooma kiibi numbri järgi registrisse tehtud avaliku päringu korral lemmiklooma omaniku või hooldaja kontaktandmed.

  (7) Hulkuvate lemmikloomade püüdmise teenust osutavale isikule ning järelevalveametnikule avaldatakse päringu korral kõik lemmiklooma ja tema omaniku kohta registreeritud andmed.

  (8) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

  (10) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

§ 17.   Registri kasutamise õiguse andmine, lõppemine ja äravõtmine

  (1) Andmete juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne, juurdepääsude loomine registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Juurdepääs andmetele on reguleeritud õiguste süsteemiga. Juurdepääs registriandmetele toimub läbi kasutaja identifitseerimise ID-kaardi autentimissüsteemiga või kasutajanime ja parooliga.

  (4) Vastutava töötleja taotlusel loob andmekogu majutav volitatud töötleja kasutajakonto (edaspidi konto) andmekogu administraatorile.

  (5) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja volitatud töötlejale avalduse, milles märgib teenistuja ees- ja perekonnanime ja isikukoodi.

  (6) Registri volitatud töötleja avab ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (7) Konto sulgemiseks teeb vastutav töötleja taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) registri kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (8) Volitatud töötleja sulgeb konto taotluses nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

5. peatükk JÄRELEVALVE, FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 19.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Saue valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

§ 20.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Andmekogude likvideerimine

  (1) Määrusega likvideeritakse Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise tulemusena moodustunud Saue vallale kuulvad järgmised andmekogud:
  1) Nissi valla koerteregister,
  2) Saue linna koerte ja kasside register;
  3) Saue valla lemmikloomade keskregister.

  (2) Lõikes 1 nimetatud likvideeritavate andmekogude andmed antakse üle määrusega asutatavasse Saue valla lemmikloomade registrisse.

§ 22.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavolikogu 28.02.2008. a määrus nr 6 „Saue valla lemmikloomade keskregistri põhimäärus“;
  2) Saue Linnavolikogu 17.05.2012. a määrus nr 47 „Saue linna koerte ja kasside registri põhimäärus“;
  3) Nissi Vallavolikogu 18.12.2014. a määrus nr 14 „Nissi valla koerteregistri asutamine ja registri põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json